در ویدئوی زیر واکنش مالک باشگاه سیاه جامگان به شائبه استفاده تیمش از جادوگر را مشاهده می کنید.