۶۸ تن از مصدومان ز له زده از استانهای غرب کشور به بیمارستان های البرز منتقل شدند.