چندوقتی است رسانه ها به غلط حساسیت شدیدی به انتصاب مدیران زن پیدا کرده اند و مدیران تی هم با اطلاع از این حساسیت برای افزایش محبوبیت خود گاهی سرکیسه را شل کرده و یکی از صدها پست فرمایشی و فرمالیته را با تبلیغات به بانویی می سپارند و فریاد حقوق ن سر می دهند.