پیش از ظهور فضای مجازی،همین ورزشکاران و هنرمندان گرامی باید یک خبرنگار را پیدا می د و تا صبح فردا منتظر چاپ یک نشریه می ماندند تا پیامشان منتشر شود