در ویدئوی زیر تصاویری از ت یب خانه یکی از مردم س ل ذهاب و درددل های او را مشاهده می کنید.