ایسنا نوشت: رییس فرا یون امید مجلس شورای ی امروز از مجروحان حادثه ز له غرب کشور در بیمارستان تهران عیادت کرد.