محمد علیزاده، ع ی از خود و مرتضی پاشایی را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و یادی از این خواننده کرد.