ایسنا نوشت: مردم بوکان در مجلس با اشاره به اتفاقات صورت گرفته در مسیر ارسال محموله های امدادی به ز له زدگان، گفت که محموله های امدادی برای ز له زدگان باید تا رسیدن به مقصد از سوی نیروهای انتظامی اسکورت شود.