آرژانتین در دیداری دوستانه در روسیه مقابل نیجریه با نتیجه دور از انتظار ۴ بر ۲ ش ت خورد.