در ۲۳ آبان، اخبار پیگیری وضعیت ز له زدگان از سوی ت و رونمایی از تخلفات جدید و دوستانش، بازدیدهای زیادی را به خود اختصاص داده است.