در حاشیه ت یب مسکن مهر در ز له کرمانشاه، محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را در اینستاگرامش منتشرکرد.