معاون شهردار قم علت نشست زمین در محدوده یکی از ایستگاه های مترو قم را ش تگی لوله آب عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در این مسئله تلفات جانی نداشتیم.