به همت شرکت "فا کان"، یکی از آزادراه های احتمالا دارای یک لاین مخصوص خودروهای خودران می شود که به تاسیسات آینده این شرکت در ای های غرب میانه متصل خواهد شد.