محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحان ز له عیادت کرد.