علی محمد صالحی نسب در یازدهمین جلسه علنی شورای ی شهر م آباد، از وجود برخی کاستی ها در مجموعه شهرداری مرکز استان انتقاد کرد.