خانه ملت نوشت:رئیس مجلس شورای ی بر وم ارائه مشوق های صادراتی مستمر برای توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.