حسن قاضی زاده هاشمی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در بیمارستان های طالقانی و علی(ع) در استان کرمانشاه، در جریان وضعیت امدادرسانی و رسیدگی به مصدومان ز له غرب کشور قرار گرفت.