آ ین خبرها درباره ز له کرمانشاه، از ادامه روند امدادرسانی به مصدومان و آوارگان حکایت دارد.