ایلنا نوشت: مردم کرمانشاه در مجلس شورای ی با اشاره به توزیع نامناسب اقلام و عدم خدمات دهی به روستاییان گفت: عصر امروز با چند روستایی تماس گرفتم و به من گفتند؛ اگر اقلام به ما نرسد، امشب از سرما می میریم.