شهرداری قلب تهران اعلام کرد تعدادی از همراهان خانواده های ز له زده را در همراه سرا اسکان داده است.