طبق گزارشات ارائه شده حدود صدهزار میلیارد تومان از بودجه کشور طی سالهای دهه هشتاد به پروژه ای به نام مسکن مهر اختصاص داده شد!