قهرمانان، پیش وتان و چهره های ورزشی گیلان آماده جمع آوری کمک های مردمی برای هموطنان آسیب زده ز له استانهای غرب کشور شده اند.