از ف و گروسو به عنوان جانشین ونتورا در تیم ملی ایتالیا نام برده شد.