اقتصاد چین به 11.2 تریلیون دلار افزایش می یابد و به همین ترتیب هم نفوذ سرمایه گذاری بین المللی اش بیشتر می شود.