هوشنگ جاوید، موسیقی دان و پژوهشگر باسابقه موسیقی ایران، روز پنجشنبه 25 آبان درباره تاثیر خودرو بر ذائقه موسیقایی ایرانیان سخنرانی خواهد کرد.