خشک شدن دریاچه هامون ناشی از قطع جریان آب هیرمند موجب افزایش زمان بادهای موسمی 120 روزه به بیش از 160 روزه شده و با وزش این بادها، گرد و غبار بستر دریاچه و حرکت شن های روان از افغانستان به خصوص در ماه های اوا بهار و تابستان زندگی را برای نان این استان بویژه ا و روستاهای منطقه سیستان و شهرستان زاهدان مشکل کرده است.