اتاق بازرگانی تهران در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود، یک سالن چند منظوره را برای دانش آموزان دبیرستان سوم شعبان تهران احداث و تجهیز کرد.