خب بم گذشت. الان همه چی اوکیِ و امروز تا الان خواب بودم. این یعنی دوباره شبها بیدار میمونم اما خستگیم در رفت نه که کوه جا به جا کرده بودم. چیز خاصی نبود پست قبل. شایدم بود نمیدونم:/ مهم نیست نه چیزی نبود. برم زودتر روزمو شروع کنم دیر شد خیلی دیز شد.