خیلی وقت بود اینجوری نشده بودم. این حس که انگار معلقم. نه بیدار و نه خواب. نه میتونم بیدار نگه دارم خودمو و نه میتونم بخوابم. چشمامو میبندم انگار جدا میشم از محیط اما هستم هستم میفهمم چشمامو باز میکنم بیدارم میبینم اما نیستم نیستم.شایدم در هر دو ح هم هستم هم نیستم میگم معلقم معلق.