آیا اموات هم دلتنگ می شوند؟ 


 

 اصل وجود انسان همان روح است و احساسات انسانی از جمله عشق، دلتنگی و غیره همه حالات روحی است که توسط بعد مادی انسان به منصه ظهور می رسد و بعد از مرگ، جسم انسان از بین می رود و روح باقی می ماند، پس بدیهی است که احساساتی از جمله «دلتنگی» نیز باقی خواهند ماند.

پس از مرگ و ج روح از شدیدترین متعلقش که همان بدن است، شناخت ها و علایق و ارتباطات هم چنان باقی می ماند، البته با این تفاوت که پس از مرگ، اراده و اختیار از آدمی سلب می گردد؛ مردگان، صدای ما را (باذن الله) می شنوند، حتی حرف نیز می زنند، منتهی چون آنها دیگر ابزار مادی زبان را ندارند و ما نیز تا در دنیا هستیم، از راه اعضای بدن صداها را می شنویم و درک می کنیم، حرف یا پاسخ آنها را نمی شنویم. چنان چه در اخبار وارده و احادیث تصریح شده که شخص رسول الله (ص)، با مردگان حرف می زدند.
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]