زیارت حسین ع را به خاطر ترس و خوف ترک نکنید


 


معاویة بن وهب از قول صادق (علیه السلام) میگوید که به من فرمودند: اى معاویة به خاطر ترس و خوف زیارت حسین (علیه السلام) را ترک مکن ،

زیرا ى که آن را ترک کند چنان حسرتى بخورد که آرزو کند قبر آن حضرت نزدش باشد و بتواند زیاد به زی برود

آیا دوست دارى که خدا تو را در زمره انى ببیند که حضرت رسول (ص) و حضرات على و فاطمه و ائمّه (علیهم السلام ) در حقشان دعاء فرموده اند؟!

آیا دوست دارى از انى باشى که به واسطه آمرزش لغزشهاى گذشته طومار اعم تغییر یابد و گناهان هفتاد سال از تو آمرزیده شود؟!

آیا دوست دارى از انى باشى که از دنیا رفته بدون اینکه گناه قابل مؤاخذه داشته باشى ؟!

آیا دوست دارى از انى باشى که رسول خدا (ص) با آنها مصافحه مى فرمایند؟!(6)