اهانت در شکل حمایت

 

شهید مطهرى:
از همه عجیب تر این است که عده اى به نام حمایت از ملیت ایرانى و نژاد ایرانى بزرگترین توهینها را به ملت ایران مى کنند.

گاهى مى گویند:

«ملت ایران با کمال جدیت مى خواست از حکومت و رژیم و آیین خودش دفاع کند ولى با آنهمه شوکت و قدرت و جمعیت صد و چهل میلیونى و وسعت سرزمین، در مقابل یک عده پنجاه شصت هزار نفرى عرب ش ت خورد».

اگر راست است، پس چه ننگ بزرگى!.

 گاهى مى گویند:

«ایرانیان از ترس، کیش و عقیده و ایمان خویش را عوض د».

واقعاً اگر چنین باشد، ایرانیان از پست ترین ملل جهان خواهد بود ...

ملتى که نتواند عقیده قلبى خود را در مقابل یک قوم فاتح حفظ کند، شایسته نام انسانیت نیست.

گاهى مى گویند:

«ایرانیان چهارده قرن است که زیر یوغ عرب هستند؛ یعنى با آنکه سیادت نظامى عرب یکصد سال بیشتر طول نکشید، هنوز پشت ایرانیان از ضربتى که در چهارده قرن پیش خورده، راست نشده است».

زهى ضعف و ناتوانى و بى لیاقتى و بى عرضگى!
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]