میگه فردا همسایه قبلی می خواد بیاد که اون ک نت رو اندازه بگیره 

میگه خی راحت من هم همراهش میام و با لبخند به صورتم خیره میشه 

تشکر می کنم و تو ذهنم فکر می کنم چه خوب که حواسش هست به امنیت همسایه و ....

صداش از تو فکر درم میاره :

آخه من می دونم که تو دین شما  زن و مرد نباید تو یه جا تنها بمونن !!!!!!

همچین همسایه ناظر بر اجرای دقیقِ قوانین ی داریم ما