وبلاگ 24


(دفتر شهر فرح آباد(رودپی

حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :انشاء الله ماه محرم راباتمام وجودگرامی بداریم ماه محرم آنطوریکه هست گرامی بداریم زیرا ماهرچه داریم ازمحرم وصفرداریم .

پست ' حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :انشاء الله ماه محرم راباتمام وجودگرامی بداریم ماه محرم آنطوریکه هست گرامی بداریم زیرا ماهرچه داریم ازمحرم وصفرداریم . ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :انشاء الله ماه محرم راباتمام وجودگرامی بداریم ماه محرم آنطوریکه هست گرامی بداریم زیرا ماهرچه داریم ازمحرم وصفرداریم . ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :انشاء الله ماه محرم راباتمام وجودگرامی بداریم ماه محرم آنطوریکه هست گرامی بداریم زیرا ماهرچه داریم ازمحرم وصفرداریم .

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی ساری (فرح آباد)، مورخه 24/6/96به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید .

خطبه اول :

خطیب ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، به دنباله بحث آفت زبان که درهفته های گذشته به آن پرداخته بود اشاره کرد وبیان داشت یکی ازآفت های مهم زبان شایعه پراکنی می باشد که انسان خدای نخواسته مطلبی را از ی بشنود صحت وسقم آنرا نمی داند حالاتاآنجائیکه کمی ازصحت وسقمش رامی داند .امروزه متأسفانه الی ماشاء الله سایت های مختلف وکانال های مختلف یک خبررادریک لحظه این رامنتشرمی کنند. برنامه کودک یک برنامه آموزنده ای درکانال دومی باشدیک فردی هست که شایعه پراکنی می کند ودرمحلة آنهاپخش می کند بلافاصله یک شایعه ای پخش می شود والآن هم که این شایعات بلافاصه ارسال می شودشایعه پراکنی راائمه اطهاربسیارمذموم شمردند .قرآن مجیددراین زمینه می فرماید: انیکه دوست دارند که تشییع ند شایعه ای راپراکنده ند برای آنهاعذاب دردناکی هست انّ الذین یحبّون ان تشیع الذین آمنوالهم آن انیکه واقعاً مؤمنندوایمان دارند. مابرعلیه آنان حرفی نمی توانیم بزنیم وحتی برعلیه غیرمسلمان حرفی نمی توانیم بزنیم وشایعه پراکنی ودروغ به آنهانسبت دهیم وآن چیزی که واقعیت نیست آنرابه دیگران نسبت بدهیم .

حجت ال عابدی رودپی شمال شهرستان ساری بیان داشت خدای متعال می فرماید:آن انیکه تشییع می کنند آمنوالهم عذابٌ علیم فی الدنیاوالآ ه عذاب الیم ودردناکی دردنیاست ودرآ ت است والله یعلم وانتم لاتعلمٌ خدامی داند که این شایعه چقدربداست این شایعه پراکنی چقدربداست وسرانجام کاررامدنظرقرارندادیدحتی کارمنکری درجامعه انجام گرفته منتشرنکنید.این تشییع می شود یعنی آن کاربدی که آشکارادرجامعه نشرمی شود گاهی یک برنامه ای عمومیت پیدامی کند دریک تریبونی برنامه ای یک خطرات ر ان د

خطیب گفت یکی ازیاران صادق (ع)همراه صادق داشتند حرکت می د، غلامی داشت غلامش کمی پشت سرش می آمد کمی دیرکرد غلام راصدازد بعداورا با وبدی نسبت به مادرش داد. صادق (ع) فرمودند: چه حرفی بودکه ازدهان شم رون آمدگفت یابن رسول الله این مادرش غیرمسلمان بوده فرمود :هر درآیینش رسمی دارد حق نداری مادرش راکه غیرمسلم هست بااین نام صدابزنی فرمودند دیگربامن نباش تاآ عمر اورانپذیرفتند .

خطبه دوم :

به چندرویدادومناسبت اشاره شد که باختصاربشرح زیرمی باشد :

1-به هفته ای کذشت هفته ولایت و تاشاره دوبیان داشت ،عیدغدیرخم درسطح منطقه، مردم ماامسال این عیدبزرگ راگرامی داشتندازهمه تشکر د .

2-روزدوشنبه ولادت باسعادت هفتمین اخترآسمان ت وولایت موسی بن جعفر(ع)راداشتیم مجدداً تبریک وتهنیت گفت.

3-به بیستمین یادواره ی رودپی شمال شهرستان ساری اشاره د که درروستای آبمال بحمدالله باحضورگسترده مردم منطقه این یادواره به خوبی برگزارشدثمرات این یادواره درواقع اینست که ما خودمان راوارسی وبررسی کنیم ببینیم ایادراه هستیم یانه؟ازمیزبانی خوب مردم روستای آبمال تقدیروتشکّر د.

4-امروزیعنی 24شهریورروزنزول آیه تطهیرآیه می باشد ،ایشان بیان داشتند ،تطهیریعنی انی که پاک وپاکیزه مطهرهستند واین هاچه انی هستند؟ به اتّفاق همه علمای شیعه وسنّی مدنظرشان است که این افرادخودپیغمبر مؤمنان ، حضرت زهرا(س) حسن و حسین (ع)هستندکه این آیه درشأن آنهانازل شده که خدای متعال فرمودند :انَّما یریدالله لیطئم عنهم الرجس اهل البیت ویطهّرهم تطهیرا مااینچنین اراده کردیم که شما ازه لیدی وکژی پاک وپاکیزه کنیم واهل بیت وخودپیغمبرومؤمنین وزهرای مرضیه و حسن و حسین هستند.روزبزرگی برای جهان می باشد .

5- امروزروزمباهله ودراین رو زل شده پیغمبرباعلمای نجران که نصرانی نجران صحبت د ودعوت به د وآنهامنک یغمبری به شدند وپیشنهادنفرین به یکدیگرشدند ویالعن کنیم ویامباهله کنیم وببینیم چه ی برحق است .

6-روز25 شهریورروزنزول سوره هل اتی است ،بیان داشت ، هل اتی مربوط به کیست؟مربوط به پیغمبروآل پیغمبرمی باشد.

7-25شهریورروزکشتارفلسطینیان درصدراوشتیلا هست جنایت یهاوصهیونیستهاست که درآن اردوگاه صدراوشتیلاچقدرازفلسطینیان را به خاک وخون کشیدند وآنهارامظلومانه به شهادت رساندند .

8-25 شهریور سالروزدرگذشت عالم جلیل قدربنیانگذارغدیر حضرت آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی علیه می باشدیاداین عالم بزرگراگرامی داشتند .

9- هفته آینده اولین روزماه محرم می باشد انشاء الله ماه محرم راباتمام وجودگرامی بداریم ماه محرم آنطوریکه هست ماهرچه داریم ازمحرم وصفرداریم .

10-وضعیت اسفبارمردم میانماراشاره د وگفتند سازمان ملل دیرهنگام ازخواب بیدارشدند وعملاً کاری راانجام ندادند .بیش از4000نفرازمردم بیگناه قتل عام شدند 25000خانه وکاشانه به آتش کشیده شد.وبیش از200000نفرآواره کشورهای دیگرشدند.

11-به ج اقلیم کردستان عراق ازعراق اشاره د وبه تمردان هشداردادند .این عمل رایک فاجعه خواندند که عواقب خطرناکی راد یش خواهدداشت.برچسب ها : حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :انشاء الله ماه محرم راباتمام وجودگرامی بداریم ماه محرم آنطوریکه هست گرامی بداریم زیرا ماهرچه داریم ازمحرم وصفرداریم . - ,شایعه ,الله , ,پراکنی ,محرم ,تشییع ,شایعه پراکنی , صادق ,راباتمام وجودگرامی ,محرم راباتمام ,داریم ازمحرم وصفرداریم ,ماهرچه داریم ازمحرم ,راباتم
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :انشاء الله ماه محرم راباتمام وجودگرامی بداریم ماه محرم آنطوریکه هست گرامی بداریم زیرا ماهرچه داریم ازمحرم وصفرداریم .
همایش ون کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران

پست ' همایش ون کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست همایش ون کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

همایش ون کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی ( فرح آباد) حجت ال محمدعابدی، بخش رودپی چهارشنبه (29شهریور) در کارگاه آموزشی تخصصی و مهدویت ویژه ون و ائمه جماعات مازندران د لاژ وزارت کشور ضمن ابراز سندی از برگزاری این کارگاه آموزشی در فرح آباد، گفت: برای ترویج و مهدویت باید مواظب تبلیغ رسانه دشمن باشیم.

وی با اشاره به اینکه اگربرای رسیدن به خیمه ولایت اخلاص لازم است برای رسیدن به حریم کبریایی که است هم اخلاص می خواهد، اظهار داشت: امروز برای کمک به دین، و مهدویت باید دعوت کننده باشیم و خود عامل به عمل باشیم.

حجت ال عابدی با بیان اینکه دشمنان وسایل زیادی را در اختیار دارند که سبک زندگی ی ایرانی را به شکل دلخواه خود درآورند، افزود: ما در این دنیا هم قرآن و هم اهلبیت(علیهم السلام) را داریم که اگر به آنها تکیه کنیم قطعا تلاش دشمنان بی نتیجه خواهد ماند.

وی با تاکید براینکه سبک زندگی که در جامعه امروز شاهدیم با سبک زندگی ی و مهدوی فاصله دارد، افزود: برای مقابله با این هجمه دشمن و رسیدن به وضعیت مطلوب بایستی به آموزه های حیات بخش ، پناه ببریم.

n00313927-r-b-011.jpg (900×600)

n00313927-r-b-010.jpg (900×600)برچسب ها : همایش ون کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران - ,زندگی ,مهدویت ,باشیم ,زندگی ی ,مهدویت باید ,کارگاه آموزشی ,
همایش ون کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران
بیستمین یادواره 110تن از ان و ی رودپی شمال شهرستان ساری

پست ' بیستمین یادواره 110تن از ان و ی رودپی شمال شهرستان ساری ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بیستمین یادواره 110تن از ان و ی رودپی شمال شهرستان ساری ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بیستمین یادواره 110تن از ان و ی رودپی شمال شهرستان ساری

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، بیستمین یادواره ان و ی رودپی شمال شهرستان ساری مورخه 96/6/23در روستای آبمال بخش رودپی شمالی شهرستان ساری باحضور رودپی فرح اباد و مسئولین لشکری و کشوری و مردم شهید پرورشمال شهرستان ساری با مداحی وسخنرانی برگزار گردید.برچسب ها : بیستمین یادواره 110تن از ان و ی رودپی شمال شهرستان ساری - شهرستان ,رودپی ,ساری ,شمال ,شهرستان ساری ,رودپی شمال ,شمال شهرستان ,و ی رودپی ,بیستمین یادواره
بیستمین یادواره 110تن از ان و ی رودپی شمال شهرستان ساری
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : به همه پرسی در اقلیم کردستان عراق اشاره د و بیان د که این یک معضل بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد و دوم در منطقه کاشته خواهد شد .

پست ' حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : به همه پرسی در اقلیم کردستان عراق اشاره د و بیان د که این یک معضل بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد و دوم در منطقه کاشته خواهد شد . ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : به همه پرسی در اقلیم کردستان عراق اشاره د و بیان د که این یک معضل بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد و دوم در منطقه کاشته خواهد شد . ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : به همه پرسی در اقلیم کردستان عراق اشاره د و بیان د که این یک معضل بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد و دوم در منطقه کاشته خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 7مهر1396به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، باتسلیت ایام سوگواری سالارشهیدان اباعبدالله الحسین وتوجه به اه بلندآن حضرت گفت : فقط وفقط به خداتوکل کن وکفی بالله ا زیراخداوندبهترین است ، اکرم فرموده حسین ُ منّی وانَا من حسین ،حسین ازمن است ومن ازحسین یعنی اگراین وحی ازجامعه تحقق پیداکند اگرکفارصفشان بایدجدابشود ،اگرمنافقین صفشان جدابشود بایدراه من ادامه پیدا د یانکند مسلّماً قرآن مهجوراست ، قرآن درصفحات می ماند ودرفسادمی ماند قرآن درحجره وطاقچه می ماند قرآن دربین جامعه عملی نمی شود.چه ی بایداین راانجام بدهد؟خدای متعال به پیغمبرفرموده است یاایّهاالرسول بلّغ مااُنزل الیک ،درغدیرخم جانشینان مشخص شده است ، المؤمنین ، حسن ، حسین شرایط زمان المؤمنین شرایط خاصی است ،دوران وزمان المؤمنین دوران خاصی است، دوران حسن مجنبی (ع) ومی رسد تابه زمان عبدالله الحسین ، اینجاست که اباعبدالله الحسین بایدصف کفّارومنافقین راازصف مسلمین جدا د ،مسلمین بایدبدانند که راه درست کدام راه است. اگرآن که جانشین پیغمبراست که هست، اگر بحق است که هست ،بایداین راه رابرای مردم مشخص کند .یک عده ای لباس جانشینی پیغمبرولباس خلافت برتن د که هیچ لیاقت این لباس راندارند، حتی اگر این لباس رابه ظاهرلیاقت داشتندغاصبانه به تن د،چون مشخص بودکه این لباس جانشینی وولایت و ت برتن چه ی پوشیده بشود وبرتن چه ی پوشیده شده درروزغدیرجانشینان المؤمنین هم مشخص بودنداین است که حسین (ع)وزمانی قرارگرفت که دنیا خواهان همه چیزرادراین دنیامی دیدند.

حجت ال عابدی رودپی شمال شهرستان ساری درادامه گفت :اینجاست که حسین (ع)بایدبرخیزد آنچه راکه آنها برای خودشان درنظرقراردادندجهل و ، شکمبارگی این هامسلک دنیاخواهان شد.

خطیب ب ان اینکه امروزدرجامعه ی کاربه جایی می رسدکه آدم دربازار ی نمی تواند راه برود بایدسرش رافقط به پایین بگیرد نمی تواند سربه بالا بگیرد دچارخطاوگناه می شود این همانی است که اباعبدالله الحسین می فرمایدمؤمن دوست داردبه لقاء الهی بپیونددبرای این وضعیت واین جامعه رامی بیند مگرآیامواهب الهی مال مؤمنین نیست کاربه جایی رسیده اگریک رادرکناردریا یادرتفرج گاه یادرطبیعت وجنگل ببینند ممکن است متّهم بشود کناردریا وجنگل راجای اونمیدانند البته نظام مانظام ی است ودررأس ولی فقیه وحکومت دینی و ی است.

خطبه دوم :

به چندرویدادومناسبت اشاره د:1-به آ ین روزهفته دفاع مقدس اشاره کردوگفت یادوخاطره همه ، جانبازان وآزادگان راگرامی داشت ودرادامه گفت هفته دفاع مقدس نمادارزشمندی است که مادراین دفاع سرافرازانه بیرون آمدیم.

2-به تشییع پیک اک شهیدسرجدای این زمان محسن حجی اشاره د ودرودوسلام به روان پاکش وهمه مردم ایران که جانانه برای استقبالش شتافتند فرستادند .

3-سالروزشهادت شهیدآیت الله هاشمی نژادکه درهفتم مهرسال1360بدست منافقین کوردل به تعبیری ی های آن زمان بشهادت رسیدند یادوخاطرش راگرامی داشتند.

4-وهمچنین یادوخاطرتعدادی ازفرماندهان جبهه های نبرددفاع مقدس بعدازش ته شدن حصرآبادان می خواستندگزارشی خدمت بدهندکه باسقوط هواپیمابه شهادت رسیدندازجمله شهیدفلاحی ، شهیدفکوری ،شهیدنام جوشهیدکلاهدوزوشهیدجهان آراراگرامی داشتند .به روزجهانی سالمندان اشاره د وگفتند، سالمندان ذخیره کشورهستندازتجربیات سالمندان درجهان وتشیّع بایدبهره برد، سالمندان رابه عنوان موانع بلامی دانیم باید این عزیزان رایزرگ بشماریم .

6-به روزآتش نشانی اشاره د ،د یش بودن تاسوعا وعاشورا راپیشاپیش تسلیت گفتند.

7-سالگردشهادت محمدالوره فلسطین راهم گرامی داشتند .8-11محرم روزاسرامفقودان وروزآزادگان عزیز واسارت اهل بیت آل الله به اسارت می روندیادوخاطره همه آزادگان راگرامی داشتند.

8-دوازده محرم به روایتی روزشهادت حضرت زین العابدین (ع) پرچم دارکربلاراپیشاپیش تسلیت عرض نمودند .

9-13مهرروز نیروی انتظامی راپیشاپیش تبریک گفتند .

10-به وضعیت اسفناک مسلمانان میانمارویمن اشاره د.

11-د ایان به همه پرسی دراقلیم کردستان عرق اشاره د وبیان د که این یک معضل بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد و دوم درمنطقه کاشته خواهد شد و ت های منطقه باید دراین مورد کاملاً توجه داشته باشند.برچسب ها : حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : به همه پرسی در اقلیم کردستان عراق اشاره د و بیان د که این یک معضل بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد و دوم در منطقه کاشته خواهد شد . - اشاره , ,حسین ,زمان ,لباس ,سالمندان ,اشاره د ,اباعبدالله الحسین ,دفاع مقدس ,راگرامی داشتند ,کاربه جایی ,جهانی تبدیل خواهد ,بزرگ جهانی تبدیل ,ال م?
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : به همه پرسی در اقلیم کردستان عراق اشاره د و بیان د که این یک معضل بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد و دوم در منطقه کاشته خواهد شد .
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : حادثه کربلا و عاشورای حسینی اثر گذارترین حوادث در طول تاریخ است

پست ' حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : حادثه کربلا و عاشورای حسینی اثر گذارترین حوادث در طول تاریخ است ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : حادثه کربلا و عاشورای حسینی اثر گذارترین حوادث در طول تاریخ است ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : حادثه کربلا و عاشورای حسینی اثر گذارترین حوادث در طول تاریخ است

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ُ مورخه 14مهر1396 در مصلی فرح آبادبه ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی برگزار گردید.

خطبه اول :ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، درباب تقواگفت : حدیث معروفی از المؤمنین حضرت علی (ع) که ازوصایای مؤمنان است .یکی ازمواردتقوانظم است .مؤمن متّقی همیشه منظّم است ، وقتش منطّم واوقات پنجگانه اش برای مشخّص است وبقیه اوقات راهم بانظم وترتیب درشبانه روزبرای خودش تقسیم می کند . مؤمنان حضرت علی (ع) دراین باره می فرماید اوصیکم به جمیع ولدی وعهدی من بلغه کت هم شما دوعزیزم رایعنی هم حسن و حسین (ع) همة فرزندانم راهمة اهلم راهر ی این نوشته من این گفتارمن درمواقع نوشته ای هست که بدست آنهارسیده امروزبحمدلله به من وشما رسیده به تقوی الله ، همه شما راوصیت به تقوامی کنم ونظم امرکم وهمچنین درکارهایتان برنامه هایتان .مؤمن همیشه منظم است هم کارهایشان منظّم است هم زبانش منطّم است هم چشمش هم گوشش ، دستش ، اعضاءوجوارحش وفکرش منطّم است یعنی تحت اختیاراست ، تحت اختیارمتعال است.

حجت ال عابدی درادامه خطبه بیان داشت درایام سوگواری سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)ویاران گرانقدرش قرارداریم وهمچنین درایام اسارت آل الله قرارداریم ایشان به محضرنورانی حضرت عصر(عج)وامت وهمه گزاران تسلیت گفتند.

خطیب به ظرفیت های ناشناخته وزیباییها وظرفیت های عاشورااشاره دوگفتند: حادثه کربلاوعاشورای حسینی اثرگذارترین حوادث درطول تاریخ است.این حادثه اثرگذارمی تواندامروزبرای بشربرکات فراوانی راهمراه داشته باشد.بشرمی تواندازاین حادثه واین واقعه هم سخت وجان گدازهم بفرموده حضرت زینب (س)حادثه زیباوحادثه ای که خواست پروردگارمتعال بوده تا عبدالله الحسین درخونش غاطان بشودتادین خدارونق پیداکند. حادثه کربلایک حادثه تداومی است ،حادثه کربلادائمی است ، یک برکات همیشگی رابهمراه دارد، برکاتش سال به سال بیشترمی شودایشان بیان داشتندکه عاشورادوصفحه داردیک صفحه مربوط به دشمنان عاشوراکه پرازظلم وجنایت وجفا ، حق کشی پستی وزشتی وقتل عام انسانهااست. صفحه دیگرمربوط می شودبه دوستان عاشوراوب اکنندگان عاشورا.

حجت ال عابدی درادامه خطبه به درس های عاشورارابرشمردندازجمله : 1-درس ایثار2-درس تکریم انسانیت 3-توکل 4-صبرواستقامت دربرابرمشکلات 5-عمل به تکلیف الهی 6-حس مواسات برادری ، باهم بودن 7-آزا گی 8-فتوّت 9-جهادبانفس 10-شجاعت 11-عزّت 12-غیرت 13- 14-ادب 15-عشق به

خطبه دوم :

به چندرویدادومناسبت اشاره د:

1-تقدیروتشکرازهمه مردم خوب منطقه شمال شهرستان ساری وازدوبخش رودپی شمالی وجنوبی که درایام محرم تابه حال درحسینیه هاوتکایا ، درخوروشأن آل الله الحمدلله برگرار دهمچنین ازمسئولین محترم خصوصاًبخشداران واعضای شورای بخش وفرماندهان نیروی نظامی وانتظامی دراین ایام الحمدلله با همراهی دکه ازاکثرروستاههاسرکشی د ودرادامه ازمداحان ون هیئت امنا های روستاههاوتمام انی که دست اندرکاردرمراسم های عزاداری بودندتقدیروتشکّر د.

2-هفته نیروی انتظامی رابه همه سبزپوشان وبرقرارکنندگان امنیت ک بریک گفتندازفرماندهی نیروی انتظامی منطقه جناب سروان محمدی وهمکارانشان وازدریابانی تقدیروتشکر د.

3-هجرت حضرت به پاریس 14مهر57 4-به سخنان مقام معظّم درجمع دست اندرکاران حج که سخنان بسیارمهمی بیان د اشاره نمودندوحضورخانواده حجی به خدمت معظم انقلاب اشاره دکه حضرت آقا عظمت این شهیدرا بیان فرمودندکه این شهیدالگویی برای نسل نو، ومعجزه ایست دراین عصروزمان می باشد.

5-مراسم قالی شویان دراردهال کاشان اشاره شد.6-15مهرروزروستاوعشایروبه نقش روستائیان وعشایردرشکوفایی اقتصاداشاره د.

7-16مهر1366بمباران شیمیایی رژیم بعثی عراق که باعث شهادت عده زیادی ازهموطنان شده است.

8-شهادت همدانی راگرامی داشتند. 9-روزجهانی کودک وپست هم اشاره شد. 10-19محرم سالروز حرکت اسرا ازکوفه به شام اشاره شد.11-درمورددرگذشت جلال ی که نقش مهمی درمبارزه رژیم صدام ودردوران جنگ ایران وعراق داشتندوهمکاری خوبی باایران داشتند وهم نقش مهمی دروحدت ویکپارچگی عراق داشتند.برچسب ها : حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : حادثه کربلا و عاشورای حسینی اثر گذارترین حوادث در طول تاریخ است - حضرت ,اشاره ,حادثه , ,خطبه ,بیان ,حضرت ,نیروی انتظامی ,درادامه خطبه ,عابدی درادامه ,شهرستان ساری ,ال عابدی درادامه
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : حادثه کربلا و عاشورای حسینی اثر گذارترین حوادث در طول تاریخ است
بیانیه شورای سیاستگذاری ائمه در حمایت از پاسداران انقلاب ی در برابر هجمه های اخیر

پست ' بیانیه شورای سیاستگذاری ائمه در حمایت از پاسداران انقلاب ی در برابر هجمه های اخیر ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بیانیه شورای سیاستگذاری ائمه در حمایت از پاسداران انقلاب ی در برابر هجمه های اخیر ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بیانیه شورای سیاستگذاری ائمه در حمایت از پاسداران انقلاب ی در برابر هجمه های اخیر

بسم الله الرحمن الرحیم

قال المومنین علی(علیه السلام): «فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِیَّهِ وَ زَیْنُ الْوُلَاهِ وَ عِزُّ الدِّینِ وَ سُبُلُ الْأَمْنِ وَ لَیْسَ تَقُومُ الرَّعِیَّهُ إِلَّا بِهِم » (نامه ۵۳ نهج البلاغه)

مظهر دفاع ملت ایران از آرمان های بلند خویش، دژ تسخیرناپذیر ملت، زینت نظام ، باعث عزت ، و ضامن امنیت کشور است و حفظ کشور بدون مردان رشیدی که جان بر کف گرفته اند تا میهن ی را حفاظت کنند، ممکن نخواهد شد.

نه تنها در زمان راحل عظیم الشان، چنان در راه نجات میهن ی ایستادگی کرد که مفت به مدال «اگر نبود کشور هم نبود» شد، بلکه در سال های کنونی آن چنان در راه خدا مجاهدت کرده که باعث غیظ و نفرت کفار شده است تا جایی که معظم انقلاب(مدظله العالی) در وصف آن فرمودند: «انقل زیستن و انقل ماندن بخش مهم کارنامه ی است.»(بیانات ی در ۲۶-۶-۱۳۹۲) همین مجاهدت مخلصانه و ایستادگی در راه انقلاب ی ملت ایران است که باعث شده، دشمن در اقدامات اخیر خود دست به جنونی دوباره زده و تصور کند که با تهدید و فشار می تواند مردان مجاهد ایران ی را عقب براند. که نقشه هایش در منطقه یکی پس از دیگری با بن بست مواجه می شود، در پی ناکامی در ائتلاف دروغین علیه به دنبال ماجراجویی های تازه در منطقه خصوصاً در تجزیه ی عراق و ایجاد ناامنی در دیگر کشورهای منطقه است.

در شرایط کنونی، ما ائمه ی سراسر کشور برخود فرض می دانیم که یکبار دیگر دفاع همه جانبه و حمایت بی شائبه ی ملت غیور ایران را از فرزندان دلیر خود در پاسداران انقلاب ی اعلام داریم و در برابر تهدید های دشمنان این پیام راحل عظیم الشأن را یادآور شویم که فرمود: « ی حیله گر، دشمن شماره یک است و به خون ملت های و استقلالشان تشنه است.» (صحیفه ، ج ۲۱، صفحه ۱۷۹)

دشمنان ملت ایران به خصوص ی جنایت کار بدانند که ملت در حمایت از فرزندان و جگرگوشه های خویش در ، ، بسیج و نیروی انتظامی، که م عان عزت و امنیت و حافظان دین و انقلاب این مردم هستند، تا آ ایستاده اند و چنان که راحل عظیم الشان متذکر شد: «ما تا آ عمر علیه ت مبارزه می کنیم.»(صحیفه ، ج ۱۲، ۱۷۵)

از سوی دیگر فرزندان انقل ملت ایران که مفت به مدال پاسداری از این ملت شریف و غیور هستند بدانند که مهمترین و قوی ترین سلاح پاسداران در کنار همه ی تسلیحاتی که به لطف خدا و با درایت انقل خویش به آن دست یافته اند، پشتیبانی بی دریغ ملتی است که قدرشناس خدمات و زحمات فرزندان خود است و با حضور میلیونی در تشییع پاسدارانی چون شهید حججی، نشان داده است که قدر مردان مجاهد خویش را می داند و به تأسی از راحل و معظم انقلاب ی آرزو می کند که «ای کاش من هم یک پاسدار بودم.»(بیانات ی در ۱۳-۹-۱۳۷۶ که همین جمله را از راحل نقل کرده اند.)

این حمایت مردمی و پشتوانه ی اعتقادی است که در کنار سلاح های متعارف، در دل دشمنان رعب ایجاد کرده است و طبل توخالی تهدیدهای دشمن نیز حاصل از همین ترس است. بزرگ، اکنون که با عهدشکنی آشکار و بی شرمانه در ، و تلاش خائنانه اش در به ش ت کشیدن آن، ماهیت پلید خود را یکبار دیگر روشن ساخته است، به بهانه های واهی به دنبال افزایش تحریم ها علیه ملت ایران و تشدید فشار بر مردم است که دستگاه دیپلماسی کشور باید جواب دندان شکنی به مواضع خصمانه ی علیه و ملت ایران بدهد.

در پایان باید به برخی از دلبستگان به دشمن و انی که خانه در مسیر سیل ساخته و بنیاد آرزوهای خویش بر باد قرار داده اند و امید به و قدرت های پوشالین دنیایی بسته اند، این جمله راحل(ره) را یادآور شویم که «آنها که خواب را می بینند خدا بیدارشان کند»(صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۱۲۷) که در غیر این صورت با نهیب و سیلی ملت بیدار خواهند شد. ان شاء الله.برچسب ها : بیانیه شورای سیاستگذاری ائمه در حمایت از پاسداران انقلاب ی در برابر هجمه های اخیر - ی , , ,راحل , ,انقلاب , راحل ,انقلاب ی , پاسداران ,پاسداران انقلاب ,یادآور شویم ,پاسداران انقلاب ی , پاسداران انقلاب
بیانیه شورای سیاستگذاری ائمه در حمایت از پاسداران انقلاب ی در برابر هجمه های اخیر
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : پاسداران انقلاب ی نماد ایستادگی و شجاعت ملت مقاوم ایران یست .

پست ' حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : پاسداران انقلاب ی نماد ایستادگی و شجاعت ملت مقاوم ایران یست . ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : پاسداران انقلاب ی نماد ایستادگی و شجاعت ملت مقاوم ایران یست . ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : پاسداران انقلاب ی نماد ایستادگی و شجاعت ملت مقاوم ایران یست .

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 21مهر1396به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

خطبه اول :

حجت ال محمدعابدی ،ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، درباب آفت زبان وهمچنین حفظ زبان به آفت های مختلف اشاره د ودراین موردبااشاره به خطبه 176 نهج البلاغه ازمولی الموحدین مؤمنان حضرت علی (ع)که فرمودند : وَ اللَّهِ مَا أَرَى عَبْداً یَتَّقِی تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّى یَخْتَزِنَ یَخْزُنَ لِسَانَهُ، وَ إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ وَ إِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَکَلَّمَ بِکَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِی نَفْسِهِ فَإِنْ کَانَ خَیْراً أَبْدَاهُ وَ إِنْ کَانَ شَرّاً وَارَاهُ آن حضرت درموردبیهوده گویی زبان ویاچیزی که بدردنمی خورد منشأ خیلی ازگرفتاری هااست .این آفتی برای انسان می شود ، گاهی یک عملی رایایک قومی رااین زبان بهم می زند ، قسم به خدامن بنده ای رانمی بینم که تقوا داشته باشد .آن بندة باتقوا ، کدام تقوا ؟ آن تقوایی که اورا به منفعت می رساند نفع داشته باشد ، هم نفع دنیاوهم نفع آ ت تااینکه زبانش راداشته باشد ، محکم بگیرد وبرای زبان حصاری ودیواری درست کند .چرااین زبان بایدحصاریادیوارداشته باشدورهانباشد ؟ وهمینطوربه امان خداودراختیارخودش قرارنگیرد.حضرت درادامه می فرماید: همانازبان انسان مؤمن پشت سرقلبش می باشد .یعنی قلب اول می شد وتصمیم می گیرد وتدبّرمی کند هماناقلب انسان منافق ودو رو زبانش جلو وقلب پشت سر است . یعنی اول زبان حرف می زند بعدقلب تازه متوجه می شود ، چه گفته؟ وچه می بایست بگوید.؟ زبانی که مؤمن اراده کرد به کلام یاسخنی آنرا تدبّرمی کند وآنرامی شد درنفس خودش که این کلام وسخن ، چه کلام وسخنی است؟ یانادرست است اگرببیند این کلام خوب است ، آنرا می سازد ، بیرون می دهد اگر کلام نادرستی وبیهوده است آنرا وامی گذارد وادامه نمیدهد اما منافق آنچه به زبانش بیاید بدون تدبّر بیرون می دهد نمی شد که آیا به نفعش است یابرعلیه اش می باشد.

خطبه دوم :

حجت ال عابدی رودپی شمال شهرستان ساری ، درخطبه دوم به چندمناسبت ورویداداشاره د :1-21مهرماه سالروز درگذشت فقید ، حضرت (ره) و ی دراستان مازندران حضرت آیت الله رضوان الله تعالی علیه یادوخاطره این عالم بزرگوار ووارسته وزاهد راگرامیداشتند .

ایشان ازچهره های بامعنویت وزاهد ودارای زندگی ساده ای درطول عمرش داشته اندودرهمان خانة پدری اش زندگی می کرد وتاآ عمرش به کارهای کشاورزی مشغول بوده وهیچ گاه دست از کاروتلاش برنداشت .

2-20مهر بازگشایی تورصیادی دردریای خزر اشاره دو باتبریک به این عزیزان وآرزوی توفیق آنها در ب روزی حلال وکمک به اقتصادکشورراازخداوندمسئلت د.

3-23مهرماه سالروزشهادت پنجمین شهیدمحراب حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی دراستان کرمانشاه و شهرکرمانشاه راتسلیت گفتند.

4-24مهرماه برابر25محرم الحرام بنا به روایتی سالروز شهادت سجاد(ع) می باشد این روزرابرهمه دوستداران عصمت وطهارت تسلیت عرض نمودند.

5-درباب مسئله خارجی به بدعهدی وخط ونشان کشیدن ترامپ اشاره د وبیان داشتند که ترامپ گفتند من تاچندروزآینده موضع خودم را دررابطه با مشخص می کنم بطوریکه ایشان بااین خط ونشان کشیدن منظورش این بود که من این قراردادرانقض خواهم کرد . خطیب درادامه گفت هیچ گاه برای هیچ کشورکارخیری انجام ندادند ایشان به بیانات حضرت (ره) اشاره د که فرمودند رابطه با رابطه گرگ ومیش است ، که این دوهیچ گاه نمی توانندباهم باشند .

6-تروریست خواندن به یکی ازارگان مهم وباارزش کشوریعنی پاسداران انقلاب ی اشاره دوبیان داشتند.ایشان بیان داشتند که پاسداران باتمام وجود ازگوشت وپوستش برای دفاع از وانقلاب ی فدا د که به فرموده راحل اگر نبودکشورهم نبود.برچسب ها : حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : پاسداران انقلاب ی نماد ایستادگی و شجاعت ملت مقاوم ایران یست . - حضرت ,زبان , ,کلام ,ال ,ایشان , پاسداران ,داشته باشد ,مِنْ وَرَاءِ ,حضرت ,ونشان کشیدن ,پاسداران انقلاب ی , پاسداران انقلاب ,محمد عابدی فیروزجایی
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : پاسداران انقلاب ی نماد ایستادگی و شجاعت ملت مقاوم ایران یست .
حجت ال اکبر حنیف نژاد موقت : ی که تأکید فرمودند توان موشکی و دفاعی ما هرگز قابل مذاکره نیست .

پست ' حجت ال اکبر حنیف نژاد موقت : ی که تأکید فرمودند توان موشکی و دفاعی ما هرگز قابل مذاکره نیست . ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال اکبر حنیف نژاد موقت : ی که تأکید فرمودند توان موشکی و دفاعی ما هرگز قابل مذاکره نیست . ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال اکبر حنیف نژاد موقت : ی که تأکید فرمودند توان موشکی و دفاعی ما هرگز قابل مذاکره نیست .

به گزارش روابط عمومی دفتر امانم رودپی شمال شهرستان ساری مورخه 5آبان 1396درمصلی فرح آبادبه ت موقت حجت ال اکبرحنیف نژادبرگزارگردید.

خطبه اول : حجت ال اکبرحنیف نژادضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه معصیت ،به آیه قرآن مجیداشاره دوگفتند: اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ انى که دوست دارند که زشتکارى در میان آنان که ایمان آورده‏ اند شیوع پیدا کند براى آنان در دنیا و آ ت عذابى پر درد خواهد بود و خداست که مى‏ داند و شما نمیدانید.

حجت ال حنیف نژادبه ویژگیهای انسان مؤمن ودارای اخلاق حسنه پرداخت وبیان داشت که دوصفت وجودداردیکی صفت عیب ز ودیگری عیب جویی که نوع دومش ازصفات زشت وناپسنداست ، انسان درصورتی کامل می شود که عیب خودرابرطرف سازد جزمعصومین علیه السّلام تمام افرادبشر ازتقصیر وقصورخالی نیستند

راههای آگاه شدن به عیوب خویش انسان می تواند از سه راه به عیبهای خود واقف شود :

۱. مراقبت و محاسبه ؛ یعنی اگر انسان مواظب اعمال و رفتار خویش باشه و خودش رو مورد محاسبه و حسابرسی قرار بده ، به ویژه اگر خود را با معیارها و الگوهای مورد قبول صالحان و پارسایان مقایسه کنه چون خودش رو فاقد فضیلتهای آنها می بینه به خوبی می تونه به عیوب خویش پی ببرد .

۲. عبرت گرفتن از رفتار و کردار افراد بز ار و نادرست و بد اخلاق ، که به قول سعدی لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت : از بی ادبان

۳. معا با دوستان مخلص و صدیق که از نصیحت تو دریغ نداشته باشند و از روی خیرخواهی عیوب تو را بدون تملّق و چرب زبانی تذکّر دهند

دوستان واقعی و با ایمان می توانند در این مسیر بهترین راهنما برای انسان باشند در صورتی که او هم به نصیحت های آنها گوش دهد و از آنها بخواهد او را در مورد اشتباهات و لغزشهایش آگاه و راهنمایی کنند .

صادق (ع) فرمودند :

سعی کنید اوقات شبانه روز خود را به چهار قسمت تقسیم کنید : یک قسمت برای عبادت و خلوت با خدا ، یک قسمت برای تأمین معاش و تحصیل (به دست آوردن) هزینه زندگی ، قسمتی برای رفت و آمد و معا با برادران مورد اعتمادی که شما را به عیوبتان آگاه می سازند و قلباً نسبت به شما خلوص و صفا دارند ، و ساعتی را نیز برای تفریح و لذایذ مشروع خود اختصاص دهید و به وسیله این ساعت ،ساعت استراحت می توانید خود را برای ساعت دیگر آماده کنید .

کتمان عیب خیانت است ، همانگونه که عیب جویی زشت و حرام است کتمان عیب نیز خیانت است زیرا مومن باید مانند آیینه باشد و زشتیها و زیباییهای برادر دینی خود را نشان بدهد منتها به خود او نه به دیگران ، که شأن آیینه همین است .

صادق (ع) فرمودند : ی که برادر دینی خود را گرفتار عمل ناپسندی می بیند و می تواند او را از این کار باز دارد اگر چنین نکند به او خیانت ورزیده است

خطبه دوم:

خطیب موقت رودپی شمال شهرستان ساری ، به چندرویدادومناسبت اشاره د:

ا- به هفتم صفربه روایتی ، شهادت حسن مجتبی (ع)می باشد ، درادامه گفتند که حسن مجتبی (ع) به فرموده گرامی الحسن والحسین دوسروراهل بهشتند لذا خ رمودند الحسن والحسین ان قامااوقعداهردو ند چه قیام ند وچه قیام نکنند فرق باهمدیگرندارند .

2-ارتحال آیت الله العظمی مرعشی وهمچنین قاضی طباطبایی اولین بودند که بدست منافقین بشهادت رسیدندیادوخاطره این دوعزیزکه ازاستوانه های حوزه های علمیه وازمفا دوران بودند گرامیداشتند.

3-شهادت عماریاسردرجنگ صفین راکه درجنگ صفین بشهادت رسیدندگرامی داشتند. درحق عماردعامی کنند وفرمودند خدایاهمانطوریکه آتش رابرابراهیم سردکردی برعمارسردکن که این محقق می شود .

4-سالگردشهادت حسین فهمیده وروزنوجوان وبسیج دانش آموزی وپ ندغیرعامل اشاره دوآنراگرامی داشتند.

5-به حضورعاشقان اربعین حسینی که این روزهادرحال عزیمت هستند اشاره د.

6-درموردکردستان عراق اشاره شدوبیان داشتند که بادرایت ایران ی وهمکاری ترکیه الحمدلله روبه بهبودی می باشدوخیانتی راکه مسعودبارزانی انجام دادبه هدف خودنرسیدوبه ش ت انجامید.

7-د ایان بحث توان موشکی مااشاره د وبااشاره به فرمایشات ی که تأکیدفرمودندتوان موشکی ودفاعی ماهرگز قابل مذاکره نیست .برچسب ها : حجت ال اکبر حنیف نژاد موقت : ی که تأکید فرمودند توان موشکی و دفاعی ما هرگز قابل مذاکره نیست . - ,انسان ,مورد ,اشاره ,ال , , ,الحسن والحسین ,اشاره د ,توان موشکی ,معظم ی
حجت ال اکبر حنیف نژاد موقت : ی که تأکید فرمودند توان موشکی و دفاعی ما هرگز قابل مذاکره نیست .
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : فرمود این انقلاب دوم بود که ازانقلاب اول بزرگتر بوده است.ایران ما و انقلاب ما دوباره را زنده کرده است و را معرفی کرده است .

پست ' حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : فرمود این انقلاب دوم بود که ازانقلاب اول بزرگتر بوده است.ایران ما و انقلاب ما دوباره را زنده کرده است و را معرفی کرده است . ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : فرمود این انقلاب دوم بود که ازانقلاب اول بزرگتر بوده است.ایران ما و انقلاب ما دوباره را زنده کرده است و را معرفی کرده است . ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : فرمود این انقلاب دوم بود که ازانقلاب اول بزرگتر بوده است.ایران ما و انقلاب ما دوباره را زنده کرده است و را معرفی کرده است .

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 12/8/96به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت خودش وهمه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،ازمولی الموحدین المؤمنین علی (ع) بیان داشتند که آن حضرت فرمودند:انسان باتقوادنبال اینست که امیدبه بهشت داردخدای متعال برای اوبهشت راقرارداده بهشت رابرای اوساخته اوراعبدخودش قراردا ده بندة خودش قرارداده اوراخلیفه خودش قرارداده اورادرروی زمین مستقرکرده به اوتکالیف داده یعنی به اوعظمت داده وعزّت داده واوبایددنبال بهشت برودوهمچنین ازمعاصی خودبترسد که آتش جهنم راهمراه داردودنبال ثواب وعقاب باشد وثواب رابگیرد وخودراازعقاب دورنگه بدارد .همانامکارم اخلاق خوبیهاانسان رابسوی راه نجات هدایت می کند.

حجت ال عابدی درادامه خطبه به بحث هفته های گذشته درموردآفت زبان پرداخت وبیان داشت :مسئلة جدال ویامراءیکی ازآفت های زبان است انسان زبانش گاهی ازاوقات خواسته اش برتری جویی اش بردیگران مسلط بشود دیگران رازیرسلطه خودبیاوردگاهی ازاوقات دچارچنین ح ی می شود مراء وجدال داردمراء یعنی بحث وگفتگو همراه باجدل همراه بابه هم پ وبهم ستیز همدیگررا موردعتاب وخطاب قرارداده وگاهی این امرمورددرگیری لفظی وحرفهای بد و وناسزامنجرمی گردد.اینجاست حضرت محمد(ص) چنین می فرمایند : کناربگذارید مراء وجدال را، من دراین جدال ومراء حکمتی نمی بینم ، حرف درستی نمی بینم، حرف صو نمی بینم، حرف راستی نمی بینم .

خطیب به این نکته تأکید د که مواظب زبان خودباشیم دست ازجدل بیهوده وسخن بیهوده که درجلسات گذشته بیان داشتیم وازچیزهایی که آقت زبان هست وبیهوده هست کناربگذاریم .چون گفتاربیهوده زبان فتنه ودرگیری بوجود می آورد .

حجت ال عابدی مطلبی اززبان حضرت آیت الله امنینی که فرمود من دو بزرگوارداشتم یکی حضرت علامه طباطبایی ودیگری حضرت رضوان الله تعالی علیه یک روزی آنهارادعوت وبعدازآنها مسئله ای سئوال که آنها راواداربه بحث وگفتگوکنم اما دیدم هردوسکوت اختیار د به علّامه اشاره می دوگاهی ازاوقات علّامه به اشاره می د دیدم یک نگاهی به صورت علّامه د که آیااجازه می فرمائید تاجواب رابگویم بدون اینکه حرفی بزند فرمودند شمابفرمائید این روش بزرگان هست که چگونه ادای احترام متقابل را بج اورند.

خطبه دوم : خطیب به چندمناسبت ورویداداشاره د:

حجت ال عابدی قبل ازپرداختن به مناسبت ورویدادبیان داشتندکه تمام تلاش وکوشش ما برای این است ادامه حیات وزندگی که چندصباحی بیشترزندگی کنیم ، اما اگراین رادرمسیرتقواقراربدهیم همان جسممان را نگه داشتیم وهم روحمان راوهم دنیایمان رانگه داشتیم وهم آ تمان راپس تقوانگه دارنده جسم وجان ماست.

1-هفته ای که آ ین روزهایش راپشت سرمی گذاریم هفته پ ندغیرعامل است ، این ازابتکارات ی بوده است که فرمودند : برای اینکه مامصون بمانیم ازآفت های متعددوگوناگون باید پ ندغیرعامل تشکیل بشود .

2-امروزسالروزشهادت محمدبن بکرکارگزار مؤمنان علی بن طالب (ع)درمصر می باشد .

3-سالروزاسارت نفت شهیدرجایی ، شهیدتندگویان می باشد یادوخاطره این مجاهدبزرگوار که دراسارت، چندین سال زیرشکنجه های بعثی سرتسلیم فرورنیاورد راگرامی داشتند.

4-13آبان راد یش داریم سالروزبزرگی برای ایران ی است واقعه اولش سالروزتبعیدحضرت (ره) به ترکیه بوده است ، سال57 واقعه دیگری اتفاق افتادتعدادی ازدانش آموزان ودانشجویان عزیز ما به شهادت رسیدندیادوخاطره این عزیزان راگرامی داشتندوواقعه دیگری که دراین روزاتفاق افتادتسخیرلانه جاسوسی بودکه راحل فرمودندکه این انقلاب دوم بود که ازانقلاب اول بزرگتربوده است.ایران ماوانقلاب مادوباره رازنده کرده است و رامعرفی کرده است ،شیعه رامعرفی کرده ، قدرت رامعرفی کرده ، به استکبارجهانی نه گفته است .

5-دیدارسه جانبه ایران وروسیه وآذربایجان ودیداربا معظم انقلاب اشاره د.

د ایان حجت ال عابدی رودپی شمال شهرستان ساری تأکید د که درروز13آبان همة آحاددر استکبارستیزی شرکت بنمایند.برچسب ها : حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : فرمود این انقلاب دوم بود که ازانقلاب اول بزرگتر بوده است.ایران ما و انقلاب ما دوباره را زنده کرده است و را معرفی کرده است . - ,ال ,کرده ,حضرت ,زبان , ,ال عابدی ,خطیب ,رامعرفی کرده ,خودش قرارداده ,مراء وجدال ,ال محمدعابدی فیروزجایی
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی : فرمود این انقلاب دوم بود که ازانقلاب اول بزرگتر بوده است.ایران ما و انقلاب ما دوباره را زنده کرده است و را معرفی کرده است .
13 آبان در شهر تاریخی فرح آباد

پست ' 13 آبان در شهر تاریخی فرح آباد ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست 13 آبان در شهر تاریخی فرح آباد ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

13 آبان در شهر تاریخی فرح آباد


به گزارش روابط دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مراسم 13 آبان روزدانش آموز وتسخیرلانه جاسوسی درفرح آبادبخش رودپی شمالی شهرستان ساری ازروبروی پاسگاه نیروی انتطامی تامصلی باشعارمرگ بر ومرگ بر د.برچسب ها : 13 آبان در شهر تاریخی فرح آباد - ,شهرستان ساری
13 آبان در شهر تاریخی فرح آباد
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی:اربعین محافظ دین است ، اربعین دین را حفظ می کند .این عاشورایی که درست شده چشمه است اربعین نهریست و جویباریست که باید در همه جا جاری شود .

پست ' حجت ال محمدعابدی فیروزجایی:اربعین محافظ دین است ، اربعین دین را حفظ می کند .این عاشورایی که درست شده چشمه است اربعین نهریست و جویباریست که باید در همه جا جاری شود . ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمدعابدی فیروزجایی:اربعین محافظ دین است ، اربعین دین را حفظ می کند .این عاشورایی که درست شده چشمه است اربعین نهریست و جویباریست که باید در همه جا جاری شود . ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمدعابدی فیروزجایی:اربعین محافظ دین است ، اربعین دین را حفظ می کند .این عاشورایی که درست شده چشمه است اربعین نهریست و جویباریست که باید در همه جا جاری شود .

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 19/8/96به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، درباب تقواگفت : هرچه درباب تقوا تلاش وکوشش ، دست آورد داشته باشیم به نفع ماست .ضررنمی کنیم .

دراین باب هم بمناسبت اربعین عبدالله الحسین (ع) هم حدیثی ازنبی مکرم بیان دوگفتندکه بدانیم درچه حدوحدوسطحی ازتقوا قرارداریم ؟

حجت ال عابدی حدیثی از درموردویژگیهای مؤمنان آ ا مان ر ان داشتند که درروایت داریم که بزرگوار فرمود:یک روز گروهی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد آن حضرت بودند، ایشان دو مرتبه دعا فرمودند : «خدایا برادرانم را به من ملحق کن». صحابه ای که در اطراف آن حضرت نشسته بودند گفتند: ای رسول خدا ، مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمود نه! شما اصحاب من هستید، برادران من قومی هستند در آ زمان که بدون اینکه مرا ببینند ایمان آورده اند، خداوند آنها را به نامهایشان و نامهای پدرانشان به من معرفی کرده است، پیش از آنکه آنها را از صلب پدران و رحم مادرانشان خارج سازد. پایداری هر یک از آنها در دینش سخت تر است از کار ی که در شب تاریک شاخه پر تیغی را دست بکشد یا آتشی را روشن نگه دارد، ایشان چراغهای هدایتند در تاریکی ها، خداوند آنها را از هر فتنه تیره و تار نجات می بخشد.

خطیب درادامه بیان داشت امروزامانتهای زیادی دردست ماها قرارداده شد، آیامی توانیم ازامانتها خوب استفاده کنیم مثلاً ماشین ، خانه ، وچیزهای دیگر تی ها ، انتظامی ها کارکنان مختلف دوایر تی ، سرمایه دراختیار آنهاست .آیا استفاده صحیح ازآنها می شود؟ یاخیر گاهی اوقات گزارشاتی یانامه هایی بدستمان می رسد که بسیارنگران کننده است .امروز انی که حسین (ع) ر دند امّا اربعین براه می اندازند باشوروعلاقه می روند وتمام سختی ها ودشواری هارابجان می ند برای اینکه می گویند اربعین محافظ دین است ، اربعین دین راحفظ می کند .این عاشورایی که درست شده چشمه است اربعین نهریست وجویباریست که بایددرهمه جاجاری شود .این اربعین جویباریست که باید دشتهای تشنه راسیراب کند.درادامه ی حدیث بیان داشتند که فرمودندبعدازاین قومی می آیند که یک نفرمؤمن برابر50نفراجرومزد دارد.اصحاب درجواب گفتند یارسول الله ماباتوایم ، باتوبودیم ، درجنگ بدر، احد، حنین آنهاکه نیستند ، نیامدند دراین جنگ ها . فرمود: شمادراین جنگ هابودید ، اما بایدبدانید که آنچه راآنها درآینده بایدمتحمل آن بشوند شمانمی توانید بشوید. امروز واقعاً حیله ها فراوان شده ، تله ها فراوان شده ، امروز یک تلفن همراه درجیب یک شخص می تواندکارهابسازد می تواند خطرات ایجادکند ، امروزیک ویک سایت ، یک رسانه می تواند خطرات بسیاری بوجودبیاورد، امروز اگریک جوانی بتوانددراین زمان خودراازخطرحفظ کند کاری بسیارمهم ودشواری راانجام داده است .

خطبه دوم :حجت ال محمدعابدی فیروزجایی به چند رویدادومناسبت اشاره د :

1-تودیع ومعارفه استاندارجدیدواستاندارقبلی اشاره د ، ایشان باتقدیرازتلاش وکوشش استاندارقبلی جناب فلاح ، وباخیرمقدم به استاندارجدیدبرایشان درعرصه خدمتگذاری به کشورونظام ی ومردم این خطّه آرزوی موفقیت د ، ایشان ازاستاندارجدیدتقاضای رفع مشکلات وگرفتاری های مردم دربخش کشاورزی ورفع بیکاری جوانان ، زیست محیطی ، آب وفاضلاب ،مشکلات ترافیکی وجاده ای باتوجه به حضورمسافران درفصول سال خصوصاًدرتابستان راخواستارشدند.

2-شهادت مرزبانان اشاره شدکه درمنطقه غرب کشورودرآذربایجان غربی ودرمنطقه چالدران که 8تن ازمرزبانان به دست اشرارمسلح بشهادت رسیدند به خانواده این عزیزان تسلیت گفتند.

3-به هفته کتاب وکتابخوانی اشاره د وکتاب رابزرگترین سرمایه برای انسان دانست ، ایشان کتاخوانی ومطالعه وپژوهش راتأکید د وازنسل نووجوان خواستارتوجه به این امرمهم شدند.

4-به هفته آینده روزرحلت جانگدازنبی مکرم وسبط اکبرش حسن مجتبی (ع)می باشداشاره د وپیشاپیش به همه گزاران تسلیت گفتند.

5-د ایان به اوضاع عربستان اشاره د وگفتند:این دیوانه های سرکش ، حکومت قبیله ای بجایی رسیدند که انشاء الله روزهای آ حکومت وزمامداریشان خواهدبوداکنون مانندگرگ بجان هم افتادند ، امروز می بینیم که عربستان درمنطقه واقعاًجنایت هایی خصوصاًدریمن کشتاربیرحمانه ک ن و ن بی دفاع انجام می دهد.برچسب ها : حجت ال محمدعابدی فیروزجایی:اربعین محافظ دین است ، اربعین دین را حفظ می کند .این عاشورایی که درست شده چشمه است اربعین نهریست و جویباریست که باید در همه جا جاری شود . - اربعین ,ایشان ,اشاره ,ال ,گفتند ,الله ,اشاره د ,محمدعابدی فیروزجایی ,ال محمدعابدی ,تواند خطرات ,تسلیت گفتند ,ال محمدعابدی فیروزجایی
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی:اربعین محافظ دین است ، اربعین دین را حفظ می کند .این عاشورایی که درست شده چشمه است اربعین نهریست و جویباریست که باید در همه جا جاری شود .
پیام حجت ال عابدی فیروزجایی د ی ز له کرمانشاه

پست ' پیام حجت ال عابدی فیروزجایی د ی ز له کرمانشاه ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست پیام حجت ال عابدی فیروزجایی د ی ز له کرمانشاه ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

پیام حجت ال عابدی فیروزجایی د ی ز له کرمانشاه

http://s9.picofile.com/file/8311692850/p o_2017_11_13_09_27_011.jpg

بسمه تعالى

انا لله و انا الیه راجعون
حادثه بسیار غم انگیز ز له استان کرمانشاه و اطراف، قلب همه هموطنان را به شدت لرزاند و دلها را اندوهگین ساخت.
با توجه به وسعت ویرانى و تلفات ، وظیفه دینى و انسانى همه ما این است که هرچه زودتر به یارى آسیب دیدگان بشت م و مرهمى بر قلب بازماندگان بگذاریم.
خداوند بازماندگان را صبر و اجر، مجروحان را شفا و در گذشتگان را غریق رحمت کند.

و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
محمد عابدی فیروزجایی
منطقه شمال ساری(فرح آباد)
۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶برچسب ها : پیام حجت ال عابدی فیروزجایی د ی ز له کرمانشاه
پیام حجت ال عابدی فیروزجایی د ی ز له کرمانشاه
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :ما می گوییم غدیر هم یک واقعه است و هم یک حادثه است ، واقعه از این جهت که روز میمون و مبارک برای و و امت و یک حادثه برای دشمنان است.

پست ' حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :ما می گوییم غدیر هم یک واقعه است و هم یک حادثه است ، واقعه از این جهت که روز میمون و مبارک برای و و امت و یک حادثه برای دشمنان است. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :ما می گوییم غدیر هم یک واقعه است و هم یک حادثه است ، واقعه از این جهت که روز میمون و مبارک برای و و امت و یک حادثه برای دشمنان است. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :ما می گوییم غدیر هم یک واقعه است و هم یک حادثه است ، واقعه از این جهت که روز میمون و مبارک برای و و امت و یک حادثه برای دشمنان است.

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 17/6/1396به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت همه گزاران وخودش به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،گفت ایامی راکه درآن بسرمی بریم زمان حرکت عبدالله الحسین (ع) ازمکه بسوی کوفه هست که منازلی راپشت سرگذاشتندکه امروزروزی درمنزل هشتم رسیدند، هنگام مسافرت بسوی کوفه یابسوی کربلادنیاراین جوری تعریف وبیان دفرمودند:دنیابه منزلة دلبستگی ،دل چسبی ودلدادگی نسبت به مظاهرومادیات دنیا نیست ،این جااصل دنیاست حضرت فرمودند براستی دنیا تغییرکرده یعنی مردم دنیاتغییر د خوددنیاتغییرنمی کند گاهی اوقات بخاطربعضی ازکارهای ماخدای متعال بعضی ازچیزهاراازمامی گیرد حبس می کند دنیای مارانمی گذارد بروددعای ماحبس می شود دردعای کمیل می خوانیم خدایاآن چیزی که باعث حبس دعامی شود و گناهی باعث تغییرنعمت می شودنعمت ازماگرفته یاتغیی یدامی کنداین است که خداراشاکریم وبدرگاهش شکرگزاریم .حضرت فرموده دنیاتغییرکرده ونازیباشده یعنی مردم تغییر د ونازیباشدند ونیکی درحال نابودی است وازآن به اندازة رطوبتی به ته ظرف مانده است.

حجت ال عابدی درادامه بیان داشت امادرهفته ای هستیم هفته ت وولایت ازعیدقربان تاعیدغدیر یابعبارتی ازعیدقربان ت ست وپنج ذی الحجه روزنزول آیه تطهیرهمة اینهابه اهل بیت و ت وولایت برمی گردد.این دهه رابه محضرآقاوومولایمان وولی نعمتمان وحجت خدابرروی زمین و عصروهمچنین امت تبریک وتهنیت عرض نمودند .

ایشان گفتند:فرداروزعیدغدیرهست من واقعه غدیررانمی خواهم بپردازم امادرجمله ای کوتاه دراین موردبیانی خواهم داشت .سئوال آیاغدیریک واقعه است یایک حادثه ؟ مامی گوییم غدیرهم یک واقعه است وهم یک حادثه است ، واقعه ازاین جهت که روزمیمون ومبارک برای و وامت ویک حادثه است برای دشمنان ، آنهایی که نمی خواستند پای بگیرد، آیااین غدیریک مرتبه بوجودآمده است؟همینطو یغمبریک دفعه داشت می رفت یک مرتبه ازبالا جبرئیل نازل شد فرمود : ای پیغمبربایست همانند بقیه اوقات که بر وحی فرستاده می شدالآن هم ای باشماکاردارم ووحی بشمابدهم .یانه غدیرازسالهای گذشته زمان مبعث پیغمبروزمان رس شروع شده است.مسلماً غدیرازآن زمان شروع شده است .

یک مطلبی ر ان فرمودند که همة عقلامی دانند همةافراداین دنیامی دانند که می میرند ی نمی گوید که نمی میردازآدم ابوالب ازمان ، دربحث معادقرآن این همه تأکیدمی فرمایدمشرکین می دانستند که می میرند امابااین وجود استخوان سست راازقبرستان می آوردند می گفتندخدایت این رازنده می کند؟ پیغمبربارها به مردم گفته بود که من هم جاودانی نیستم ازقیامت بترسیدازحساب وکتاب بترسید این دنیادنیای گذراست دنیای باقی ماندن نیست .

روزی که خواست برای دینش تبلیغ کند نزدیکانش رادعوت کرد عموهاونزدیکانش راوقتی دعوت کردجلسة اول بهم خورد امادرجلسة دوم فرمود من دارای رس م وخدابه من فرمود که من م واین هم قرآن ومعجزة من است هر به من ایمان بیاورد سعادتمنداست .آنجابودکه فرمودکیست که وصی وجانشین من بشود ؟جز المؤمنین ی دست بلندنکرد اولین مؤمن به المؤمنین است . می دانست که اگرعلی رابه جانشینی انتخاب کند توطئه خواهندکرداین وحی الهی بوداگر این کاررانمی کردازدستورات الهی س یچی می کرد .علی ازآزمایش های زیادی پیروزبیرون آمد این بودکه علی تنها ی بودکه لایق این مقام ولایت باشد وبااین کاردین کامل گردید.

خطبه دوم : به چندرویدادومناسبت اشاره د :

1-ولادت دهم راپشت سرگذاشتیم واین ولادت راتبریک وتهنیت گفتند.

2-17شهریورسالروزواقعه وحادثة دل اش وبشهادت رسیدن عده زیادی ازمردم در ت ستمشاهی بوده است یادشان راگرامی داشتند.

3-19شهریورسالروزدرگذشت مجاهدنستوه حضرت آیت اله طالقانی اولین تهران بوده است .

4-20شهریورسالروز ولادت هفتم کاظم (ع)می باشد پیشاپیش تبریک گفتند.

5-20شهریورسالروزشهادت دومین شهیدمحراب آیت الله مدنی می باشد یادآن مجاهدنستوه راگرامی داشتند .

6-دراین هفته پ ندهوایی راداشتیم به فرماندهان پ ندهوایی خاتم الانبیا به حضور ی وبه این عزیزان خسته نباشیدعرض می نمائیم .امروزد ندهوایی دریک جایگاه بخصوصی هستیم هیچ دشمنی نمی تواند ازدیداین عزیزان بگذرد .به بیانات ی اشاره د که فرمودند توجه ید نیروی انسانی توجه ید به اینها که سرمایه اصلی ماهمین هاهستند .

7-به حادثه دل اش سانحه دانش آموزان استان هرمزگان اشاره د وازمسئولین تقاضای رسیدگی به حادثه تلخ راخواستارشدند.

8-به وضعیت مسلمانان درمیانماراشاره شد که یک وضعیت اسفباردارندخانه هایشان رابه آتش می کشند زندگیشان راتباه می کنند وبه کشورهای دیگرکوچ می کنند ولی آنهاراپذیرانیستندو وبودائیان آنهارابه رگبارمی بندند جامع بین المللی سکوت اختیار د .

9-به وضعیت مسلمانان یمنی هم اشاره دآنهاهم وضعیت اسفباری دارند بیماری وقحطی ووبا دراین کشورباعث ازبین رفتن فرزندان وزن ومردگردیده است که عربستان ودیگرکشورهاحامی باعث این فجایاشدند.

10-به پیروزی هادرعراق و اشاره شد.برچسب ها : حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :ما می گوییم غدیر هم یک واقعه است و هم یک حادثه است ، واقعه از این جهت که روز میمون و مبارک برای و و امت و یک حادثه برای دشمنان است. - ,حادثه ,واقعه ,اشاره , ,وضعیت ,اشاره د ,ولادت ,راگرامی داشتند ,معظم ی ,وضعیت مسلمانان ,برای دشمنان ,ال محمدعابدی فیروزجایی
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی :ما می گوییم غدیر هم یک واقعه است و هم یک حادثه است ، واقعه از این جهت که روز میمون و مبارک برای و و امت و یک حادثه برای دشمنان است.
بازدید فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای ده (شاه افرا)

پست ' بازدید فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای ده (شاه افرا) ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بازدید فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای ده (شاه افرا) ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بازدید فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای ده (شاه افرا)

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، درتاریخ 28/4/96بازدیدحجت ال محمدعابدی فیروزجایی رودپی شمال شهرستان ساری ، ازفعالیتهای خانه قرآن الغدیرروستای ده (شاه افرا)، د ایان بازدیدبمناسبت شهادت حضرت صادق (ع) حجت ال اسماعیل حاجیان گزارشی ازفعالیتهای این کانون به استحضاررساند سپس محترم سخنانی پیرامون شهادت جعفرصادق (ع) وحجاب برای مادران حاضردرجلسه ایراد د ودرادامه مداحی درمقام شامخ صادق (ع) انجام شد.برچسب ها : بازدید فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای ده (شاه افرا) - , , , صادق ,شهرستان ساری ,رودپی شمال , رودپی
بازدید فرح آباد از فعالیتهای خانه الغدیر روستای ده (شاه افرا)
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : انشاء الله رئیس محترم جمهور با معرفی یک ک نه قوی و کارآمد به مجلس شورای ی بتواند مشکلات اقتصادی و بویژه فرهنگی جامعه راحل نمایند .

پست ' حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : انشاء الله رئیس محترم جمهور با معرفی یک ک نه قوی و کارآمد به مجلس شورای ی بتواند مشکلات اقتصادی و بویژه فرهنگی جامعه راحل نمایند . ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : انشاء الله رئیس محترم جمهور با معرفی یک ک نه قوی و کارآمد به مجلس شورای ی بتواند مشکلات اقتصادی و بویژه فرهنگی جامعه راحل نمایند . ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : انشاء الله رئیس محترم جمهور با معرفی یک ک نه قوی و کارآمد به مجلس شورای ی بتواند مشکلات اقتصادی و بویژه فرهنگی جامعه راحل نمایند .

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 30تیر96به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزارگردید.

خطبه اول : خطیب رودپی شمال شهرستان ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، درباب تقوابه دنباله بحث گذشته درخصوص آفت زبان پرداختند وگفتندکه این درّ گرانبها یی که خدای متعال به ماعنایت فرمودند :امّااین جِرم سبک گاهی ازاوقات جُرم سنگینی راهم مرتکب می شود وآن آفتش می شود آفت جان ، آفت دین ، آفت ایمان ، آفت دنیای دیگر درمجموع آفت همة همنوعان مامی شود .همین زبان است که خیلی ازمواقع کارهارا اب می کند یکی دیگرازآفت زبان مسئله سخن چینی هست ، سخن چینی به این معناست که من سخن دیگران رابدیگران ، یاسخن دیگری رابه دیگری منتقل کنیم ، حرفی راکه ازجایی شنیدیم واین رابه دیگری منتقل کنیم غیبت هم همین عمل راداردویک تفاوتی باسخن چینی داردسخن چینی گاهی اوقات دوطرفه می شود سخن این فردرابه دیگری وازدیگری به این فرد انتقال دهیم وآتش بیارمعرکه می شوم وآتش راشعله ورتر می کنم .اگربین دونفرخصومتی باشد ویاکدورتی باشدویادرگیری باشد من خصومت ودرگیری ر شترمی کنم .

حجت ال عابدی فیروزجایی درادامه به حدیثی از اکرم (ص) درباره سخن چینی اشاره د که آنحضرت فرمودند :هر ی بین دونفر سخن چینی کندحق تعالی درقبربراوآتش مسلّم می کند تاروزقیامت اورابسوزاند وچون ازقبربیرون آید براوچهارمار سیاه بزرگ که گوشت اورابدندان ند مسلّم گردد تاداخل جهنّم شود.درادامه به سخنی ازبزرگان اشاره کرد که درباب سخن چینی ازاحادیث استفاده کرده که فرمودند : باشخصی شرط د که کدام بیشتر ابکاری می کند ابتدا فردی وسوسه به کرد وفرددچار گناه وخطاشد امااین فرد سخن چین موضوع رافهمید واین قضیه رامنتشرکرد تاحدود 60هزارنفر رابااین موضوع درگیرکرد ومطّلع ساخت ، پایان هفته نتیجه کاررابررسی د دیدن فقط یک وسوسه انجام دادامافرد بایک سخن چینی بر برتری پیداکرد.

ایشان درادامه به داستان حضرت موسی (ع) واجابت نرسیدن دعااشاره د که خداوند فرمودچون دربین شما یک سخن چین وجوددارد دعای شمامستجاب نمی شود .

خطبه دوم : به چند مناسبت ورویداداشاره د:

1-شهادت حضرت جعفرصادق (ع) راتسلیت عرض نمودند وبیان داشتند که ت آل سعود ووه ها ب وجنایتی برعلیه اعتقادات ماشیعیان وبلکه همه مسلمانان چه شیعه وچه سنی انجام می دهند .

2-30تیر روزبزرگداشت آیت ا...کاشانی (ره) که درملی شدن صنعت نفت بسیاربسیارتلاش د یادش راگرامی داشتند .

3-31تیر سالروزتهاجم بعث عراق بعدپذیرش قطعنامه 597 میباشد صدام فکر د که ایران باپذیرش قطعنامه درح ضعف قراردارد این حمله راانجام داداما راحل بافرمانی به نیروهای مسلح وبسیج توانستند آنهارابه عقب برانند ود ی آن مفسدین فی الارض یعنی منافقین بادیدگاه فروغ جاودان حمله د امانیروهای جان برکف ونیروهای مسلح آنهارادرعملیات مرصادبه هلاکت رساندند وعده ای هم فراری شدند .

4-درآستانه ماه مردادقرداریم وقراراست یک تحویل وتحوّلی درعرصه ت بوجود بیاید و ت یازدهم بپایان می رسد و ت دوازدهم شروع بکار خواهدکرد ، ایشان بیان داشتند که انشاء الله رئیس محترم جمهور بامعرفی یک ک نه قوی وکارآمد به مجلس شورای ی بتواند مشکلات اقتصادی وبویژه فرهنگی جامعه راحل نمایند .

5-اول ذیقعده ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه (س) وبعنوان روزدختر نامیده شده امیدواریم که دختران جامعه بالگوقراردادن حضرت فاطمه معصومه (س) راد یش روی خودقراردهنددر سبک زندگی وحجاب وازدواج ،درس ، راباالگوی چون حضرت فاطمه (س)قراربدهند .

6-11ذیقعده ولادت حضرت رضا(ع) بعنوان هفته کرامت راپیشاپیش تبریک گفتند .

7-تحت قراردادن قدس ، توسط ی هادرفلسطین وایجادموانع برای گزاران برای ورودبه مسجدالاقص برای ب اداشتن باپشتیبانی که بزرگترین جنایت راانجام می دهند.

8- متأسفانه بازدرمنطقه تفرقه براه انداختند برای ج کردستان عراق ازکشورعراق بدانند که کردستان عراق جزء پیکره عراق هست این توطئه ای هست که ازسوی دشمنان داردآنرا می کنند .

لازم بذکراست دربین دوخطبه رئیس سازمان بهزیستی شهرستان ساری گزارشی ازفعالیتها وآمارامدادجویان خودتوضیحاتی رابرای گزاران داد.برچسب ها : حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : انشاء الله رئیس محترم جمهور با معرفی یک ک نه قوی و کارآمد به مجلس شورای ی بتواند مشکلات اقتصادی و بویژه فرهنگی جامعه راحل نمایند . - چینی ,حضرت ,عراق ,راحل ,داشتند , ی ,حضرت فاطمه , ی بتواند ,بتواند مشکلات ,شورای ی ,مجلس شورای , ی بتواند مشکلات ,حضرت فاطمه معصومه ,شورای ی بتواند ,?
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : انشاء الله رئیس محترم جمهور با معرفی یک ک نه قوی و کارآمد به مجلس شورای ی بتواند مشکلات اقتصادی و بویژه فرهنگی جامعه راحل نمایند .
غبارروبی مضجع مطهر حضرت رضا (علیه السلام) با حضور انقلاب

پست ' غبارروبی مضجع مطهر حضرت رضا (علیه السلام) با حضور انقلاب ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست غبارروبی مضجع مطهر حضرت رضا (علیه السلام) با حضور انقلاب ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

غبارروبی مضجع مطهر حضرت رضا (علیه السلام) با حضور انقلاب

در آستانه ی ماه ذی القعده و دهه ی کرامت، مراسم غبارروبی مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام)، در فضایی معنوی و با حضور انقلاب ی و جمعی از علما و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
برچسب ها : غبارروبی مضجع مطهر حضرت رضا (علیه السلام) با حضور انقلاب - انقلاب ,حضور ,غبارروبی مضجع
غبارروبی مضجع مطهر حضرت رضا (علیه السلام) با حضور انقلاب
دومین گردهمائی ائمه استان مازندران به میزبانی محترم گتاب

پست ' دومین گردهمائی ائمه استان مازندران به میزبانی محترم گتاب ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست دومین گردهمائی ائمه استان مازندران به میزبانی محترم گتاب ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

دومین گردهمائی ائمه استان مازندران به میزبانی محترم گتاب

دومین گردهمائی ائمه استان با موضوع گردهمایی نقش نهادها ، سازمانها و ادارات در قرارگاه فرهنگی به میزبانی محترم گتاب شهرستان بابل ، با حضور حضرت آیت ا… طبرسی محترم ولی فقیه در استان و حجت ال انتظاری مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه و ائمه محترم استان و استاندار مازندران در مصلی شهر گتاب برگزار کردید .برچسب ها : دومین گردهمائی ائمه استان مازندران به میزبانی محترم گتاب - ,محترم ,استان ,ائمه ,گتاب ,ائمه , استان , محترم ,محترم گتاب ,
دومین گردهمائی ائمه استان مازندران به میزبانی محترم گتاب
بیانیه پایانی گردهمایی ائمه استان مازندران با عنوان نقش نهادها ، سازمانها و ادارات در قرارگاه فرهنگی

پست ' بیانیه پایانی گردهمایی ائمه استان مازندران با عنوان نقش نهادها ، سازمانها و ادارات در قرارگاه فرهنگی ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست بیانیه پایانی گردهمایی ائمه استان مازندران با عنوان نقش نهادها ، سازمانها و ادارات در قرارگاه فرهنگی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

بیانیه پایانی گردهمایی ائمه استان مازندران با عنوان نقش نهادها ، سازمانها و ادارات در قرارگاه فرهنگی

بیانیه پایانی گردهمایی ائمه استان مازندران با عنوان نقش نهادها ، سازمانها و ادارات در قرارگاه فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و اله الطاهرین
جمع الابرار مشعل داران هدایت و سعادت ، دیار علویان ، ائمه استان مازندران ، در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در شهر علم و شهادت و رشادت ، گتاب برگزار شد ، طبق سیاق و سنت هر دوره ، مواردی به عنوان منشور راهبردی ، در اختیار ان ، رسانه ها ، و احاد امت شریف استان مازندران قرار می گیرد زیرا از باب علینا القاء الاصول و علیکم ب فریع
وظیفه ذاتی نمایندگان و ی ، و صاحب منصبان جایگاه رفیع ت ، نهادینه مبانی نظری و عملی حکومت ی و منویات ولی امر مسلمین جهان برای احاد جامعه است.
۱-حیات،قوام، بالندگی ، پیشرفت ، استقلال و عزت و پویایی جامعه و حکومت ی به اجرای دوفریضه مهم و اساسی امر به معروف و نهی از منکر است.
همانگونه که ی حضرت آیت ا… العظمی در ماه رمضان امسال تاکید فرمودند : اصل هشتم قانون اساسی که درباره امر به معروف و نهی از منکر است نباید به فراموشی س شود. ائمه از ت محترم و مجلس شورای ی و قوه قضائیه می خواهند ، دستورالعمل اجرایی قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط ت به مسئولین اجرایی ابلاغ ، مجلس و قوه قضائیه نیز نسبت به حمایت جدی و عملی و کاملی از امران به معروف و ناهیان از منکر و برخورد قانونی و مناسب با برهم زنندگان امنیت اجتماعی ، اقدام شایسته بعمل آورند.
۲-پنجم مرداد ماه ، سالروز تشکیل نهاد مقدس به فرمان و تدبیر نبوی راحل عظیم الشان ضمن گرامیداشت این روز و یاد و خاطره حضرت آیت ا… طالقانی ابوذر زمان و آیت ا… مشکینی آن معلم اخلاق معتقدیم که یکی از ارکان مهم نظام ی ، پایگاه رشد و تعالی معنوی و و یکی از عوامل و مولفه قدرت و امنیت کشور و یکی از مهمترین قرارگاه های فرهنگی برای مقابله با حمله دشمن ، به بصیرت ، ایمان ، تقوا و اخلاق مردم جامعه است و لذا از احاد ملت عزیز و همیشه در صحنه و وفادار ایران ی و استان مازندران ، حضور پرشکوه تر در این قرارگاه عظیم فرهنگی و میراث ماندگار راحل را خواهانیم.
۳-هدف اصلی تحریم های دشمنان ، جدا مردم از انقلاب ، ایجاد مشکلات اقتصادی و ناامید مردم از انقلاب ، تضعیف و مهار قدرت و نفوذ ایران و براندازی نظام بوده و ائمه از همه قوای سه گانه بخصوص ت محترم می خواهند ضمن تدبیر و برخورد قاطع با برهم زنندگان مذاکرات و پیگیری حقوقی در مجامع بین المللی و سازمان ملل، اقتصاد کشور را با تولید و اشتغال و رونق اقتصادی مستحکم تر نموده و آرزوی دشمنان را از وابسته و سلطه بر کشور برای همیشه ، به یاس و نا امیدی تبدیل نمایند.
۴-از رئیس جمهور محترم می خواهیم وزرای ت دوازدهم را از میان افراد دارای تدببیر ، آینده نگر ، خلاق و نوآور ، دارای روحیه جهادی ، خستگی ناپذیر ، متخصص و دارای مدیریت راهبردی ، برنامه محور ، جوان ، انقل ، انتقاد پذیر ، عادل و پاکدست ، امانتدار و شایسته سالار و قلوبی لبریز از خدمت به انقلاب به نحو شایسته ای به حضور حماسی ملت قهرمان ایران پاسخ داده شود.
۵-در آستانه ی فصل برداشت محصولات کشاورزی و قصه ی پر غصه ی واردات برنج که هر ساله کام کشاورزان پرتلاش را تلخ می کند ، ائمه از ت محترم ، وزارت جهاد کشاورزی و مجمع نمایندگان استان مازندران می خواهند جهت حمایت از کشاورزان زحمتکش و توسعه اقتصادی از واردات برنج خارجی در ایام برداشت ، به داخل کشور اکیدا خودداری و جلوگیری نمایند.
۶-ائمه از تحریم و قرار دادن آن در لیست تروریست ها ، توسط را شیطنت جدید برای تحریم بیشتر ایران و گروکشی از تلقی نموده ، ضمن محکوم شدید این اقدام ناب دانه از ت و مجلس محترم می خواهیم تمام تلاش خود را جهت تقویت قدرت نیرویی، تجهیزاتی و موشکی و نیروهای مسلح افزایش دهندو دشمنان بدانند ملت قهرمان ایران را مولود انقلاب می داند و معتقد است اگر نبود کشور نبود. اگر بخواهد تحریم را دنبال کند باید پایگاههای منطقه ای خود را تا عمق هزار کلیومتری جمع آوری کند.ضمنا ما ائمه حمایت همه جانبه را اعلام می داریم.
۷-فصل تابستان و دغدغه ی همیشگی توریسم و گردشگران ، هنجار شکننانی که و حجاب و ارزشهای جامعه را به بازی و س ه می گیرند. لذا از همه ی مسئولین فرهنگی و نهادهای اجتماعی و نیز مومنین انقل می خواهیم ، نسبت به رواج ابتذال ، بی حج و بدحجای در جامعه با حساسیت انقل برخورد نموده و با امر به معروف و نهی از منکر در حفظ و حراست از فرهنگ و ناب محمدی (ص) جدیت لازم بعمل آورند.
۸-کاری را که دشمن از راه اشاعه فرهنگ منحط غربی در کشور انجام می دهد نه تنها یک تهاجم فرهنگی ، یک شبیخون فرهنگی ، غارت فرهنگی ، قتل عام فرهنگی و ناتوی فرهنگی است ، متاسفانه عمده فعالیت شبکه های مجازی در کشور ، ترویج فساد ، ا و بازداشتن جوان از علم آموزی و نوآوری ، کشاندن آنان به خلاف کاری ، و متذلذل نمودن کانون خانواده است. از مسئولان سه قوه می خواهیم نسبت به جلوگیری از فساد برخی از شبکه های مجازی و ینگ آنان ، برخورد مناسب و جدی بعمل آورد.
۹-پنجم مرداد سال ۶۷ یادآور عملیات غرور آفرین مرصاد را به همراه یاد شهیدان و همه ی سربازان گمنامی که در مبارزه با ضد انقلاب و اشرار به شهادت رسیدند را گرامی می داریم ، ناگفته پیداست اعلام انزجار نسبت به منافقین کور دل و ضد انقلاب کافی نیست ، بلکه اعلام برائت از حامیان این گرو خبیث بخصوص ی جنایتکار و ت فرانسه حامی تروریست ها و رژیم روبه زوال آل سعود را در قول و فعل از سوی تمردان و دستگاه دیپلماسی کشورمان را امری لازم و ضروری می دانیم.
۱۰- قدس شریف و مظلوم فلسطین ، مسئله اول جهان و قدرت بسیج کنندگی امت علیه جبهه کفر ، شرک ، الحاد و استکبار جهانی است و آن روزی آتش بس برای ماست که از صحنه جغرافیای دنیا محو گردد. ملت عظیم الشان ایران حمایت خود را از ملت فداکار فلسطین و مردم مظلوم یمن ، ، عراق ، بحرین و میانمار، کارهایی از ظلم و ستم حاکمان ، اعلام داشته از ت و مجلس و قوه قضائیه می خواهیم تا آنجایی که در توان دارند از حمایت و پشتیبانی عملی از ملت های مسلمان دریغ نمایند.
۱۱- برگزاری اجلاسیه ائمه استان مازندران متقارن گردید با رحلت عالم فرزانه ، دانشمند اصولی و فقیه عامل ، معلم اخلاق و ائمه ، روشنفکر انقل و مطیع و مخلص و ی ، رئیس مجلس خبرگان و فقید شهر علم و فقه و اهل بیت علیه السلام ، حضرت آیت الله مشکینی یاد و خاطره آن عزیز سفر کرده و ی محراب شهید مدنی ، شهید اشرفی اصفهانی ، شهید دستغیب و شهید صدوقی و مرحوم آیت الله طالقانی را در آستانه سالروز تشکیل در کشور ، گرامی داشته و از آحاد ملت و مسئولین ، تجلیل ، تکریم ، و الگو پذیری از این ، که خستگی ناپذیری در خدمت به مردم بوده را خواهانیم.
۱۲- با گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان ، شهیدان ، ی عزیز محراب بویژه ی عزیز گمنام که در مازندران این روز ها به عطر وجودشان معطر شده و تشکر از مردم ولایتمدار و شهید پرور استان که ثابت د یادی که در دلها هرگز نمیمیرد یاد شهیدان است همچنان بر تداوم بخش راه و عمل به سفارش مولد یعنی ولایتمداری و اطاعت محض و بی چون و چرا از ولی فقیه تاکید می نمائیم.
اول مرداد ماه ۱۳۹۶
ائمه استان مازندران
شهر گتاب


برچسب ها : بیانیه پایانی گردهمایی ائمه استان مازندران با عنوان نقش نهادها ، سازمانها و ادارات در قرارگاه فرهنگی - ,ائمه ,فرهنگی ,مازندران ,استان , ت ,ائمه ,استان مازندران , استان , , ت محترم , استان مازندران ,بیانیه پایانی گردهمایی
بیانیه پایانی گردهمایی ائمه استان مازندران با عنوان نقش نهادها ، سازمانها و ادارات در قرارگاه فرهنگی
پنجم مرداد سالروز اقامه اولین گرامی باد

پست ' پنجم مرداد سالروز اقامه اولین گرامی باد ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست پنجم مرداد سالروز اقامه اولین گرامی باد ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

پنجم مرداد سالروز اقامه اولین گرامی باد

روز 5 مرداد 1358 اولین تهران به فرمان خمینى(ره) و به ت مرحوم آیت الله طالقانى(ره) که از طرف حضرت (ره) تعیین شده بود، در تهران برگزار شد. متعاقب آن پیرو درخواست و پیشنهاد علماء بلاد، حضرت (ره) نیز به عنوان ولى امر مسلمین، اکثر اى مهم ایران را تعیین نمودند. بعد از رحلت حضرت (ره) نیز، با درخواست علماء ا و بررسى و پیشنهاد دبیرخانه ائمه کشور، ان ا، توسط المسلمین حضرت آیت الله العظمى خامنه اى(مدظله العالى) منصوب شده و مى شوند. اکنون در حدود 900 نقطه کشور هر وحدت آفرین و دشمن شکن برگزار مى شود.


در واقع کانون عبودیت الله، بصیرت افزایىِ عمومى، تجلى گاه اخوت، مهربانى، همدردى و تبادل نظر بین آحاد مردم است.
کنگره بزرگ امت حزب الله، میعادگاه پیشتازان ولایتمدار، وعده گاه پیروان مکتب روح الله و خلاصه عاشقان الله و خار چشم منافقین قدیم و جدید (غربزدگانِ سست ایمان) است.
با توجه به نقش و اهمیت این هدیه خدایى که یادگار بنیانگذار جمهورى ى است. این فریضه الهى از همان ابتدا مورد حسد و کینه منافقان بود. به گونه اى که به هر شکل ممکن، سعى در ت یب و از بین بردن این بنیان رفیع را داشتند. ازجمله ترور چهار و عملیات تروریستى در تهران و شهید و مجروح تعدادى از گزاران. لذا در سالروز تشکیل و برگزارى آن، محورها و موضوعات راهبردى و نیز برخى شیوه هاى رونق بخشى و استحکام بخشى به این خاکریز و میدان اصلى انقلاب را تیتروار یادآور مى شویم. به امید اهتمام بیشتر دست اندرکاران در ایجاد جاذبه لازم و کافى و حضور بیشتر مردم به ویژه نسل جوان در این فریضه سیاسى - عبادىِ بسیار مهم و ارزشمند.

* شیوه ها و نکته هاى راهبردى
خمینى(ره):
- «سزاوار است که خطیب ، بلیغ و سخنور باشد، با عبارات فصیح و روشن و خالى از پیچیدگى، مقتضاى حال را در سخن خود مراعات کند، به آنچه بر مسلمین در جاهاى دیگر مى گذرد به ویژه آنچه در منطقه خودش مى گذرد آشنا باشد، مصالح و مسلمانان را بداند، شجاع و بى باک باشد و در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگرى نهراسد. در اظهار حق ورد باطل، طبق شرایط و مقتضیات، صراحت داشته باشد و آنچه را که موجب اثرگذارى کلامش در دل شنوندگان مى گردد مراعات کند.»
- « یک اجتماع سیاسى است، یک عبادت سرتاپا سیاسى است.»
- «منصب ت یعنى منصب تماس ت با ملت.»
- «ائمه باید توجه داشته باشند که یکى از مؤثرترین قشرهاى جامعه به حساب مى آیند.»

خامنه اى(مدظله العالى):
- « به پیشرفت اه جمهورى ى کمک مى کند.»
- «اقبال به دشمن را ناکام و ناراحت مى کند، چون با اقامه نقشه هاى دشمن به هم مى ریزد.»
- « یک سنگر اساسى در مقابل تهاجم همه جانبه دشمن است.»
- « ، اجتماع است، روشنگرى و آگاه سازى آحاد مردم است.»
- « مثل رشته تسبیح است، این مثل یک کانونى است که نور و گرما به سطح جامعه مى بخشد.»
- «نسل جوان ما تشنه حقیقت، فهمیدن و آگاه شدن است، هاى باید بتواند این تشنگى را به نحو نیکوتر به انجام برساند.»
- «همین بود که یک توده عظیم را با وجود این همه طبل و بوق تفرّق، در خط واحد مستقیم نگهداشت.»

* ا امات و ضرورتها
* اداره تیمى و گروهى بخشهاى مختلف اجتماع عظیم .
* تشکیل اتاق فکر و یا شوراى راهبردى از نخبگان (متشکل از عناصر با تجربه قدیمى و نیروهاى مستعد جوان، خواهر و برادر) جهت اداره مطلوب های
* استقلال ان و ستادهای در خط فکرى و سیاسى و خط دهندگى در جهت ارزشهاى انقلاب و سیاستهاى نظام و منویات ولى امر مسلمین، ى فرزانه انقلاب.
* دفاع واقع بینانه و انتقاد منصفانه و مشفقانه از عملکرد مدیران و مسؤولان در جهت انتظارات و توقعات منطقى و به حق مردم
* جذب نسل جوان به ویژه دانشجویان و طلاب علوم دینی با واگذارى بخشهاى قابل توجهى از اداره و اعتماد به توانمندى آنان.
* ارتقاء بینش و فهم و قدرت تجزیه و تحلیل گزاران نسبت به پدیده هاى سیاسى روز
* مصلّاها و تریبونها و اجتماعات گزاران ، به منزله کانون و سنگر محورى تولید قدرت نرم، هم اکنون تبدیل گردیده است به جبهه اى قوى و اثرگذار در سایتها و شبکه هاى فعال اجتماعى و فضای مجازی با حجم خیره کننده اى از تولید محتوا و بارگذارى و نشر آن در سطوح مختلف، ضمن تبدیل تهدیدات رسانه اى به فرصتى طلایى، در تقابل با شبکه هاى مهاجم و معاند و منافق و مروج فساد، ابتکار عمل را بدست گرفته و در این جبهه حساس نیز دشمنان را مأیوس و زمین گیر خواهد نمود.

* ، قرارگاه ایمان، بصیرت و اخلاق
، دژ ِ مستحکم و حصار غیرقابل نفوذ ایمانى و انقلابى جامعه.
، پایگاه هفتگى هماهنگ کنندگى جبهه خودى انقلاب ى.
، مرکز تعمیق ایمان و ترویج اخلاق و تربیت ى (تعمیق بینش دینى و سیاسى)
، تجلى همدلى و وحدت عمومى و انسجام بخشى ملى
، هدایت شه ها و افکار عمومى در جهت ارزشها و آرمانهاى دینى، انقلابى و ملى
، حفظ و تقویت روحیه انقلابى گرى و شور عاشورایى (مقاومت و مجاهدت در راه خدا)
، ارتقاء و استحکام تفاهم عمومى
، پاسداشت خطوط اصلى سیاستهاى نظام ولایى و ى
، انعکاس منطقى مطالبات مردم و تبیین و تذکر نسبت به نیازها و ضرورتهاى جامعه
، فراخوان هفتگى یاران انقلاب (بدنه فعال جامعه) و تجلى حضور توده هاى مردم متدین و انقلابى.
، کانون روشنگرى و بصیرت افزایى (جریان شناسى و دشمن شناسى)
، مرکز تربیت زمینه ساز ظهور و یارگیرى جهت مهدوى(عج)
، میثاق هفتگى با ولى نعمتان انقلاب ( ء و راحل) در جهت حفظ هویت دینى، ملى و انقلابى.
، تبیین و ترویج و تحکیم ارزشها و تعظیم شعائر الهى و انقلابى
، فرصتى براى شناسایى و جذب و شکوفایى استعدادها و ظرفیتهاى نسل جوان
، میدان بروز و ظهور توانمندى و ظرفیتهاى مدیریتى و الهام بخشى جوانان.
، اصلى ترین عامل تولید قدرت نرم جمهورى ى و پشتوانه اثرگذار در ایجاد تحول و پیشرفت دائمى جامعه.
، عظیم ترین تشکل و شبکه بندى و بسیج کنندگى مردمى در دنیا
، تابلو گویاى جهت گیرى ها و مواضع سیاسى، فرهنگى و اجتماعى توده مردم مؤمن و انقلابى
، قرارگاه ایجاد و تقویت الفت و تفاهم و برابرى و برادرى در میان مردم
، قرارگاه تعاون و مشارکت مردمى در انجام امور خیریه و همدردى با محرومان و مستضعفان به ویژه مسلمانان مظلوم در اقصى نقاط عالم
، رسانه اى عمومى و تأثیرگذار و فراگیر و مطمئن
، سرمایه عظیم ملى، مکتبى و انقلابى جامعه و نظام
، کانون گفتمان سازى مطمئن و منسجم در خصوص پدیده ها و موضوعات سیاسى روز (داخلى، منطقه اى و بین المللى)
، تبیین مواضع نظام و منویات ى حکیم و فرزانه انقلاب
، تبیین کننده شعارهاى سال و پیگیرى و مطالبه مستمر از اقشار مختلف به ویژه مسؤولان و مدیران
، مقابله و مبارزه نرم با تهاجمات فکرى و اعتقادى و ویروسهاى اخلاقى و تربیتى.
، نمایش قدرت سیاسى، فرهنگى و اجتماعى و انقلاب
، تجلى عزم ملى در معرض دید معاندان و مستکبران
، نماد اقتدار و ایستادگى، وحدت و انسجام ملى
، هم افزایى و همپوشانى نخبگان و صاحب نظران در ابعاد مختلف و در جهت تعالى و پیشرفت جامعه.
، کانون استحکام بخشى و قوام نهاد مقدس خانواده
، حلقه وصل بین مردم و مسؤولان.
، تجلى گاه اخوت، مهربانى و همدردى و تبادل نظر بین آحاد مردم
، کنگره بزرگ امت حزب الله و میعادگاه پیشتازان ولایتمدار
، وعده گاه پیروان مکتب روح الله و خار چشم منافقین و مع ن قدیم و جدید.برچسب ها : پنجم مرداد سالروز اقامه اولین گرامی باد - ، , , , ,مردم ,جامعه ,جمهورى ى ,جامعه ، ,حضرت ,سیاستهاى نظام ,تولید قدرت
پنجم مرداد سالروز اقامه اولین گرامی باد
حجت ال محمد عابدی : بعنوان یک پشتیبان مردمی ،هم بعنوان امورات معنوی مردم را مد نظر قرار می دهد و هم از رویدادها و مسائل داخلی و خارجی مطّلع می شوند.مشکلات مردم به گوش ت رسانده می شود.

پست ' حجت ال محمد عابدی : بعنوان یک پشتیبان مردمی ،هم بعنوان امورات معنوی مردم را مد نظر قرار می دهد و هم از رویدادها و مسائل داخلی و خارجی مطّلع می شوند.مشکلات مردم به گوش ت رسانده می شود. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمد عابدی : بعنوان یک پشتیبان مردمی ،هم بعنوان امورات معنوی مردم را مد نظر قرار می دهد و هم از رویدادها و مسائل داخلی و خارجی مطّلع می شوند.مشکلات مردم به گوش ت رسانده می شود. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمد عابدی : بعنوان یک پشتیبان مردمی ،هم بعنوان امورات معنوی مردم را مد نظر قرار می دهد و هم از رویدادها و مسائل داخلی و خارجی مطّلع می شوند.مشکلات مردم به گوش ت رسانده می شود.

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 6مرداد96 به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،بمناسبت دهه کرامت اول ذیقعده ولادت باسعادت بانوی بزرگوارکریمه اهل بیت حضرت فاطمه (س)و11ذیقعده ولادت باسعادت هشتمین اخترتابناک آسمان ت وولایت آقاعلی بن موسی الرضا(ع)بعنوان دهه کرامت رابه حضرت بقیه الله وبحضورهمه امت تبریک وتهنیت عرض نمودند.

حجت ال عابدی فیروزجایی درادامه خطبه بیان داشت که یکی ازاین روزها سبک زندگی مهدوی می باشد که چه کارکنیم ؟وچگونه زندگی کنیم ؟که موردپسندخداودرروی زمین ، موردپسند حجت خدا عصر(عج)باشیم چگونه زندگی ؟مسلمانیم ،شیعه هستیم معتقدیم قرآن کتاب آسمانی ماست ، خانة خداقبلة ماست نبی مکرم ماست ؟ مؤمنان وفرزندانش ائمة ماهستند . وماباداشتن چنین الگوهایی وچنین سرمایه هایی مسلّمایک زندگی بهتری بایدداشته باشیم ، چگونگی زندگیمان بادیگران بایدصادقانه باشد،بایک غیرمسلمان ویامسلمانی که اعتقادبه ولایت و ت به آن شکلی که ماداریم نداشته باشندبایدچگونه رفتارداشته باشیم رامدنظرقراربدهیم .

خطیب رودپی شمال شهرستان ساری بااشاره به حدیثی از بزرگ که فرمودند :هر ی بگوید زمانش رانشناسد مردن اومانندمردن جاهلیت هست ،درتفسیری از صادق بیان داشت که می فرماید:جاهلیت به سه دسته تقسیم می شود یک جهل ممکن است عنادی یامعاندباشد،جهل مشرک یاکافرباشدوبه مسائل دینی اش آشنایی ندارد ، سبک زندگیش رانمیداند جاهل است .یک جاهل هم نقاق یامنافق است .

حجت ال عابدی فیروزجایی به دسته دیگری اشاره کردکه درضل وگمراهی هستند ، قرآن به آنهارسیده وبرای آنهانازل شده ، امّا آنهاهنوزبه حقیقت نرسیدند ، قاصریامقصّرند.اینهامی توانستندبروندمبانی راپیداکنند ،امّا این کارران د،اینهابانیان مقصّرهستندودرضل ند.حالامادراینجامی خواهیم به سبک زندگی زمان (عج) شناخت پیداکنیم ،چگونه زمانمان راهمراهی .ایشان برای شناخت ورسیدن به معرفت آنرابه 4دسته تقسیم نمودند :1-محبت علوی 2-بصیرت مهدوی 3-نصرت مهدوی 4-ولایت مهدوی

ماازطریق المؤمنین (ع) واولادش می توانیم خدارابشناسیم .اینجاست که حضرت باقر(ع)درباب انی که در شناخت زمان همراهی د ، زمان رادرسبیل نجاتند .هر بمیرد وعارف به ش باشد ضرری نمی رساند ، همانابمیرد مانند اینکه درزیرچادر زمان (عج) قرارمی گیرد ودرخیمه زمان ایستاده است پس شناخت بسیاربسیارمهم است.

درادامه گفت بزرگ فرموده فرزندان خودرابرسه چیزحبّ ببینیم ، دوست پیغمبروحب اهل بیت وائمه اطهاررابشناسند.

خطبه دوم :

خطیب رودپی شمال شهرستان ساری درخطبه دوم به چندرویدادومناسبت اشاره د:

1-ابتدادهه کرامت وولادت حضرت معصومه (س) وحضرت رضا(ع) راتبریک گفتند.

2-5مرداد58اولین به ت حضرت آیت ا...طالقانی رضوان الله علیه به فرمان رضوان الله علیه درتهران که به تعبیرحضرت ابوذرزمان رایادوخاطره آن مجاهدبزرگ راگرامیداشتند.بهمین مناسبت این روزراروز نام گذاری د، به برکت این روزاکنون درسراسرکشور900 برگزارمی شود. بعنوان یک پشتیبان مردمی ، هم بعنوان امورات معنوی مردم رامدنظرقرارمی دهدومردم رامتوجه می کندروزهای می آینددرمصلی هادرصفوف ازبرکات بهره مندمی شوندوهم ازرویدادهاومسائل داخلی وخارجی مطّلع می شوند.مشکلات مردم به گوش مسئولین و ت رسانده می شود.

3-به مشکلات کشاورزان اشاره داز تمردان خواستندموقع برداشت محصول برنج ازکشورهای دیگرواردنکنند که دسترنج این کشاورزان بهدربرود .

4-به عملیات مرصادوخیانت های منافقین اشاره د.

5-پنجم ذیقعده روزتجلیل از زادگان وبقاع متبرکه می باشد این روزراهم گرامی داشتند.

6-هشتم مردادروزدرگذشت معلم اخلاق وانسان وفاداربه نظام و وولایت حضرت آیت ا...مشکینی رضوان الله تعالی علیه راگرامیداشتند.

7-11مردادشهادت آیت ا...شیخ فضل ا...نوری آن مشروطه خواه مشروعه خواه ایشان مشروطه رابشرطی می خواست که مشروعه باشدیادونامش راگرامی داشتند.

8-دربعدخارجی به تحریم جدید برعلیه ایران اشاره د وبیان داشتند مادرهمةتحریم هابرعلیه ایران است وآنچه راکه دلسوزان دررأس همه ی که می فرمودند اینهامورداعتمادنیستنددیگرکاملاًثابت دنمایندگان بارأی قاطع 419رأی موافق و3رأی مخالف قانون تحریم هاراتصویب د.

9-به پیروزی حزب الله درمنطقه اشاره دکه الحمدلله تروریست هار رون د.

10-د ایان دربین دو شعارمرگ بر سرداده شدوقطعنامه هم قرائت گردید .برچسب ها : حجت ال محمد عابدی : بعنوان یک پشتیبان مردمی ،هم بعنوان امورات معنوی مردم را مد نظر قرار می دهد و هم از رویدادها و مسائل داخلی و خارجی مطّلع می شوند.مشکلات مردم به گوش ت رسانده می شود. - , ,حضرت ,اشاره ,زندگی ,زمان ,اشاره د ,رضوان الله ,رودپی شمال , زمان ,شهرستان ساری ,بعنوان امورات معنوی ,خطیب رودپی ,ال عابدی فیروزجایی
حجت ال محمد عابدی : بعنوان یک پشتیبان مردمی ،هم بعنوان امورات معنوی مردم را مد نظر قرار می دهد و هم از رویدادها و مسائل داخلی و خارجی مطّلع می شوند.مشکلات مردم به گوش ت رسانده می شود.
حجت ال اکبرحنیف نژاد : گفتندکه اگر ت می خواهد پیروز باشد و بر مشکلات فائق بشود به نکات دهگانه و مهمی راکه مقام معظّم ی فرمودند اجرا نموده و به وحدت کلمه ایمان کامل داشته باشند.

پست ' حجت ال اکبرحنیف نژاد : گفتندکه اگر ت می خواهد پیروز باشد و بر مشکلات فائق بشود به نکات دهگانه و مهمی راکه مقام معظّم ی فرمودند اجرا نموده و به وحدت کلمه ایمان کامل داشته باشند. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال اکبرحنیف نژاد : گفتندکه اگر ت می خواهد پیروز باشد و بر مشکلات فائق بشود به نکات دهگانه و مهمی راکه مقام معظّم ی فرمودند اجرا نموده و به وحدت کلمه ایمان کامل داشته باشند. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال اکبرحنیف نژاد : گفتندکه اگر ت می خواهد پیروز باشد و بر مشکلات فائق بشود به نکات دهگانه و مهمی راکه مقام معظّم ی فرمودند اجرا نموده و به وحدت کلمه ایمان کامل داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 13مرداد96به ت حجت ال اکبر حنیف نژاد موقت درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

خطبه اول : خطیب موقت ضمن دعوت گزاران به تقوای ودوری ازگناه ومعصیت ،به شیوه ها وسوسه های برانسان اشاره کردوگفت :ازآنجائیکه خدای متعال انسان رابوجودآوردوخلق کرددرهمین زمینه امرفرمودند فرشتگان برانسان سجده کنند ، درمیان ملائک جنّی بودکه بعدها بنام وابلیس لقب گرفت ، بخاطر مقایسه ایکه بین خودکرد وگفت: ازآنجائیکه آتش جسم لطیف وظریفی هست ، مقایسه کرد ودررابطه بافرمان الهی اجابت نکرد وازدرگاه الهی رانده شد ایشان یعنی ابلیس به درگاه خداوند عرضه داشت به من مهلت بده وخداوند بواسطه عبادتهایی که کرده بود به اومهلت دادو سوگند یادکرد که من همه جانبه ازجلووپشت ازسمت راست وچپ انسان راگمراه کنم البته بدانید که کار همه حال وسوسه انسان ودربند کرد ن است واگربخواهدنفوذ کندبااراده خودانسان راه گمراهی راطی می کند. هیچ استیلایی برانسان ندارد ،خدای متعال درقرآن درروزقیامت آنهایی که درقعرجهنّم شدند ،خدای متعال شماراوعده دادوبه وعده حق خودش عمل کرد .خداوندمی فرماید: می گویدمن وعده دادم به شما ، تخلف ن وبه وعده خودم عمل من هیچگونه اجبارواکراه درکارشما نداشتم فقط بعنوان وسوسه و درشمارجوع می کرده ام وشماراازاین مسیر به بیراهه می کشاندم خود می گوید فقط شمارادعوت به گمراهی وضل بروید ولی شمااجابت کردیددعوت مرااجابت کردیدبدون اینکه اجباری باشد.مراملامت نکنیدخودتان راملامت کنید من هیچ فریادرسی برای شمانیستم وشماهم نمیتوانید به من کمکی کرده باشید .پس استحضاردارید تنهاوسوسه گرهست هیچ اجباری درکارانسان نیست همانطوریکه ملائک هم اینگونه هستند .

حجت ال حنیف نژاددرادامه خطبه گفت ضرورت شناخت وسوسه های برای مابسیارمهم است چون عمرمامحدود است بایدبدانیم وشناخت داشته باشیم که راههای نفوذ درچه زمینه هایی هست وتابتوانیم دردام وسوسه گری اونیافتیم .

هر براساس مقامش وموقعیتش درنزدخداوند اگر بخواهد اوراگمراه دیکی به اندک وسوسه گمراه می شود واسیر می شود.ویکی باهزارمشکلات بدام اومی افتد.

سه موردازمواردی که بایستی همه ما توجه کنیم که جزء وسوسه های برای انسان هست راگفتند:1- ایجادآمال وآرزوهای طولانی است .

درقرآن آمده وازمنِ یادمی کند من انسانهاراگمراه می کنم باآرزوهای غیرضروری وغیرمفید آنهارابه گمراهی می کشانم .

2-دیگرمواردوسوسه های ی راترساندن انسان بیان نمودند .گاهی ترساندن برای انسان خوب است وگاهی بد، ترس ازخدای متعال درانجام کارهای ناشایست خوب است اگراین ترس رانداشته باشد عصیانگرمی شود وطغیانگرمی شود و هم ازاین فرصت استفاده می کند بجای اینکه انسان ازخدابترسد وعواقب کاری راانجام می دهد بترسد باعوامل های مختلفی انسان رامی ترساند مثلاً انسان می خواهدانفاق کند وسوسه می کند اگرانفاق کنی زن وبچه هایت درفقرمی افتند.

3-دیگروسوسه های تشویق شهوات انسانی است ، راههای مختلف را تجربه می کند وتلاش می کند تاانسان راازهمین غریضه خدادادی راکه خدای متعال دروجودانسان قرارداده بنحوخودبهره ببرد، شهوات انسانی تنهاشهوات نیست ، می تواند ازخوردنیهاباشد، اموال باشد و...ولی انسان بایدتوجه کند به دام شهوات ی نیفتد وبایدحواسش جمع باشد.ایشان د ایان خطبه اول به قوّه غضبیه که خداوند دروجودانسان قرارداده اشاره د وآنرادرامرخیروشرّ توضیح دادند.

خطبه دوم :

خطیب موقت رودپی شمال شهرستان ساری به چند رویدادومناسبت اشاره د :

1-باتبریک میلادحضرت رضا(ع)به همة گزاران گفتندانشاء الله علوی ومحمدی درمسیراهل بیت وقرآن گام برداریم واززیارت اومستمرّاًوازشفاعت اودرعالم قیامت برخوردارباشیم.ایشان مختصری به زندگی آن حضرت پرداخت.

2-به بحث سالگردنهضت مشروطه وفرمان صدورمشروطه پرداخت وبیان داشت ، جریان مشروطه یک جریان تاریخی است مردم دررأس آن علمای نجف وعلمای ایران ی دررأس اسانی درحمایت ازقیام مردم درمشروطه وعد خواهی همچون شیخ فضل الله نوری سیدعبدالله بهبهانی ومرحوم سیدمحمدطباطبایی این حرکت رابوجودآوردند.

3-به تنفیذ ریاست جمهوری پرداختند وبیان داشتندکه دوازدهمین ریاست جمهوری داشتیم درروزگذشته توسط مقام معظّم ی انجام شد وبه تحلیف آن درمجلس خواهد بوداشاره نمودند .وگفتندکه اگر ت می خواهد پیروزباشد وبرمشکلات فائق بشود به نکات دهگانه ومهمی راکه مقام معظّم ی فرمودند اجرانموده وبه وحدت کلمه ایمان کامل داشته باشند.برچسب ها : حجت ال اکبرحنیف نژاد : گفتندکه اگر ت می خواهد پیروز باشد و بر مشکلات فائق بشود به نکات دهگانه و مهمی راکه مقام معظّم ی فرمودند اجرا نموده و به وحدت کلمه ایمان کامل داشته باشند. - ,انسان ,وسوسه ,متعال ,داشته ,شهوات ,مقام معظّم ,معظّم ی ,راکه مقام ,نکات دهگانه ,فائق بشود ,مقام معظّم ی ,کامل داشته باشند ,معظّم ی فرمودند
حجت ال اکبرحنیف نژاد : گفتندکه اگر ت می خواهد پیروز باشد و بر مشکلات فائق بشود به نکات دهگانه و مهمی راکه مقام معظّم ی فرمودند اجرا نموده و به وحدت کلمه ایمان کامل داشته باشند.
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی گفت : تمردان بیایند از این صنایع کوچک حمایت کنند ، و از معضل اجتماعی چه در روستاهها و چه در ا بکاهند.

پست ' حجت ال محمدعابدی فیروزجایی گفت : تمردان بیایند از این صنایع کوچک حمایت کنند ، و از معضل اجتماعی چه در روستاهها و چه در ا بکاهند. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمدعابدی فیروزجایی گفت : تمردان بیایند از این صنایع کوچک حمایت کنند ، و از معضل اجتماعی چه در روستاهها و چه در ا بکاهند. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمدعابدی فیروزجایی گفت : تمردان بیایند از این صنایع کوچک حمایت کنند ، و از معضل اجتماعی چه در روستاهها و چه در ا بکاهند.

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 20مرداد96درمصلی فرح آباد به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزارگردید.

خطبه اول : خطیب رودپی شمال شهرستان ساری ضمن دعوت همه گزاران وخودش رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، درباب تقواحدیثی ازمولی الموحدین المؤمنین علی (ع) درحکمت نهج البلاغه بیان داشتند که فرمودند:الحذر،الحذریعنی توجه توجه مواظب باشیدبه خداقسم خدای متعال گناهان شماراپوشاند ،شمافکرکردید که شمارابخشیده ،البته خداوند باتوبه گناه رامی بخشد ، اما شما باپوشانده شدن گناه، ازگناه غفلت می کنیدودیگرازگناه نمی ترسید ،اماخداوندستارالعیوب است آیابخشیده شده ایم ؟آیاخداماراموردعفوقرارداده ؟

حجت ال عابدی فیروزجایی درادامه درباب اهمیت ،خصوصاً آنهائیکه مسافرند ودر شرکت می کننداز صادق(ع)اینگونه بیان نمودندکه آن حضرت فرمود: ی مسافرت کرده ودریک شهردیگری رفته وروز در بامیل ورغبت شرکت کند خدابه او اجروپاداش صد گزارآن مکان رابه اوعطامی کند.

خطیب به نکته ظریفی ازشهیدمدنی بیان داشت که وقتی به ایشان درخصوص انجام تکبیره الاحرام کمی طولانی می داداعتراض داشتندکه آیاشماوسواس دارید؟ وایشان درجواب فرمودند: مردم بدانید ، من وقتی می خواهم درحریم کبریایی واردشوم به خدالبیک بگویم واوهم به من لبیک بگویدشایداوبگوید شماکجادارید می روید ؟شایدبگوید من ترانمی پذیرم ؟کجاآمدی ؟اینست که من چندین بارازاواجازه می طلبم تامرابپذیرد.

حجت ال عابدی فیروزجایی به دنباله بحث آفت زبان پرداخت وبیان داشت ، زبان درّ گرانبهاوباب الله است یکی ازراههای رسیدن به به باب الله گفتن لااله الاالله ، محمدرسول الله ،الله اکبروذکرهای الهیست .امّاگاهی ازاوقات همین زبان میشود آفت انسان انسان رابه چاه نیستی می برد.یکی ازآن آفت سخن چینی هست ، ایشان به فرق سخن چینی وغیبت پرداخت وبیان داشت ودرموردغیبت گفت ی که موضوعی رااز ی شنیده پشت سرفرد می گوید ممکن است به آن فردهیچ ربطی نداشته باشد .اماسخن چین می خواهدحرف این شخص راببرد پیش دیگری اختلافات آنهاراوآتش کینه وغضب آنهارانسبت بهم دیگرزیادکند وشعله ورترکندکه سخن چینی شامل هردوآنها می شود.

ایشان دراین باب از مؤمنان بیان کردکه فرمود: هر که خودش رامشغول بدارد باحدیث دیگران باحرف دیگران خودش راضایع د،او دریک ظلمات بزرگ متحیّراست اودریک جایی قرارمی گیرد باعث هلاکت اوست .این ی که خودش رافراموش کرده خدای خودش رافراموش کرده به این وآن نگاه می کند تاگناهان وسیّئات آنان راپیش دیگران ببرد ونقل کند این دریک ظلمات فرورفته ،شیاطین اورابه خودشان می کشانند ودرطغیانش اوراجریح می کنند واعمال بدش رازینت می دهند .

خطبه دوم :

حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درخطبه دوم به چندرویدادومناسبت اشاره د:

1-17مردادبعنوان روزخبرنگارضمن تقدیروتشکّراز همه خبرنگاران که درصحنه های مختلف حضو یدامی کنند وخطرهارابجان می ند .درهشت سال دفاع مقدس خبرنگارانی به درجه شهادت وجانبازی وآزاده نائل شده اند .شهیدمحمدصارمی خبرنگارشهید درافغانستان واین روز رابنام خبرنگارنامیدند ، خبرنگاران زیادی درجبهه مقاومت وعراق و ولبنان درحال خدمت رسانی هستند ، ایشان ازشاخص شهیدمحسن خزاعی نامبردند که به درجه شهادت نائل شدند.ایشان ازخبرنگاران فرح آبادکه خبرهارابه منابع مختلف ارسال می کنند تشکر د .

2-درموردتنفیذوتحلیف رئیس جمهورودرخصوص وزرای پیشنهادی بیان داشتند.ایشان همچنین به اصل مهمی که مقام ی فرمودند توضیحاتی دادند.ایشان به حاشیه تحلیف ریاست جمهوری به افرادغرب زده اشاره د که صحنه های ناهنجاری رابوجودآوردند.

3-به جمع بندی نظرخواهی ازمردم درخصوص مشکلاتشان اینگونه اشاره نمودند ،گرانی وتورم ،معضلات اجتماعی ،فساداقتصادی ونغض قانون وبی قانونی ، فقروکمبودامکانات ،مشکلات اقتصادی ،تبعیض ، اعتیادوموادمخدر، کم آبی ، بی سوادی وفقر فرهنگی ، همکاری ومدیریت غلط مسئولان ، بالارفتن سنّ ازدواج ، بالا رفتن آمارطلاق ، تجمّل گرایی ، کمرنگ شدن ارزشهای مذهبی ، بدحج ، مسکن ، پارتی بازی ، دروغ ودرویی ، مسائل وناامنی ، مشکلات جوانان ، سلامتی وبیماری ، آلودگی آب وهواومحیط زیست ، نبود ، شبکه های اجتماعی ، بی توجهی به درخواستهای مردم این نظرسنجی بود که وزارت ارشادآنرابررسی کرده است .

4-21مردادبعنوان صنایع کوچک ، تمردان بیایندازاین صنایع کوچک حمایت کنند ، وازمعضل اجتماعی بکاهند.

5-تشکرازنیروهایی انتطامی که درنظم وامنیت شهروروستا بسیارزحمت می کشند ، ایشان گله ای ازبعضی رانندگان داشت که حریم ماشین خودراجزء حریم خصوصی می دانند وموجب بهم زدن امنیت اجتماعی می شوند وبی حج راموجب می شوند بایدنیروی انتظامی برخوردلازم راداشته باشند.

6-23مردادروزپیروزی 33روزه نیروهای مقاومت لبنان بررژیم گرقدس راگرامیداشتند.

7-وضعیت مردم یمن که متأسفانه روزبروز داردوخیم ترمی شود تادیروزوبابوده وهم بیماری مننژیت هم اضافه شده

این ویروس مشکوک بوده بعضی ابرازمی کنند که این بیماری راوارد د.دیگرکمبودخون درآنجا کمبودبیمارستان وسایل پزشکی وکمبودامکانات اشاره د.

8-شهادت مردم شیعه درافغانستان که موجب شهادت مردوزن وکودک منجرشده رامحکوم د.برچسب ها : حجت ال محمدعابدی فیروزجایی گفت : تمردان بیایند از این صنایع کوچک حمایت کنند ، و از معضل اجتماعی چه در روستاهها و چه در ا بکاهند. - ایشان ,بیان ,اجتماعی ,فیروزجایی ,ال , ,صنایع کوچک ,اشاره د ,ال محمدعابدی ,محمدعابدی فیروزجایی ,رافراموش کرده ,ال محمدعابدی فیروزجایی ,ال عابدی ف
حجت ال محمدعابدی فیروزجایی گفت : تمردان بیایند از این صنایع کوچک حمایت کنند ، و از معضل اجتماعی چه در روستاهها و چه در ا بکاهند.
اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش رودپی شمالی برگزار شد

پست ' اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش رودپی شمالی برگزار شد ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش رودپی شمالی برگزار شد ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش رودپی شمالی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمالی، حجت ال محمدعابدی، بخش رودپی شمالی شهر تاریخی فرح آباد در31مرداد در اولین جلسه راه اندازی شورای فرهنگ عمومی این بخش ضمن تسلیت شهادت حضرت جوادالائمه(علیه السلام) عنوان داشت: شش سال از تاسیس بخش رودپی شمالی می گذرد اما هنوز نمایندگی از دستگاه های اجرایی استان در این بخش راه اندازی نشده است و این ضعف محسوب می شود.

وی از این بخش بعنوان نگین ساحلی شهرستان ساری یادکرد و گفت: در این مدت فقط بخشداری، حوزه های مقاومت رضا(علیه السلام) و نرجس خاتون، کلانتری فرح آباد در این بخش فعالیت دارند.

حجت ال عابدی به مجتمع های فرهنگی آموزشی ساحل دریای خزر اشاره کرد و افزود: در ایام مختلف سال به ویژه ایام نوروز و تابستان مسافران و گردشگران بسیاری از اقصی نقاط ایران ی به سواحل این بخش مراجعه می کنند که می طلبد انجام فعالیت های فرهنگی در سواحل رودپی شمالی بیش از پیش مورد توجه باشد.

وی ضمن ابراز سندی از راه اندازی شورای فرهنگی عمومی در این بخش، ابراز امیدواری کرد جلساتی آتی این شورا و تصمیات مرتبط با توسعه فرهنگی بخش رودپی شمالی موجبات رونق و پویایی این بخش را فراهم آورد.

حجت ال عابدی اظهار داشت: طی مکاتبه با تمامی دستگاه های عضو این شورا نسبت به معرفی یک دائمی و تام الاختیار اقدام خواهد شد.

محمود محمودی دنگسرکی، بخشدار رودپی شمالی در ادامه ضمن ارائه گزارش از روند اجرایی فعالیت ها در این بخش، آمادگی خویش جهت هرچه بهتر برگزار شدن جلسات شورای فرهنگی عمومی بخش رودپی شمالی را اعلام داشت.

وی از دستگاه های عضو در این شورا خواست تا دائمی جهت حضور مستمر در جلسات این شورا، معرفی نمایند.برچسب ها : اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش رودپی شمالی برگزار شد - رودپی ,شمالی ,عمومی ,فرهنگی ,شورای ,شورا ,رودپی شمالی ,ال عابدی ,شورای فرهنگی , دائمی ,علیه السلام ,شورای فرهنگی عمومی ,شورای فرهنگ عمومی
اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش رودپی شمالی برگزار شد
معظم انقلاب ی در دیدار سه ساعته با طلاب حوزه علمیه استان تهران: تثبیت هنجارهای انقلاب و ایجاد جامعه ی نیازمند مبارزه است

پست ' معظم انقلاب ی در دیدار سه ساعته با طلاب حوزه علمیه استان تهران: تثبیت هنجارهای انقلاب و ایجاد جامعه ی نیازمند مبارزه است ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست معظم انقلاب ی در دیدار سه ساعته با طلاب حوزه علمیه استان تهران: تثبیت هنجارهای انقلاب و ایجاد جامعه ی نیازمند مبارزه است ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

معظم انقلاب ی در دیدار سه ساعته با طلاب حوزه علمیه استان تهران: تثبیت هنجارهای انقلاب و ایجاد جامعه ی نیازمند مبارزه است

حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (دوشنبه) و در آستانه آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه در دیداری ۳ ساعته با جمعی از فضلا و طلاب حوزه ی علمیه استان تهران، با اشاره به امتیازات و ویژگی های دوران حاکمیت نظام ی برای انجام رس و وظایف اصلی ت، تأکید د: امروز بشریت بویژه نسل های جوان به شدت نیازمند حرفهای نو هستند و حرفهای نو و جذ در زمینه انسان، جامعه و سیاست دارد که اگر به گوش جهانیان رسانده شود، قطعاً پذیرنده بسیاری خواهد داشت.

حضرت آیت الله در این دیدار با ابراز سندی از دیدار با طلاب جوان و شنیدن سخنان خوب و امیدوارکننده آنان، افزودند: شما طلبه های جوان همچون نهال های قدکشیده بوستان ت و ولایت هستید و پیشرفت های فکری و افزایش توانایی های عملی شما موجب شگفتی پرورش دهندگان تان خواهد شد و خشم دشمنان را برخواهد انگیخت.
انقلاب ی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم مبنی بر خشم کفار از رویش های برجسته ی، گفتند: اگر دشمنانِ و حاکمیت قرآن از وجود، قاطعیت و حرکت ما خشمگین نباشند، باید در مفید بودن خود شک کنیم.
انقلاب ی، ت را ادامه دهنده وظیفه و رس انبیا برشمردند و خاطرنشان د: همانگونه که انبیاء بدنبال ایجاد زمینه ای برای حاکمیت جهان بینی توحیدی و ایجاد حیات طیبه بودند، مهمترین وظیفه ت نیز ایفای همین رس است.
حضرت آیت الله گفتند: ایجاد حیات طیبه قطعاً مع نی خواهد داشت همانگونه که در مقابل انبیاء نیز مع ن وجود داشتند، بنابراین ت باید خود را برای کار و تلاش پر زحمت و بلندمدت و در عین حال تأثیرگذار، ماندگار و نتیجه بخش، آماده کند.
ایشان به تشکیل نظام ی در ایران و امتیازات این دوران برای انجام وظیفه ت اشاره د و افزودند: «حاکم بودن فضای ی بر جامعه» یکی از این ویژگی ها است، علاوه بر آن، در سطح جهانی نیز یک خلأ فکری ناشی از سرخوردگی از بی نتیجه بودن تفکرات مار یستی و لیبرالیستی وجود دارد که زمینه را برای ارائه حرفهای نوی تفکر ی فراهم کرده است.
انقلاب ی تأکید د: اگر بتوانیم حرفهای نو و جذاب را درخصوص انسان، جامعه و سیاست به گوش جهانیان و بویژه نسل های جوان برسانیم، قطعاً مورد قبول قرار خواهند گرفت.
حضرت آیت الله وجود وسائل و ابزارهای ارتباطاتی و رسانه ای فراگیر بواسطه شکل گیری فضای مجازی را یکی دیگر از ویژگی های دوران کنونی برای رساندن پیام حیات بخش ، برشمردند و گفتند: یکی دیگر از امتیازات این دوران، کثرت سؤالها و شبهه ها در ذهن ها است که همین زیاد بودن سؤالها، ذهن ها را برای یافتن پاسخ ها فعال و زمینه را برای عبور از مرزهای علم فراهم خواهد کرد.
ایشان تأکید د: همانگونه که در سؤالها و شبهه ها نباید متوقف بمانیم، در یافتن پاسخ نیز باید بدنبال پاسخ های منطقی و صحیح برویم.
حضرت آیت الله در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مطالب مطرح شده از جانب طلاب، در این دیدار اشاره و نکاتی را در خصوص آنها بیان د.
انقلاب ی طلاب را به «جدی گرفتن درس و بحث علمی» توصیه د و در این خصوص گفتند: شرط تأثیرگذاری در جامعه، افزایش سواد و ارتقاء نصاب علمی است، همچنان که بزرگوار که در نصاب کامل علمی قرار داشت، توانست مبارزه و حرکت عظیم انقلاب را به ثمر برساند.
ایشان، لازمه پیشنهادات اصلاحی برای حوزه های علمیه را «عملی بودن» آنها برشمردند و افزودند: برنامه در واقع کشیدنِ راه و جاده به سمت مقصد است، بنابراین باید بر اساس واقعیت ها تنظیم، و موانع احتمالی و راه حل ها در آن گنجانده و پیش بینی شود.
حضرت آیت الله ، راه رفع نقاط ضعف و رسیدن به وضع مطلوب را در گروی عزم راسخ، حرکت پر انگیزه و مبارزه دانستند و خاطرنشان د: مبارزه یعنی تلاش و مجاهدت، همفکری و متشکل شدن.
ایشان، برداشت برخی افراد و نویسندگان مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقلاب ی را نادرست و «خیانت به انقلاب» خواندند و خاطرنشان د: انقلاب، هنجارهای گذشته را بهم می ریزد و هنجارهای جدیدی را بوجود می آورد و تداوم انقلاب به معنای حفظ هنجارهای جدید است.
حضرت آیت الله ، حفظ و تداوم هنجارهای انقل را دشوار و نیازمند مبارزه دانستند و افزودند: دستهایی که با اصل انقلاب مخالفت و کارشکنی می د، در مقابل تداوم هنجارهای انقل نیز همین گونه عمل می کنند اما همچنان که پیروزی انقلاب نیازمند مبارزه بود، تثبیت هنجارهای انقلاب و ایجاد جامعه ی همچنان نیازمند مبارزه است.
انقلاب ی با اشاره به مراحل تمدن سازی، افزودند: بر اساس حرکت انقل ، نظام ی بوجود آمد و این توفیقات بسیار مهم حاصل شد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل ت ی و جامعه ی فاصله زیادی وجود دارد و ما بدون شک در این راه در حال حرکت و پیشرفت هستیم.
انقلاب ی همه طلاب جوان را به تقوا و ورع و عبادت و انس با قرآن و دعا توصیه مؤکد د و گفتند: بدانید این مسیر بیشتر از تبلیغ زبانی نیازمند تبلیغ عملی است و ابتدا باید از خودمان آغاز کنیم.
حضرت آیت الله در پایان تأکید د: اگر درس و مباحثه علمی و ذهن های فعال با تقوا، همراه شوند، قطعاً جامعه علمی و مذهبی ما که ت نامیده می شود، آینده ای به مراتب بهتر از امروز خواهد داشت.
در ابتدای این دیدار تعدادی از طلاب حوزه ی علمیه استان تهران به بیان نکات و دغدغه های خود پرداختند.
حجج آقایان:
– حسین حلوائیان، طلبه درس خارج
– امید فَشندی، سردبیر نشریه طلبگی رستاخیز
– مصطفی جلالی، برگزیده جشنواره علامه حلی ویژه طلاب
– سیدمحمدکاظم فر، دبیر نشست های بصیرت افزایی در حوزه
– محمد عبدالصالح شاهنوش، ای حقوق
– حسین صادق زاده، طلبه پایه نهم
– محمدرضا فغانی، فعال فرهنگی و تبلیغی در زمینه کودک و نوجوان
– محمدحسین افشاری، مؤسس گروههای جهادی
و خانم ها:
– خدیجه احمدی، پژوهشگر برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه
– رضوان قربانی باوریانی، محقق و طلبه سطح ۲
– سمیه احمدی، دانشجوی ا
– فاطمه احمدی، مؤلف ۷ عنوان کتاب
موارد زیر را مطرح د:
– ضرورت ایفای نقش حلقه ی رابط بین مردم و حاکمیت از سوی طلاب
– ضرورت تولید علم دینی و انجام عمل انقل در حوزه های علمیه
– احیاء مکتب علمی و عملی حضرت (ره) به عنوان پادزهرِ انقلاب ز از حوزه ها
– ضرورت پویا شدن حوزه برای حل مسائل جامعه بویژه موضوعات جدید اجتماعی، اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ
– ضرورت به روزسازی متون درسی حوزه، متناسب با نیازهای روز جامعه
– ضرورت همکاری حوزه های علمیه با نهادهای عمومی جهت یافتن راه حل برای آسیب های اجتماعی
– ضرورت شناسایی و جذب نیروهای کارآمد در حوزه
– انتقاد از رها بودن فضای مجازی و بیان ضرورت تولید «فقه فضای مجازی» ناظر به ارزشها و هنجارهای ایرانی ی
– ضرورت توجه به تبلیغ و آموزش در گروه سنی کودک و نوجوان و تدوین متون دینی متناسب با این گروه سنی
– ضرورت تأسیس قرارگاه جهادی و ی فرهنگی در حوزه های علمیه
– ضرورت آماده سازی طلاب برای مواجهه ی عالمانه با شبهات


دیدار طلاب حوزه های علمیه استان تهران
برچسب ها : معظم انقلاب ی در دیدار سه ساعته با طلاب حوزه علمیه استان تهران: تثبیت هنجارهای انقلاب و ایجاد جامعه ی نیازمند مبارزه است - ی ,انقلاب ,حضرت , ضرورت ,مبارزه ,هنجارهای ,انقلاب ی , انقلاب ,علمیه استان ,نیازمند مبارزه ,تأکید د , انقلاب ی ,علمیه استان تهران ,ایجاد جامعه ی ,تث
معظم انقلاب ی در دیدار سه ساعته با طلاب حوزه علمیه استان تهران: تثبیت هنجارهای انقلاب و ایجاد جامعه ی نیازمند مبارزه است
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : توجه به اشتغال جوانان موجب دلگرمی آنها و امیدواربه زندگی و توجه به دین و شان را تقویت خواهد کرد.

پست ' حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : توجه به اشتغال جوانان موجب دلگرمی آنها و امیدواربه زندگی و توجه به دین و شان را تقویت خواهد کرد. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : توجه به اشتغال جوانان موجب دلگرمی آنها و امیدواربه زندگی و توجه به دین و شان را تقویت خواهد کرد. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : توجه به اشتغال جوانان موجب دلگرمی آنها و امیدواربه زندگی و توجه به دین و شان را تقویت خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، عیدسعیدقربان در روز مورخه 1396/6/10در مصلی فرح آبادبه ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی برگزار گردید.

خطبه اول : حجت ال عابدی فیروزجایی ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، باتبریک این عیدبزرگ به حضرت بقیه الله الاعظم و مسلمانان جهان وملت ی ایران و ی درادامه گفت ماخداراشاکریم که به ماتوفیق داددراین روزواین ایام بسیارمیمون ومبارک وهفته ولایت و ی استفاده معنوی ببریم .

خطیب عیدقربان درادامه بیان داشت ،ماعیدرابه چند دسته می توانیم تقسیم کنیم یک دسته ولادتهاست مانن ایت ، ائمه اطهار(ع) .یک دسته هم مربوط به مناسبت هاست مثل عیدفطر، عیدغدیرو....که دارای اعمال است .دردعای عیدقربان که مخصوص حضرت ابراهیم (ع) است آمده خدایا به توپناه می بریم آنطورکه صالحین به تو پناه بردند، آنطوریکه انیکه راازخودشان دور دپناه می جویم .امااین عیدمخصوص حضرت ابراهیم خلیل الله بود خدای متعال حضرت ابراهیم رادربوته آزمایش قرارداده وبه اودستوراتی دادغیرازچیزهایی که بایدانجام بدهیددرباب ابراهیم بت شکن حرف هافراوان است خدای متعال درسن پیری به او پسری عنایت کرد وسپس به اودستوردادکه اوراقربانی کند آنهم بادست خودش ، باید برای رضای حق این کارراانجام بدهی ، اگربنده ی منی وبرای من می خواهی خودت راآماده ی .برای انجام دستورات وفرامین الهی ورضای کامل وبی قید وشرط اینجابودکه حضرت اسماعیل به پدرش گفت برای اجرای دستورالهی دست وپاوچشمم راببند تامبادادرانجام فرمان الهی ذره ای کوتاهی صورت بگیرد هم پدروهم پسرهردودراجرای آن کاملاً آماده بودند هردودرامتحان الهی قبول شدند .

حجت ال عابدی فیروزجایی بیان داشت قربانی یا ذبح هوای نفس خیلی مهم است زیراموجب قرب به خداوند خواهدشد.

ائمه اطهارقربانی رابه سه قسمت تقسیم د:یک قسمت برای خودتان .یک قسمت برای همسایه واقربا .قسم سوم برای فقرا می باشد.

قرآن می فرماید فقرادودسته هستند :ا-فقرائیکه بی توقع وقانع هستند .2-فقرائیکه هم می خواهند وهم اعتراض می کنند وقانع نیستند. (ص) فرمود: یک انسان متّقی با به خدانزدیک می شود.

خطبه دوم :

خطیب عیدقربان بادعوت همه گزاران به تقوای الهی گفت خدای متعال فرمود : قسم به نفس وجان آدمی که من خوب خلق ، آن به سعادت رسیده که خودراتزکیه کرده وپاک کرده ، راپاک کرده ، زکات را ، خمس راوقربانی کرده به فقیرکمک کرده ، به یتیم توجه کرده است . به یتیم توجه کرده ویتیم راباقهرنرانید سائل راازخوددورنکنید نعمت خداراآشکارکنید شکرگزارنعماتش باشید.

حجت ال عابدی درادامه خطبه گفتند چرادشمنان سرحجی هارامی برند ، چرا با علی (ع)دشمنی می کنند اینها می خواهند رامحوونابودکنند ، علماومراجع ما برای زنده نگهداشتن وقرآن خون ودل خوردند بسیارزحمت کشیدند ومی کشند تا شان حفظ شود ، ایشان اززحمت وتلاش حاج عباس قمی درخصوص مفاتیح الجنان داستانی رانقل د که ایشان چه زحمتهایی برای حفظ دین وقرآن کشیدند درنوشتن آن دربیابان وخیابان ودرهرجادریغ ن د وهمت داماگاهی موردبی مهری بعضی هاقرارمی گرفتند وهرگزدلسردنشدند .

خطیب عیدقربان د ایان به توصیه ونکات مهم ی درتنفیذ حکم ریاست جمهوری ودیدار ت جدید با ی اشاره د که مهمترین آن توجه به جوانان که سرمایه این کشورند که باید ازآنهابهره برد واستفاده کرد بایدبه دادآنهارسید ، آشنا بچه ها وجوانان بامساجد راموردتأکید قراردادند وضعف دراین مسئله راموجب خسارت جبران ناپذیردانست ، توجه ت به به فرهنگ ماوجوانان ودین مابسیارلازم وضروری است ، توجه به اشتغال آنها موجب دلگرمی آنها وامیدواربه زندگی وتوجه به دین و شان راتقویت خواهدکرد.برچسب ها : حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : توجه به اشتغال جوانان موجب دلگرمی آنها و امیدواربه زندگی و توجه به دین و شان را تقویت خواهد کرد. - کرده ,توجه ,ال ,الهی ,حضرت ,ابراهیم ,ال عابدی ,خدای متعال ,خطیب عیدقربان ,حضرت ابراهیم ,معظم ی ,ال عابدی فیروزجایی
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : توجه به اشتغال جوانان موجب دلگرمی آنها و امیدواربه زندگی و توجه به دین و شان را تقویت خواهد کرد.
حجت ال عابدی فیروزجایی : تحریم های جدید و تصویب در مجلس سنای این کشور بیان داشت که در تحریم کشور هیچ وقت سیر نمی شود نمیدانند که این ملت اهل ریاضتند،اهل استقامتند

پست ' حجت ال عابدی فیروزجایی : تحریم های جدید و تصویب در مجلس سنای این کشور بیان داشت که در تحریم کشور هیچ وقت سیر نمی شود نمیدانند که این ملت اهل ریاضتند،اهل استقامتند ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال عابدی فیروزجایی : تحریم های جدید و تصویب در مجلس سنای این کشور بیان داشت که در تحریم کشور هیچ وقت سیر نمی شود نمیدانند که این ملت اهل ریاضتند،اهل استقامتند ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال عابدی فیروزجایی : تحریم های جدید و تصویب در مجلس سنای این کشور بیان داشت که در تحریم کشور هیچ وقت سیر نمی شود نمیدانند که این ملت اهل ریاضتند،اهل استقامتند

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 26 داد به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

خطبه اول:ابتداضمن دعوت خودش وهمه گزاران رابه تقوای الهی ودوری ازمعصیت وگناه ،بیان داشتند ،درسالروزشهادت مولی الموحدین متقین علی بن طالب (ع)قرارداریم بمحضرحضرت بقیه الله وهمه امت ، شیعیان وآزادگان ، مستضعفین جهان وخصوصاً شما گزاران عزیز تسلیت عرض می نمایم ایشان درباب تقو ان داشت که آن حضرت درخطبه ای بیان داشتندکه توصیه به تقوی می کند وبعد ، خدارااینچنین معرفی می کند می فرماید: شمارابه تقواسفارش می کنم نسبت به خ که هیچ یک ازنعمت های اوزوال پذیرنیست همه ی نعمتهای خداباقی وبرقراراست وهیچ یک ازرحمت های اوگم نمی شود وبندگان ازاوبی نیازنمی شوند هرچی عمل انجام بدهیم پاداش نعمت اونمی شود کدام عمل مامی تواندپاداش عمل اوبشودمس م نیروی جدیداست .اگربخواهیم کاری راانجام بدهیم خدای متعال باید به عنایت بفرمایند بعددرادامه حضرت می فرمایند آنکه به آ ت تشویق کرده خدای متعالی که ماراتشویق به آ ت وزهددنیاکرد دنیارابه اندتازه ای که بتوانیم دراین دنیابهره ای ببریم واستفاده وزندگی بیش ازاین دنیابرای ماثمری نخواهدداشت بعدحضرت می فرمایدماراازمعاصی وگناه برحذرداشتندبه معاصی نزدیک نشوید آن خ که عزت اوبابقایش برای همیشگی ازلی وابدی عزتش برقراراست آن خدای یکتاباعزّ وبهادرکائنات ودرهستی ودرهمه مخلوقات خودش همیشه باقی وبرقراراست بندگان خدابدانید که غایت کارشما مرگ است آن مرگی که برای مانوشته شده وحتمی است وازرگ گردن به مانزدیکتراست ودرادامه می فرمایداگر ی فرارکند مرگ عاجزازدستگیری اونیست هرکجابرود به سراغ اومی آید.

خطیب رودپی شمال شهرستان ساری درادامه بیان داشتنددرسالروزشهادت مردی هستیم که بعدازنبی مکرم ماننداوهرگزنیامده ،ایشان مؤمنان رااین گونه معرفی د اواولین مؤمن به خداورسول خداست ی که درایمان ازهمه سبقت گرفته یادرجهادوشهادت وخودش هم همسرشهیداست وهم پدرشهیداست درزمان حیاتش وبعدازآن وحتی درزمان ائمه هیچ به اندازه اوازفرزندانش به شهادت نرسیدند او ی است درروزعاشورا10پسرش وازنوه هاوبرادزاده ش از20نفربه شهادت می رسند اودرتقواوعبادت ، درعدل وانصاف ، مرداخلاق وفروتنی ، مردجنگ وصلح ومردکاروانفاق ،مردتوجه به جامعه ومردخداست.

خطبه دوم:

به اختصار چندمناسبت اشاره می شود:

-31 دادصدوررأی مجلس شورای ی به بی کفایتی بنی صدر

-31 دادسال1360شهادت مردرشید ، مردبی ادعا شهیدچمران یادوخاطره اش راگرامی داشتند.

-توصیه به کشاورزان درخصوص بیمه کشاورزی

-توصیه درمصرف آب وبرق واستفاده بهینه بخاطرهشدارهای مسئولین این سازمانها

-درخصوص روزجهانی قدس درهفته آینده آ ین ماه مبارک رمضان.

-به نکات مهمی ازسخنان معظم انقلاب درجمع شاعران ومسئولین سه قوه.

-تحریم های جدید وتصویب درمجلس سنای این کشور ،درادامه بیان داشتند درتحریم کشور هیچ وقت سیرنمی شود نمیدانند که این ملت اهل ریاضتند،اهل استقامتند .

لازم بذکراست دربین دو جناب آقای حسینی مدیرآب وفاضلاب روستایی شهرستان ساری سخنرانی د ود ایان بمناسبت شهادت حضرت علی (ع) مداحی انجام شد.برچسب ها : حجت ال عابدی فیروزجایی : تحریم های جدید و تصویب در مجلس سنای این کشور بیان داشت که در تحریم کشور هیچ وقت سیر نمی شود نمیدانند که این ملت اهل ریاضتند،اهل استقامتند - ی ,تحریم ,کشور , ,شهادت ,توصیه ,شهرستان ساری ,ریاضتند،اهل استقامتند ,عابدی فیروزجایی ,شمال شهرستان
حجت ال عابدی فیروزجایی : تحریم های جدید و تصویب در مجلس سنای این کشور بیان داشت که در تحریم کشور هیچ وقت سیر نمی شود نمیدانند که این ملت اهل ریاضتند،اهل استقامتند
حجت ال عابدی فیروزجایی: روز قدس محکی است برای مسلمان واقعی و در مقابلش منافق ، فرقی ندارد داخلی باشد یا خارجی

پست ' حجت ال عابدی فیروزجایی: روز قدس محکی است برای مسلمان واقعی و در مقابلش منافق ، فرقی ندارد داخلی باشد یا خارجی ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال عابدی فیروزجایی: روز قدس محکی است برای مسلمان واقعی و در مقابلش منافق ، فرقی ندارد داخلی باشد یا خارجی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال عابدی فیروزجایی: روز قدس محکی است برای مسلمان واقعی و در مقابلش منافق ، فرقی ندارد داخلی باشد یا خارجی

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 2 تیر1396 به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی در مصلی فرح آباد برگزارگردید.

خطبه اول: ضمن دعوت همه گزاران وخودش رابه تقوای الهی ودوری ازمعصیت وگناه ،ایشان محوراین صحبت خودشان رابه تقوااختصاص دادند وآیه ای ازقرآن اشاره د وبیان داشتندخدای متعال می فرماید ومن یعظّم شعائرالله فانّهامن تقوی القلوب ؛ هر ی که شعائرالهی رابزرگ بشمارد وگرامی بدارد همانااین ازتقوای قلبی است درباب این آیه که فرمودند: من تقوی القلوب ، مفسرین فرمودند تقوی سه مرحله دارد تقوای عملی ، یعنی که شعائر الهی راعملاً زی انمی گذارد ، مکن است هنوزبه آن درجه بعدی تقوانرسیده باشد ، درمرتبه دوم تقوای عملی یادخداست ،این مرحله بعدی تقواست ومرحله نهایی تقوا تقوای قلبی است یعنی علاوه براینکه شعائرالهی راگرامی میدارد وبه یادخداهست این رادرقلب خودش جای داده بااوهمراهست همیشه بااوست وهیچ وقت ازضمیراو وقلب اواعتقاداوخارج نمی شود.

خطیب بیان داشتند ،مقام معظّم ی دراین زمینه سخنی داردکه می فرمایند: نتیجه روزه ماه رمضان ذخیره تقوادردل وجان مااست که باید مارادرراههای پ یچ وخم زندگی درطول سال مددکند وصراط مستقیم را برای ماتضمین نماید، این یعنی همان تقوای قلبی درماه مبارک رمضان ایجادمی شود ،

حجت ال عابدی گفتنداما محورسخن مادرموردشعائرالهی است ، شعائرالهی یعنی چه ؟به چندتاازبرنامه های حضرت (ره) اشارخواهم کرد. (ره) بعدازپیروزی انقلاب ی تشکیلاتی رابراه انداختند، شئائری رادرواقع درست دکه منباب نمونه راذکرمی کنیم، همچون کمیته امداد، بنیاد مسکن ، پاسداران انقلاب ی بسیج مستضعفین ، جهادسازندگی ودررأس همه انسانهای بزرگ عزیزوارزشمند و ، اینها همه ازشئائرالهی هستند ونشانه ی هستند یکی دیگرازشئائرالهی روزقدس است ، هر ی که شئائرالهی راازجان ودل قبول کند تقوای قلبی اتّخاذ کرده است .تقوای قلبی پیداکرده است .اگر راتأسیس د بعنوان شئائردین وپاسداردین است،اگر ی درمقابل قراربگیرد یعنی تقوای قلبی ندارد.اگردرمقابل بسیج قراربگیرد تقوای قلبی ندارد . قبل از رامستحکم کرده است.این بعدازانقلاب ازشئائرانقلاب و است.

روزقدس روز است ، روزقرآن است روزهمه ملت های ی است .روزقدس یعنی یکطرف مسلمانان ویکطرف استکبارجهانی ، روزقدس محکی است برای مسلمان واقعی ودرمقابلش منافق ، فرقی ندارد داخلی باشد یاخارجی .امروز جهانیان فهمیدند عربستان سعودی با نیست ، حکّام مرتجع عرب آنهایی که با سروسرّی دارند با نیستند .به فرموده معظّم انقلاب بنانیست که مایک ملّت مظلوم وآواره رانجات بدهیم بنابراینست که دردنیا کل درمقابل کل کفرقرارگرفته ، دردنیا یک طرف وکفریک طرف ، روزقدس روز محک دین ودینداری است ، روز محک تقوا دردین است .این روزها روزهای مع برای وروزهای برگشت وروزهای ش ت است.

خطبه دوم :به چندرویداداشاره د: ابتداتقدیروتشکر دازمردم ولایتمدارمنطقه به خاطرحضو رشور در روزجهانی قدس ازبرگزارکنندگان خصوصاً ستاداجرایی ،مسئولین محترم بخشدار، ، ت ،شوراهها ، دهیاران ، مدیران پلاژها ، نیروهای انتظامی ، دریابانی ، وبسیج ازمردوزن وپیروجوان همه وهمه تشکروقدردانی دکه این روزرابعنوان یک تقوای الهی وشئائرالهی هرسال بزرگ می شمارند .

-عیدسعیدفطرراکه د یش داریم پیشاپیش این عیدبندگی راتبریک گفتند.

-به زکات فطره اشاره د وازهمه عزیزان خواستارشدند درجهت پرداخت آن به افرادنیازمند ومستمند اقدام کنند.

-تأکیدبه گزاران درخصوص پرداخت زکات گندم که واجب است همراه با است حتماً دراین امرمهم اقدام نمایند.

-به سخنان ی دردیدارباخانواده های م ع حرم ومرزبانان داشتندکه فرمودند : اهمیت دادن به ، رابایداهمّیّت بدهید، همه زیربارمنت شهیدان هستیم وهر درجهت فراموش شدن یادشهید ان یااهانت وبی اعتنایی به خانواده های آنان کاری راانجام دهددرواقع به کشورخیانت کرده است .

-به فجایعه ای که منافقین ازاول تیرویااز31 دادشروع شده وشهادت شهیدچمران (ره) تاعزل بنی صدرومسائل آنچنانی تاششم تیرماه سوء قصدبجان مقام معظّم ی و7تیرماه انفجارحزب جمهوری وشهادت شهید مظلوم سیدالشّهدای انقلاب ی شهیدبهشتی وهفتادودوتن ازیاران انقلاب ی تا12تیرسرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ی تا14تیرماه ترورشهید قدوسی ودیگرعزیزان همه اینهادهه ی یی است.

-هفته قوه قضائیه د یش داریم امیدواریم قضات ماآنچه راکه سفارش کرده بعنوان امانتدار هستند انشاء الله حق مظلوم راازظالمین بستانند .

-پیروزی های مقاومت درعراق و که روزبه روز حلقه محاصره د شمنانشان تنگ ترمی شود.

- به شلیک موشک پاسداران انقلاب ی اشاره دبفرمان فرماندهی کل قوااین موشکهای نقطه زن راشلیک دکه تعدادزیادی ازمزدوران جهانی به درک واصل شدند .

-به جنایات یمن وآن همه ظلم وکشتاربرمردم مظلوم واردمی شوداشاره د .

-جابجایی قدرت درعربستان اشاره شدبیان داشتند که آغازش ت عربستان است .برچسب ها : حجت ال عابدی فیروزجایی: روز قدس محکی است برای مسلمان واقعی و در مقابلش منافق ، فرقی ندارد داخلی باشد یا خارجی - تقوای , ی ,قلبی ,انقلاب ,یعنی ,روزقدس ,تقوای قلبی ,انقلاب ی ,مسلمان واقعی ,برای مسلمان ,فرقی ندارد ,فرقی ندارد داخلی ,برای مسلمان واقعی ,پاسداران
حجت ال عابدی فیروزجایی: روز قدس محکی است برای مسلمان واقعی و در مقابلش منافق ، فرقی ندارد داخلی باشد یا خارجی
برگزاری عید سعید فطر به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی

پست ' برگزاری عید سعید فطر به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست برگزاری عید سعید فطر به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

برگزاری عید سعید فطر به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، عید سعید فطر سال96 درمصلی فرح آبادبه ت حجت ال عابدی فیروزجایی برگزارگردید.

خطیب عید فطر ، باتوجه به اهمیت این گفت مقابله باهوا های نفس طوری انجام دهند که دیگرهوا هارا مدنطر قرار دهد.خدا را شاید فراموش دشایدغفلت صورت بگیرد شایدغروربسوی م اید .

درادامه به زکات فطره گفت : پرداخت زکات فطره جان ومال وزندگیمان ر مه می کند .همین طو رداخت زکات برای انی است که ازمال دنی بهره اند ودعای فقیردرحق انسان مستجاب می شود .

حضرت علی (ع) می فرماید: خداوند سه کارهمراه سه کاردیگر فرمان داده است ، 1-فرمان به وزکات داده است پس ی که بپادارد وزکات نپردازد ش پذیرفته نمی شود2-فرمان به سپاسگزاری ازخود وپدرداده پس ی که ازپدرمادرش قدردانی نکندشکرخداراهم بجانیاورده است.3-فرمان به تقوای الهی وصله رحم داده است پس ی که صله رحم انجام ندهد ، تقوای الهی رامراعات نکرده است.برچسب ها : برگزاری عید سعید فطر به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی - فرمان , ,داده ,زکات ,تقوای الهی ,زکات فطره ,عابدی فیروزجایی
برگزاری عید سعید فطر به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی :در روز قدس یک عده ای نفهم و نادان نسبت به ریاست جمهور هتک حرمت د که از سوی مردم و افراد بزرگ و دمندان مورد تقبیح قرارگرفت .

پست ' حجت ال محمد عابدی فیروزجایی :در روز قدس یک عده ای نفهم و نادان نسبت به ریاست جمهور هتک حرمت د که از سوی مردم و افراد بزرگ و دمندان مورد تقبیح قرارگرفت . ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمد عابدی فیروزجایی :در روز قدس یک عده ای نفهم و نادان نسبت به ریاست جمهور هتک حرمت د که از سوی مردم و افراد بزرگ و دمندان مورد تقبیح قرارگرفت . ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمد عابدی فیروزجایی :در روز قدس یک عده ای نفهم و نادان نسبت به ریاست جمهور هتک حرمت د که از سوی مردم و افراد بزرگ و دمندان مورد تقبیح قرارگرفت .

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری فرح آباد، مورخه 9تیر1396 به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی در مصلی فرح آباد برگزار گردید.

خطبه اول : خطیب بادعوت خودش وهمه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت گفت :درباب تقواازمولی الموحدین المؤمنین حضرت علی (ع)مطلبی درنهج البلاغه بیان داشت ، درخطبه 183چنین بیان می فرمایند:همه شماراوصیت به تقوامی کنم ، خدای متعال این تقواراقرارداده این تقواراهم منتهی رضایش قرار داده بعد فرمودند تنهادرخواست پروردگارمتعال ازخلقش هم همین تقواست این تقوا ، نه ازاینکه پروردگارعالم نیازی به این تقواداشته باشد ، بلکه این نیازماانسانهاست وبندگانست ،که تقواپیشه کنیم تابتوانیم درمسیرحق ودرمسیرخدابهترقدم برداریم درادامه فرمودبترسیدازخ که شمادربرابرچشمش هستیدپیشانی شمادردست پروردگارمتعال هست یعنی شماهیچ وقت ازدیدپروردگارمتعال خارج نیستید همة احوالات شما درقبضه خدای متعال هست .اگ نهان کاری کنید خدامی داند پنهان کاری شمارااگرکاری رااعلام کنید وعلنی کنیدخدای متعال اورامی نویسدهمانابخاطراینهابرشمامحافظین بسیاربزرگواری راموکّل کرده هیچ حقّی راآنهاساقط نمی کنند باطلی راهم به ثبت نمی رسانند ، همانااگراین کاررا ید هر ی راکه به خداتقواپیشه کند خدای متعال برای اوگشایش وفراخ روزی مقدروبرطرف مشکلاتش رافراهم می کند .خدای متعال شماراازفتنه ها وآزمایشات ودرگیری های دنیا نجات می دهد ، اکنون مادرفتنه ی دنیابسرمی بریم ،درآزمایشات دنیابسرمی بریم اگرتقواپیشه کنیم مسلّماً خدای متعال راه رابرای مابهتربازمی کند

حجت ال عابدی رودپی شمال شهرستان ساری ، درادامه خطبه به دنباله بحث گذشته درخصوص آفت زبان گفت :زبان می تواندباب الله باشد ویامی تواندباب ال باشد ، امی خواهیم باب ال نباشد بلکه باب الله باشد، چکارباید ؟یکی ازاین کارهاپرهیزازدروغ است دروغ یکی ازخبائث بزرگ است ،چنانچه حضرت حسن عسکری (ع) می فرماید:همة خبائث رادرخانه ای قراردادندوبرای باز درب این خانه کلیدش دروغ است پس دروغ سرمنشأتمام خبائث است.

صادق (ع) می فرماید:اگرمی خواهید به حیات طیبه برسیددرسایة صدق گفتاراست ومی توانید به حیات طیبه گفتاربرسیدایشان از نقل می کند ومی فرماید: ای علی من تراوصیت می کنم درنفس خودت ودرحقیقت خودت به خصلت هایی وبه خصلت هاتوجه وآنهاراازمن بگیرونگهداری کن ، بعدازآن برای المؤمنین دعا د وگفتندخدایااورایاری کن واوراکمک کن اول راستگویی ،علی جان سعی کن ازدهانت یک دروغ بیرون نیاید

خطبه دوم : به چند مناسبت ورویداداشاره شد:

1-هفتم تیرشهادت شهیدبهشتی ویاران گرانقدرش ،درسال1360درس بزرگی بودبرای انی که می خواستنداین انقلاب رابثمربرسانند یک عده ای می خواستند مأثّرین این انقلاب راازبین ببرند تاانقلاب بثمرنرسداماخدای متعال نخواست که آنها به آرزوی شومشان برسند .

2-هشتم تیرسال1366برابراست بابمباران شیمیایی سردشت بدست رژیم بعثی عراق که تعدادزیادی ازهموطنان مابشهادت رسیدند .

3-پنجم شوّال سال1360قمری سالروزورودمسلم بن عقیل (ع) به کوفه این ورودتاریخی وبیعتی با18000نفرازمردم کوفه بامسلم بن عقیل چندصباحی طول نکشید اوراتنهاگذاشتند .

4-دهم تیر1365 مصادف است باآزادسازی مهران درکربلای 1 مهران یکی از ای مهم برای مابوداین روزهم بعنوان روزصنعت ومعدن نامگذاری شد مادرکشورمان معدن فراوانی داریم امابایدصنعت مادرست بشود به فرموده ی مانباید خام فروشی این معادن باارزش خودرا حتی معدن نفتمان رابدست بیگانگان بدهیم .

5-11تیرسالروزپنجمین شهیدمحراب حضرت آیت ا...صدوقی رضوان الله تعالی علیه می باشد این درتمام صحنه های انقلاب حضورداشت ووقت عزیزش راصرف ومشکلات انقلاب نموده است.

6-12تیرسالروزسرنگونی هواپیمای مسافربری ایران درخلیج فارس بدست ی جنایتکار، تیرماه درتاریخ انقلاب برای ماروزهای سختی بوده است.

7-هشتم شوال سال 1344سالروزت یب بارگاه ائمه بقیع علیم السلام بدست وه هاصورت گرفت .

8-هشتم شوال 1349سالروزدرگذشت علّامه امینی مردبزرگ وخدوم که کتاب گرانسنگ الغدیررا نوشتند .

9-به دوایام الله اشاره د یکی روزجهانی قدس وعیدسعیدفطرکه مردم ماخوب حاضرشدند.ایشان اشاره د که درروزقدس یک عده ای نفهم ونادان نسبت به ریاست جمهور هتک حرمت د که ازسوی مردم وافرادبزرگ و دمندان موردتقبیح قرارگرفت .

10-درموردآتش بی اختیار وبه فرمایشات ی دراین خصوص اشاره د.وگفتندمتأسفانه مسئولین فرهنگی ماکارفرهنگی انجام ندادند.ایشان درخصوص مسجد شاه عباسی گفتند که مسئولین فرهنگی چندین سال است جهت کارفرهنگی برای آن اقداماتی انجام دهند تأسفانه کاری انجام ندادند.درادامه انتقاد د متأسفانه درجهت تشویق افرادنخبه وجوانان فعال درعرصه های مختلف بودجه ای ندارد تابتواند درجذب آنها جهت حضوردر کارفرهنگی د .

11- درخصوص آزادسازی موصل عراق وپاشیده شدن پایتخت ی هادرعراق موجب شادی مردم و ت عراق گردیده است.ودرموردپیشروی هادر هم اشاره شدوبیان داشتند اگرشیطنت های نباشد کارهاخوب پیش خواهد رفت .برچسب ها : حجت ال محمد عابدی فیروزجایی :در روز قدس یک عده ای نفهم و نادان نسبت به ریاست جمهور هتک حرمت د که از سوی مردم و افراد بزرگ و دمندان مورد تقبیح قرارگرفت . - متعال ,انقلاب ,خدای , ,الله ,دروغ ,خدای متعال ,اشاره د ,هشتم شوال ,معظم ی , ,محمد عابدی فیروزجایی
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی :در روز قدس یک عده ای نفهم و نادان نسبت به ریاست جمهور هتک حرمت د که از سوی مردم و افراد بزرگ و دمندان مورد تقبیح قرارگرفت .
آئین اختتامیه جشنواره ملی آیات و رسانه با حضور رودپی در سالن ارشاد ساری

پست ' آئین اختتامیه جشنواره ملی آیات و رسانه با حضور رودپی در سالن ارشاد ساری ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست آئین اختتامیه جشنواره ملی آیات و رسانه با حضور رودپی در سالن ارشاد ساری ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

آئین اختتامیه جشنواره ملی آیات و رسانه با حضور رودپی در سالن ارشاد ساری

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال ساری آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی آیات«رسانه، قرآن و عترت» همزمان با روز قلم، به همراه معرفی برترین ها و افراد شایسته تقدیر با حضور حجت ال عابدی رودپی شمال و با حضور حجت ال حشمتی معاونت محترم قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد ی در سالن همایش سلمان هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد ی استان مازندران واقع در میدان (رحمت الله علیه) ساری برگزار شد.برچسب ها : آئین اختتامیه جشنواره ملی آیات و رسانه با حضور رودپی در سالن ارشاد ساری - ,ارشاد ,حضور ,رودپی , , , رودپی ,ارشاد ی ,رودپی شمال
آئین اختتامیه جشنواره ملی آیات و رسانه با حضور رودپی در سالن ارشاد ساری
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : بمناسبت روز دهیار گفتند دهیاران حکومت کوچک و یک نهادی به نمایندگی از حکومت و دستگاه اجرایی می باشند.

پست ' حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : بمناسبت روز دهیار گفتند دهیاران حکومت کوچک و یک نهادی به نمایندگی از حکومت و دستگاه اجرایی می باشند. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : بمناسبت روز دهیار گفتند دهیاران حکومت کوچک و یک نهادی به نمایندگی از حکومت و دستگاه اجرایی می باشند. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : بمناسبت روز دهیار گفتند دهیاران حکومت کوچک و یک نهادی به نمایندگی از حکومت و دستگاه اجرایی می باشند.

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه16تیر96به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت گزاران وخودش رابه تقوای الهی ، درباب تقواازنهج البلاغه بیان داشت اعلموا عبادلله ، آگاه باشید وبدانیدای بندگان خدا انّ قوی دارحصن عزیز تقوادژی مستحکم وغیرقابل نفوذاست.منظورخانه ای که ذلّت درآن واردنمی شودهر ی واردخانه تقواشده دورش راباحصاربلندتقواحصارکرده ذلت بسوی اونخواهدآمددرمقابل آن میفرمایدوالفجوردارحصن عزیز امافجوربعنوان مخالفت درمقابل فرمان خداست آنرافجورمی نامند عصیان وگناه فسق ، فجورهمة اینهادرمقابل فرمان خداست مؤمنان می فرماید: همانافجورخانه ایست که حصن ودیوارش ذلّت می آوردلایمنع اهله ولایحرض منلج علیه این خانه ممانعت نمی کنداهلش را، ازافتادن به ورطه نابودی همچنین نگه نمی دارد ی که به آن پناه ببرد .هر جاء کند وپناه ببرد به این خانه اوراامان نمی دهدحضرت درادامه می فرماید: همانابدانید تقوای ریشه های گناهان کنده می شود ،همانابایقین تدارک می شود،وانسان می رسدبه نهایت درجه ای که باید برسد.خداونددراین جا قسم یادمی کند می فرماید :عبادالله ،الله الله فی اعزّ النفس شمارابه خدا شمارابه خدا درعزّت نفستان یعنی نفستان عزیزاست این سرمایة عزیز راذلیل نکنید.

حجت ال عابدی فیروزجایی خطیب رودپی شمال شهرستان ساری به دنباله بحث خطبة گذشته درباب آفت زبان پرداخت وگفت :یک ازآفتها کذب می باشد، دروغ درمقابل صدق وکذب درمقابل صدق می باشد.به وصایای به اباذراشاره کردوگفت : برای انسان همین اندازه کذب کافی هست که انسان دروغگوبشودسرمنشأدروغ برای انسان باشد هرچه راشنیده نقل کند انسان بایدبه صدق وکذب آن دقت کند .حضرت به اباذرسفارش می فرمایند همین اندازه برای انسان کفایت می کندکه آنچه راکه شنیده نقل کند این سرمنشأدروغ می شود درادامه بیان داشت نفاق ودروغ ،آیادروغگوجزء آن انی می شود که نفاق دارند ؟فرمودند بلی درادامه فرمودند: سه عیب هست که شخص بخواند وروزه هم بگیردجزء منافقند .

1-دروغگو یعنی ی دروغ می گوی نوعی نفاق دارد2- ی که به وعده اش وفانمی کند3- ی که درامانت خیانت کند.

خطبه دوم به چندمناسبت ورویداداشاره نمودند:

1-14تیرسالروزمسدود اموال ایران در که این ی آشکار نسبت به اموالی که ایران درآنجاداشته است .

2-14تیرروزدهیاران وشهرداران بوده این روزرابه دهیاران وشهرداران عزیز وزحمتکش تبریک گفتنددهیاران حکومت کوچک ویک نهادی بنمایندگی ازحکومت ودستگاه اجرایی می باشند.

3 تیرروزتوطئه کودتای نوژه اشاره شد.درادامه به روزفرهنگ پهلوانی وورزش زورخانه ای اشاره دوگفتند که انشاء الله ورزش مابه این سمت وسوکشیده شود.

4-به اوقات فراغت فرزندان اشاره شد وازوالدین ومسئولین آموزشی تقاضای توجه به امرمهم د.

5-تذکردرخصوص صرفه جویی درآب وبرق به علت گرم شدن هوابه این امرحیاتی توجه ویژه نمایند.

6-به مسأله حجاب که ازضروریات دین است ودرموردروز وحجاب توضیحاتی دادند.

7-به دیدارقوه قضائیه با انقلاب وبه یکی ازبیانات انقلاب اشاره د که فرمود: این فریضه فراموش شده وبه زمین گذاشته شده امربه معروف ونهی ازمنکربایداجراشوداگراجراشودخیلی ازمعضلات کشورمان حل خواهدشد.

8-درموردجنگ سی وسه روزه واختلافات قطروکشورهای عربستان وبحرین ومصر و..اشاره شد.برچسب ها : حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : بمناسبت روز دهیار گفتند دهیاران حکومت کوچک و یک نهادی به نمایندگی از حکومت و دستگاه اجرایی می باشند. - انسان ,اشاره ,عزیز ,درادامه ,حکومت ,نفاق ,برای انسان ,همین اندازه ,حکومت کوچک ,عابدی فیروزجایی ,فرمان خداست
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : بمناسبت روز دهیار گفتند دهیاران حکومت کوچک و یک نهادی به نمایندگی از حکومت و دستگاه اجرایی می باشند.
حجت ال محمدعابدی :گوهر آفرینش زن اگر در صدف حجاب قرار گیرد ارزشهای انسانیش محفوظ می ماند بعلاوه پوشیدگی زن نماد تقوای اوست .

پست ' حجت ال محمدعابدی :گوهر آفرینش زن اگر در صدف حجاب قرار گیرد ارزشهای انسانیش محفوظ می ماند بعلاوه پوشیدگی زن نماد تقوای اوست . ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمدعابدی :گوهر آفرینش زن اگر در صدف حجاب قرار گیرد ارزشهای انسانیش محفوظ می ماند بعلاوه پوشیدگی زن نماد تقوای اوست . ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمدعابدی :گوهر آفرینش زن اگر در صدف حجاب قرار گیرد ارزشهای انسانیش محفوظ می ماند بعلاوه پوشیدگی زن نماد تقوای اوست .

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 23تیر1396درمصلی فرح آبادبه ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی برگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت از گزاران وخودش رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، درباب حجاب بمناسبت هفته وحجاب گفت :حجاب فقط مربوط به خانمها نیست بلکه درانجام آن آقایان هم دخیل هستند ایشان درادامه بیان داشتندخانم ها وهم آقایان حجاب خودراحفظ کنند وهم دامن خودراعفّت خودراحفظ کنند ، زبان دست ، گوش ، دست ،ظاهر وباطن خودراحفظ کنند.حجاب ظاهراست و باطن وحقیفت انسان است .آنچه راکه بایددردرون انسان وحقیقت ووجودانسان وفطرت انسان درمجموع بعنوان یک اعتقادوعقیده وایمان تبلورمی کنداین مجموعه اش حجاب و می شود.

حجت ال عابدی درادامه خطبه به این نکته اشاره د که گاهی بی عفتی مردها ،سببش بی عفتی ن است ،ریشه دربی عفتی وبی حج ن دارد،اگر ن خودشان راحفظ ند عفت وحجاب خودشان راحفظ ند مسلماً مردان آلوده وهوس آلوددراین زمینه توجه می کنند وخودشان رابازمی دارند .زنهاارزش خودرابایدخودشان بدانندوبه آن ارج بنهند وبدانندخداوندچه امانتی به آنهاداده وازآنهاچه خواسته ؟اگرخواهران ومادران ماجایگاه حقیقی خودرابدانند آنوقت می بینیم این جایگاه حقیقی هیچ وقت دست خوش دیگران قرارنمی گیرد، گوهرآفرینش زن اگردرصدف حجاب قرارگیردارزشهای انسانیش محفوظ می ماند بعلاوه پوشیدگی زن نمادتقوای اوست .وقتی زن خودرامحفوظ نگهداردوعدة خدابه پرهیزگاران درباره اومحقّق می شود.همچنین آرامش وامنیت خاطرباحجاب ی بدست می آید.ممکن است عده ای بگویندحجاب سختی هایی داردسختی حجاب حق بیمه ایست که زن برای تأمین سلامت خودمی پردازدزیراپوشش برای هوای نفس ونگاههای آلوده وافکارفاسد به حریم پاک ن می گردد.

خطیب رودپی شمال شهرستان ساری ؛ به گفته یکی ازدانشمندان غربی بنام ویلدورانت پیرامون حجاب ن اشاره کرد که بیان داشت شأن وعفت برای دخترهمچون وسیلة دفاعی است که به اواجازه می دهد ازمیان خواستگاران خودشایسته ترین آنان رابرگزیند.

درادامه به قرآن مجیددرسورة احزاب اشاره د که اینچنین می فرماید:یاایهاالنبی قل ازواجک وبناتک ونساءالمؤمنین ، ای ما برای نت ودخترانت و ن مؤمنینت بگو :یدنین علیهنّ من جل بهنّ ؛که چادرخودشان برخودشان فروپوشند.

ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان الله غفوراً رحیماً آنهایی که نگاه هوس آلوددارند آنهااین زنهاراصیدنکنند وط خودقرارندهند.

درحدیثی آمده افضل العباده ال ،بالاترین عبادت است .

خطبه دوم به چندمناسبت ورویداداشاره شد:

1-اولین گشایش خبرگان ی درسال 1362اشاره شد وبه آنهایی که دراین عرصه خدمت د والآن درقیدحیات نیستند برای آنهاآمرزش ازدرگاه خواستارشدند.

2-23تیرماه 1378درموردواقعه 18تیردر اتفاق افتادعده ای خواستندیک فتنه ای بپاکنند اشاره شد.

3-25تیرروزبهزیستی وتأمین اجتماعی که خدارحمت کندشهیدفیاض بخش راکه بنیانگذاراین امرمهم بودند.

4-26تیرماه سالروزتشکیل شورای نگهبان ، این نهادبسیارمقدّس وارزشمندکه باتدبیرنمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی ورهنمودهای حضرت (ره)این نهادتشکیل گردیده است.

5-27تیر1367سالروزپذیرش قطعنامه شورای امنیت دررابطه باجنگ ایران وعراق اشاره شد .

6-25شوّال راد یش داریم سالروزشهادت صادق (ع) رئیس مذهب جعفری پیشاپیش تسلیت عرض نمودند.

7-دربعدخارجی به آزادسازی موصل ویمن که همچنان قربانی می گیرد وعربستان ازهواوزمین مردم رابه شهادت می رساندوگفتندهمچنین بیماریوباتاکنون صدهاهزارنفررا آلوده ساخته وازبین برده است.

8-به شهادت رساندن عده ای ازشیعیان درقطیف عربستان بدست آل سعود که حتی جنازه های این راتحویل نداده ودرجایی نامعلوم دفن نمودند.برچسب ها : حجت ال محمدعابدی :گوهر آفرینش زن اگر در صدف حجاب قرار گیرد ارزشهای انسانیش محفوظ می ماند بعلاوه پوشیدگی زن نماد تقوای اوست . - حجاب ,اشاره , ن ,آلوده ,انسان ,عفتی ,خودراحفظ کنند ,راحفظ ند ,انسانیش محفوظ ,ماند بعلاوه ,بعلاوه پوشیدگی ,ماند بعلاوه پوشیدگی ,خودشان راحفظ ند
حجت ال محمدعابدی :گوهر آفرینش زن اگر در صدف حجاب قرار گیرد ارزشهای انسانیش محفوظ می ماند بعلاوه پوشیدگی زن نماد تقوای اوست .
حجت ال عابدی فیروزجایی :درحالی که در کشور ما انتخاباتی با چنین صلابتی انجام شد اما شما آیا سراغ دارید در طول تاریخ یک انتخابات درعربستان و یا بحرین انجام گرفته باشد ؟

پست ' حجت ال عابدی فیروزجایی :درحالی که در کشور ما انتخاباتی با چنین صلابتی انجام شد اما شما آیا سراغ دارید در طول تاریخ یک انتخابات درعربستان و یا بحرین انجام گرفته باشد ؟ ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال عابدی فیروزجایی :درحالی که در کشور ما انتخاباتی با چنین صلابتی انجام شد اما شما آیا سراغ دارید در طول تاریخ یک انتخابات درعربستان و یا بحرین انجام گرفته باشد ؟ ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال عابدی فیروزجایی :درحالی که در کشور ما انتخاباتی با چنین صلابتی انجام شد اما شما آیا سراغ دارید در طول تاریخ یک انتخابات درعربستان و یا بحرین انجام گرفته باشد ؟

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 5 داد در مصلی فرح آباد به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی برگزار گردید.

خطبه اول:خطیب رودپی ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، به فرارسیدن ماه مبارک رمضان این ضیافت الهی رابه همه گزاران تبریک گفتند وبیان داشتند که ماه رمضان ، ماهیست که خدای متعال آنرابعنوان قوام تقواقرارداده ، یعنی دردین ماهمه چیز برای ما مهیااست .چیزی کمبود برای ما وجودندارد ازجهات مختلف ما می توانیم برای تقوایمان بهره بگیریم واستفاده ازنظرچشم ، گوش ، زبان وازنظر اعضاء وجوارح فکروذکرمان همه چیزدراین ماه بسوی خداکشیده شده ، خدای متعال خطاب به مافرمودند: یاایهاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام ؛ای انی که ایمان آوردید برشمانوشته شده وبرشماحتم شده وبرشمامقررشده ، همانطوریکه امت های گذشته روزه برشماحتم شده وامت های گذشته روزه انجام می دادند.

حجت ال عابدی درادامه به بیانات مؤمنان (ع) اشاره دو فرمودند: درآ ین ماه شعبان اکرم ماراجمع د دریک جایی ازمسجد وبرای ما خطبه خواندند ودراین خطبه اینچنین بیان فرمودندهمانامردم ،خدابه شمااقبال کرده ویعنی دستش رابازکرده ، آغوشش رابازکرده ومی فرماید بیایید من کلّ سفره ام رابرای شماپهن ضیافت رنگینی رابرای شماقراردادم اقبال ازطرف ماه مبارک رمضان وخدای ماه مبارک رمضان واستقبال ازطرف ما ، ماچقدراستقبال می کنیم ، چقدربسوی ماه مبارک رمضان می رویم ، همانطوریکه ماه مبارک رمضان آغوشش رابازکرده ماهم بسوی ماه مبارک رمضان قدمی برمی داریم خودراآماد ه کنیم وازخدابخواهیم ،

درادامه رسول اکرم (ص) می فرمایداین ماهی که شهرالله هست باچندویژگی ، بالبرکه والرحمه والمغفره این ماه هم برکت هم رحمت وهم مغفره داردمادنبال برکتیم ، دنبال زیادی هستیم می خواهیم افزون بشود ماه مبارک رمضان همة کارهای انسان راافزون می کند همچنین رحمت الهی راد ی داردومغفرت پروردگار راهم همراه دارد.

خطیب درادامه گفتند نبی مکرّم می فرماید این ماهی که نزدخدابالاترین ماه است ، وایّامه افضل الایام روزهایش بهترین روزها ولیاله افضل اللیالی شبهایش بهترین شبها وساعاته افضل الساعات وساعات وهردقیقه وثانیه اش بهترین ساعات است ، همه دعوت شدیدبزرگ وکوچک زن ومرد حتّی غیرمسلم هم دعوت شده اند.

خطبه دوم :

خطیب ،درخطبه دوم به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اشاره د وگفتند قدراین ماه رابدانیدوانشاء الله دربرنامه هایی که به همین مناسبت درمساجد اجرامی شود ودعاهاو جماعت وبرنامه های قرآنی بهره لازم راببرید.

ازهمه عزیزان وهیئت های مساجدوحسینیه ها وتکایا وعزیزان شوراها ودهیاری ها، پایگاههای بسیج ازهمه تقاضانمودندحرمت ماه مبارک رمضان راداشته باشند یک وقت خدای نخواسته حرمت شکنی نباشد، ممکن است افرادی مسافرباشند وروزه آنها افطارباشد بهرحال ماآنهاراراکمک درروزه خواری درملأ عام نکنیم ودرسرسفره روزه خواری ننشانیم بایدحرمت ماه مبارک رمضان راحفظ کنیم .

درادامه به انتخاباتی که درهفته گذشته انجام شدپرداخت وگفتند که انتخابات بسیا رشوربرگزارگردیدومردم مابه دعوت ی لبیک گفتند . بالای 73درصدمجموعاً ودربعضی از ای استان مازندران بیش از90درصدمردم حضو یدا د .

ایشان بیان داشتند مادوانتخابات راهمزمان برگزارکردیم ریاست جمهوری وشوراههای شهروروستاکه درریاست جمهوری جناب آقای دوباره آراء مردم راجذب د بمدت 4سال دیگر جهت خدمت به نظام ومردم انتخاب شدند ایشان به همه منتخبین تبریک گفتند واز شوراههایی که دردوره قبل خدمت د والآن رأی نیاوردندقدردانی د .

ایشان باانتخاب رئیس جمهوربه بیانات ی پرداختند که فرمودند: به قشرمحروم جامعه برسیدوبه روستاهها وبه کشاورزان وکارگرها وبه آنهایی که کارندارند برسید ودرسطح جهانی عزت بیافرینید.حالاکه انتخابات تمام شد رقابتهاراتبدیل به رفاقت کنید ودرکنارهم درجهت سازندگی ک لاش کنید .حجت ال عابدی ازتمام دست اندرکاران انتخابات اعم ازشورای نگهبان ، وزارت کشور، نیروی انتظامی ، وبسیج ، ، نیروهای امنیتی وسربازان گمنام وهمه وهمه توانستند یک انتخابات پرشور وباامنیت کامل برگزار د تقدیروتشکر د.

به اوضاع وخیم منطقه اشاره د وبه عالم جلیل القدرآیت الله شیخ عیسی قاسم که توسط دشمن به منزلش یورش بردند وباعث شهادت عده ای وبردن ایشان به جایی نامعلوم پرداختند وگفتند آنانیکه دم ازدموکراسی می زنند وترامپ راآوردند درمنطقه واوهم چراغ سبزنشان دادبه حکّام منطقه که شماهرکاری که می توانید ید درحالی که درکشورماانتخاباتی باچنین صلابتی وبادموکراسی کامل انجام شد ومردم ی راکه خودشان خواستند آزادانه انتخاب داما بدانند شما آیاسراغ داریددرطول تاریخ یک انتخابات درعربستان ویابحرین انجام گرفته باشد ؟ اماحالاترامپ می گوید اینها مانند شیرده ای هستند که باید طلاونفت آنهارادوشید وبعدآنهاراذبح کرد .

د ایان به 130شهیدتازه تفحص شده که 20شهیدغواص دست بسته اشاره د وگفتند این عظمت ماست که بچه های این سرزمین تسلیم زروزورنشده اند دستشان رابستند اماهمچنان گویای لااله الاالله بودند وسرتسلیم فرودنیاوردند .به ارواح پاک وهمه رزمندگان جانباران ، آزادگان درودفرستادند.برچسب ها : حجت ال عابدی فیروزجایی :درحالی که در کشور ما انتخاباتی با چنین صلابتی انجام شد اما شما آیا سراغ دارید در طول تاریخ یک انتخابات درعربستان و یا بحرین انجام گرفته باشد ؟ - رمضان ,مبارک ,انجام ,انتخابات ,گفتند ,وگفتند ,مبارک رمضان ,اشاره د ,ال عابدی ,معظم ی , ,اشاره د وگفتند
حجت ال عابدی فیروزجایی :درحالی که در کشور ما انتخاباتی با چنین صلابتی انجام شد اما شما آیا سراغ دارید در طول تاریخ یک انتخابات درعربستان و یا بحرین انجام گرفته باشد ؟
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی:از خصوصیتهای ی اشاره د از جمله حاکم لایق و با تدبیر،مدیریت بحران هوشمندانه که در تمام زمینه ها و توطئه های دشمن کاملاً اشراف داشته و دارند.

پست ' حجت ال محمد عابدی فیروزجایی:از خصوصیتهای ی اشاره د از جمله حاکم لایق و با تدبیر،مدیریت بحران هوشمندانه که در تمام زمینه ها و توطئه های دشمن کاملاً اشراف داشته و دارند. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمد عابدی فیروزجایی:از خصوصیتهای ی اشاره د از جمله حاکم لایق و با تدبیر،مدیریت بحران هوشمندانه که در تمام زمینه ها و توطئه های دشمن کاملاً اشراف داشته و دارند. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمد عابدی فیروزجایی:از خصوصیتهای ی اشاره د از جمله حاکم لایق و با تدبیر،مدیریت بحران هوشمندانه که در تمام زمینه ها و توطئه های دشمن کاملاً اشراف داشته و دارند.


به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 12 داد96 به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول : ابتداضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازمعصیت وگناه ، بیان داشتند که مادرماه تقوا وخودسازی ورسیدن به قرب الهی هستیم ، خداراشاکریم به این همه نعمتی راکه به ماارزانی فرمودند ، خصوصاً نعمت ضیافت الهیش رانعمت ماه مبارک رمضان بر زمانمان وبرعلمایانمان وبرهمه امت ی وبرشمامردم روزه دارومؤمن تبریک عرض می نماییم .انشاء الله درباب تقوااگرازفرصت های ماه مبارک رمضان استفاده کنیم تقواحاصل می شود .

خطیب درادامه به چندتاازفرصت های ماه مبارک رمضان اشاره د وگفتندامیدواریم بتوانیم ازاین فرصت هااستفاده کنیم تاتقواحاصل شودوبهره لازم راببریم.یکی ازاین فرصت هادرماه مبارک رمضان فرصت قرآنی است مهمترین وبالاترین وارزنده ترین فرصت همین فرصت قرانی است که خدای متعال دراختیارمن وشماقرارداده است.رسول مکرم درخطبه شعبانیه این چنین فرمودند : اگر ی دراین ماه مبارک رمضان یک ایه تلاوت کند برای اومثل اینست که درغیرماه مبارک رمضان ازماههای دیگریک ختم قرآن باشد ، آنجایک ختم قرآن اینجایک ایه قرآن برابری می کند .

حجت ال محمدعابدی درادامه خطبه اول به فرمایشات حضرت صادق اشار ردند که فرمودند : والله لقدتجلّی الله لخلقه کلامه ولکنّهم لایبصرون ، هماناخدای متعال برای مخلوقاتش درکلامش تجلّی پیداکرده ، درقرآنش تجلّی پیداکرده ردم اورانمی بینند مردم که نمیتوانند باچشم سرببینند خدای که دیدنی نیست بایدباچشم دل وحقیقت خدارادیدپس این فرصتی هست که خدای متعال به من وشما عنایت فرمودند.

ایشان دراستانه سالگرد به حضرت (ره) اشاره دوگفتند حضرت چقدربه قرآن اهمیت می دادند درماه مبارک رمضان حضرت همه ملاقات هاراتعطیل می د وبیش از 10ختم قرآن می د ودرطول سال به 20الی 30ختم قرآن هم می رسیدند .دریکی ازملاقات های عمومی که قاریان بین المللی حضورداشتند حضرت به احترام قرآن برر وی زمین نشستند .فرصت دیگری راکه پیغمبر بیان فرمودنددریافت پاداش حتی برای غیرارادی دراراده مانیست ماآن عمل به اراده مانیست ماآن عمل رابه اراده خودمان نمی توانیم انجام بدهیم .آن اراده چیست؟ پیغمبرمی فرماید نفس کشیدن به اراده مانیست ا اگربدست مابودنفس مان راقطع نمی کردیم یک روزنفسمان قطع می شود همین انفاس دراین ماه مبارک رمضان عبادتست نومکم فیه عباده خوابتان هم عبادتست این غیرارادی است دراراده من وشمانیست امافرصت خوبی است درماه مبارک رمضان که ماخودمان رادرمسیرقراربدهیم وازاین فرصت استفاده فرصت بعدی تصفیه جسم وروح ، همانطوریکه روزه برای جسم ماسودمنداست برای روح ماهم سودمنداست .فرصت بعدی دعاوتوبه است ماه مبارک رمضان ماه دعاوتوبه است ، دراین مورد می فرماید:دراین ماه ازگناهانتان توبه کنیدبسوی خدادستهایتان رابلندکنید به دعادرزمان هایتان دست خالی برنگردیدهمانابهترین ساعات برای شمازمان هست ودرادامه می فرمایدخدای متعال دراین اوقات به بندگان خودش رحمت نظاره گرهست رحمت اوبسوی بندگان گزارروزه بگیرهست .زمانیکه خدارابخوانند جواب می دهدوخدای متعال لبیک می گوید.زمانیکه خدارابخوانند خدای متعال جواب می دهدوازفرصت های خوب ماه مبارک رمضان بهره کافی راببرید.

خطبه دوم :

به چندمناسبت ورویداداشاره شد:ابتدابه دهم ماه مبارک رمضان که مصادف بارحلت بزرگ بانوی حضرت خدیجه کبری (س)همسرباوفای نبی مکرم درروزهای تنهایی وروزهای بی ی ازاولین زن های مؤمنه اشاره د.

13 داد1342سخنرانی تاریخی حضرت (ره) درمدرسه فیضیه قم سرآغازقیام بزرگره وعظیم ی بود.

14 دادسالروزرحلت حضرت (ره) خوبی هاکه برای ملت بود امااشدّاء علی الکفاررهم نهم باکفاربشدت برخوردمی کردوبامردم مظلوم جهان رهم نهم بودباینکه 14 دادیادآوریک حادثه تلخ بود امابسیارهم شیرین برای امت ی هم بود وآن انتخاب ی حضرت آیت ا... بعنوان وجانشینی حضرت بوده است .ایشان به بعضی ازخصوصیتهای ی اشاره د ازجمله حاکم لایق وباتدبیر،مدیریت بحران هوشمندانه که درتمام زمینه هاوتوطئه های دشمن کاملاًاشراف داشته ودارند.

به سالروز رحلت سید آزادگان، حاج سید علی اکبر ابوتر اشاره دویادوخاطره این آزاده سرافرازراگرامی داشتند.

د ایان به اوضاع اسفبارمنطقه بویژه یمن اشاره د وبیان داشتند که دریمن جنگ ازیک طرف وبی خانمانی ، گرسنگی وبیماری وباازطرف دیگر مردم راکلافه کرده است وایشان ازمردم خواستارشدند جهت کمک باشماره حس که دربانک ملی دایرشده جهت کمک به این مردم مظلوم یاری دهند درادامه به اختلاف بین عربستان وقطروانفجارتروریستی درافغانستان اشاره د.برچسب ها : حجت ال محمد عابدی فیروزجایی:از خصوصیتهای ی اشاره د از جمله حاکم لایق و با تدبیر،مدیریت بحران هوشمندانه که در تمام زمینه ها و توطئه های دشمن کاملاً اشراف داشته و دارند. - رمضان ,مبارک , ,حضرت ,فرصت ,اشاره ,مبارک رمضان ,حضرت ,اشاره د ,معظم ی , , ی اشاره د ,معظم ی اشاره ,درماه مبارک رمضان
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی:از خصوصیتهای ی اشاره د از جمله حاکم لایق و با تدبیر،مدیریت بحران هوشمندانه که در تمام زمینه ها و توطئه های دشمن کاملاً اشراف داشته و دارند.
حجت ال عابدی فیروزجایی:بعضی ها می گویند مبارزه با استکبار چالش دارد ولی از آنطرف فرمودند سازش با استکبار هزینه دارد ، هزینة سازش با استکبار بیشتر از مبارزه با استکبار است

پست ' حجت ال عابدی فیروزجایی:بعضی ها می گویند مبارزه با استکبار چالش دارد ولی از آنطرف فرمودند سازش با استکبار هزینه دارد ، هزینة سازش با استکبار بیشتر از مبارزه با استکبار است ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال عابدی فیروزجایی:بعضی ها می گویند مبارزه با استکبار چالش دارد ولی از آنطرف فرمودند سازش با استکبار هزینه دارد ، هزینة سازش با استکبار بیشتر از مبارزه با استکبار است ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال عابدی فیروزجایی:بعضی ها می گویند مبارزه با استکبار چالش دارد ولی از آنطرف فرمودند سازش با استکبار هزینه دارد ، هزینة سازش با استکبار بیشتر از مبارزه با استکبار است

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 19 داد96به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : ضمن دعوت ازهمه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، به دنباله بحث هفته گذشته بمناسبت ماه مبارک رمضان پیرامون فرصتهاپرداخت ودراین خطبه به بعضی ازبرکات ماه مبارک رمضان اشاره د .اولین ثمره برکت ماه مبارک رمضان براساس آیه شریف قرآن بحث تقوادانست ، یعنی اگربخواهیم به تقوانزدیک بشویم یکی از آن راهها رسیدن به تقوا ، روزه درماه مبارک رمضان است ، باهمه جوانبش می باشد.

خطیب رودپی شمال شهرستان ساری بیان داشت ، بزرگ بعدازآن که خدای متعال فرمودند : یاایّهالذین آمنواکتب علیکم الصّیام کماکتب علی الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون یکی ازاحادیث آن حضرت رااشاره د که فرمودند روزه جنّه هست، روزه سپراست ، سپرودیوارمحکمی است درمقابل آتش جهنّم ، یعنی تقوارابرای ماهمراه دارداین هم یکی ازبرکات روزه می باشد.برکت دیگرروزه دورشدن ، ازانسان دورمی شودچون بعضی ازگناهایمان ولغزشهایمان بخاطروسوسه های هست ونفوذ هست که خودرابه مانزدیک می کند دراین ماه شیاطین درغل وزنجیرهستند.

خطیب درادامه ازرسول اکرم (ص) بیان داشتند که فرمودند الصّوم یسودوجه ، روزه روی راسیاه می کندیعنی اینکه نومید میشود ورویش سیاه می شود یعنی ازمادورمی شود می گویدیعنی هرچه تلاش نتوانستم به بنده خدادست پیداکنم .

یکی دیگرازبرکات روزه ماه مبارک رمضان مقاومت درمصیبت هاست خدای متعال فرمودند:یاایّهالذین استعینوابالصّبروالصّلوه انّ الله مع الصّابرین ، ای انیکه ایمان آوردیداستعانت بجوییدکمک بگیریدازصبروصلوه ، صبردراین جا معنی شد به روزه ، فرمودند ازروزه کمک بجویید همانا خدای متعال باصابرین هست آن انی که خودرامقیّدمی دانند متدیّنند، دیندارند، روزه بگیرند ، روزه دارند وباروزه مأنوسندودرمصیبت ها هم خودرا ت می کنند ، خصوصاً ازمصیبت بزرگی مثل ازدست دادن عزیزی برای آنها پیش بیاید .

حجت ال عابدی به دیگرثمرات روزه اشاره کردوگفت روزه حکمت است انسان روزه دار حکیم می شود وبه حکمت می رسد وبه یقین می رسد .حضرت المؤمنین علی (ع) درآن حدیث معراجی اینچنین فرمودند: درشب معراج ازخدای متعال سئوال نمودند که میراث صمّ چیست؟نتیجه روزه چیست؟ خدای متعال درجواب فرمودندقال الصّوم یورث الحکمه روزه باعث حکمت می شود روزه حکمت می آورد انسان روزه داربجایی می رسد که چشمانش بازمی شود چشم دلش بازمی شود وحقیقت رامی بیندودرادامه بزرگ ازسوی خدای متعال این چنین نقل می کند الصّوم یورث الحکمه، الحکمه

یورث المعرفه ، حکمت معرفت می آورد انسان روزه داربجایی می رسد که چشمانش بازمی شود ، چشم دلش باز می شود وحقیقت رامی بیند ایشان درادامه گفت ازسوی خدای متعال این چنین نقل می کند الصّوم یورث الحکمه ، الحکمه یورث المعرفه ، حکمت معرفت می آورد هر که حکمت پیدامی کند شناخت پیدامی کند والمعرفه تورث الیقین ، معرفت یقین می آوردآن ی که معرفت پیداکرد یقین می آورد .زمانی که بنده خدایقین پیداکند به یقین برسد آن وقت دیگر باکی ندارد که چگونه جمع می کند؟آیا برای اوفرداسخت است یاراحت ؟یکی دیگر از ثمرات روزه اجابت دعاست ، دعاوسیله ای است که خدابرای من وشما قرارداده ، ماخدارابخواهیم وبدرگاه خد اییم .باز فرمودند : روزه دار دعوت اوودعای اوربرآورده می شود دعای او به هدف اجابت می رسد.

خطبه دوم : حجت ال عابدی درخطبه دوم به چندرویدادومناسبت اشاره د ازجمله درآستانه ولادت باسعادت سبط اکبرحضرت حسن مجتبی (ع) باتبریک به محضرنورانی حضرت بقیه الله الاعظم ، ی وامت و گزاران حاضر گفت این ولادت درسال سوم هجرت درنیمه ماه مبارک رمضان درمدینه منوره درخانه المؤمنین وزهرای مرضیه اتفاق افتاد.

-آغازهفته اطعام دهی نیازمندان واکرام ایتام هم هست که انشاء الله که دستگیری ازایتام ونیازمندان ماه مبارک رمضان ماه گلریزان هست انی هستند که جرائمی دارند ویابرای آنها دیه ای مشخص شده یاقتل غیرعمدی داشتند ویاتصادفاتی برای آنها پیش آمده ودرزندانند ومقروضند مردم به کمک آنها می آیند وخانوادهای آنهاراازنگرانی بیرون می آورند ایشان از انی که توان مالی دارنددرخواست د انشاءالله دراین کارخداپسندانه شرکت نمایند .

-به قدرکه د یش داریم اشاره نمودند وبیان داشتند که ازبرکات این ایام ماه مبارک رمضان استفاده کرده وبهره کافی رابرده باشیم .

-به هفته ای که گذشت سالگرد رحلت حضرت وقیام 15 دادکه پشت سرگذاشتیم اشاره د وبه مراسمی که بهمین منظور درمرقد برگزارشدسخنان مهمی توسط معظم انقلاب ایرادشد که به یک جمله ازسخنان ی اشاره د که فرمودند: بعضی ها می گویند مبارزه بااستکبار چالش دارد ولی ازآنطرف فرمودند سازش بااستکبار هزینه دارد ، هزینة سازش بااستکبار بیشتر ازمبارزه بااستکباراست .

-به دیدار 3ساعته معظم بادانشجویان که هرساله درماه مبارک رمضان برگزارمی شود اشاره داشتند وهمچنین به سند2030هم اشاره هایی داشتند .

-20 داد1349 شهادت یکی ازمبارزین وازپیروان حضرت بنام آیت الله سعیدی که براثرشکنجه های دشمن به شهادت رسیدند .

-20 دادروزصنایع دستی ، ایشان صنایع دستی را یک هنر خوب نامیدند وابراز داشتند که به فراموشی س شدند ازمسئولین خواستند که به نسل نو دریادگیری وادامه این صنعت توجه کنند زیرا هم هنر وهم ممردرآمد خواهد بود.

-به حوادث تروریستی اخیراشاره د وبیان داشتند که استکبارجهانی ودنباله روهای آنها دربعدازپیروزی انقلاب ی همچنان درصدد ضربه زدن به این نظام بودند که باعث شهید عده زیادی ازفرزندان خوب این مرزوبوم د اماحالامسئولین ما وهم مردم ماباید هوشیارباشند امادشمن باید بداند ملت ما ازاین تهدیدها وترقه بازی ها هراس ندارد ونمیترسد ایشان باتقدیراز پاسداران این نیروهای جان برکف که چگونه باهوشیاری توانستند سدراه این تروریستها ایستادند وباشهادت یکی ازاین عزیزان جان دیگران رانجات دهند .

-د ایان به رابطه عربستان وقطر وشیطنت های عربستان وترامپ اشاره د ایشان ترامپ رادرمنطقه باعث تشنج دانستند وجالب اینکه ترامپ از قطر دعوت بعمل آورده تانقشه دوشیدن اورا هم عملی کند.

کارارزشمند واحدخواهران برگزاری مهدکودک برای مادران گزاربرچسب ها : حجت ال عابدی فیروزجایی:بعضی ها می گویند مبارزه با استکبار چالش دارد ولی از آنطرف فرمودند سازش با استکبار هزینه دارد ، هزینة سازش با استکبار بیشتر از مبارزه با استکبار است - روزه ,فرمودند ,مبارک ,اشاره ,رمضان ,حکمت ,مبارک رمضان ,خدای متعال ,اشاره د ,ال عابدی ,الصّوم یورث ,متعال فرمودند یاایّهالذین ,خدای متعال فرمودند
حجت ال عابدی فیروزجایی:بعضی ها می گویند مبارزه با استکبار چالش دارد ولی از آنطرف فرمودند سازش با استکبار هزینه دارد ، هزینة سازش با استکبار بیشتر از مبارزه با استکبار است
حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد.

پست ' حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد.

ماه رمضان

خبر آمد که بهار دل ما آمده است مژده ی کم شدن فاصله ها آمده است

باز از عرش خداوند ندا آمده است بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است

کاش در این رمضان لایق دیدار شویم سحری با نظر لطف تو بیدارشویمبرچسب ها : حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد. - آمده
حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد.
حجت ال عابدی فیروزجایی :روز 13 فروردین روز قدردانی از نعمتهای الهیست خدای ناکرده دچار معصیت و گناه نشوند که خداوند این نعمت را از ما کم خواهد کرد.

پست ' حجت ال عابدی فیروزجایی :روز 13 فروردین روز قدردانی از نعمتهای الهیست خدای ناکرده دچار معصیت و گناه نشوند که خداوند این نعمت را از ما کم خواهد کرد. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال عابدی فیروزجایی :روز 13 فروردین روز قدردانی از نعمتهای الهیست خدای ناکرده دچار معصیت و گناه نشوند که خداوند این نعمت را از ما کم خواهد کرد. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال عابدی فیروزجایی :روز 13 فروردین روز قدردانی از نعمتهای الهیست خدای ناکرده دچار معصیت و گناه نشوند که خداوند این نعمت را از ما کم خواهد کرد.

به گزارش دفتر رودپی شمال ساری ، مورخه 11فروردین 1396 به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازمعصیت وگناه ، ماه رجب راماه استغفار، طلب آمرزش بدرگاه خداوند متعال دانست وگفت :بازهم درروز ای قرارداریم که شبش لیله الراغب بود .خدای متعال رغبت خودرابسوی ماکشانده وبسوی ما ،سرازیرکرده .بعد مارابسوی خود خوانده ، اول رغبت خداست یعنی دوست داشتن خدانسبت به بندگانش ، خدای متعال بنده اش رابسیاربسیاردوست دارد، چون مخلوق اوست ، چون اوخالق است .اوست که این بنده راخلق کرده ، می داند که این بنده کیست وچه جایگاهی دارد ، دوست دارد. دعوت خدااینست که بنده باهم به سوی اورغبت پیداکنند این ماه واول این ماه رابعنوان چنین شبی ودرباره روزش هم همانند شبش است .این ماه رجب به خاطرفضیلتهای فراوانی که دارد نام هایی باعناوین مانندشهرالاستغفار (آمرزش خواهی ) رجب الفرد (ماه تک ، بدلیل تنهاواقع شدن وجداشدن ازسایرماههای حرام )رجب الاصَب (سرشاراز نزول رحمت الهی ) شهرُ المومنین (ماه المؤمنین)چون المؤمنین درچنین ماهی بدنیا آمد ، اصَم (ریسمان الهی یعنی برخوردارازفضیلت های بسیار)اصلاًکلّ رجب راخداوند متعال برای بندگانش قرارداده چون ماه ، ماه خودش است پیغمبر(ص)فرمود :ماه رجب ماه خداست ، ماه شعبان ماه من است این ماه رجب اختصاصاًماه خداست .درروایتی بزرگ این چنین می فرماید : خدای متعال نص کرده ، قرارداده درآسمان هفتم ملکی راواین ملک گفته می شود ، داعی یعنی دعوت کننده ، خواننده ، دعایعنی مامی خوانیم ، ازخداطلب می کنیم ، زمانیکه طول ماه رجب رسید، این ملک ندامی دهد هرشب ماه رجب ندامی دهد ، تاصبح ندامی دهد یعنی ی ره دعوت کننده است ، چه ندامی دهد؟خوشابحال آن انی که شبها اطاعت کننده خداهستند.

خطبه دوم :

حجت ال عابدی فیروزجایی درخطبه دوم به چند مناسبت اشاره د: اول ، ماه رجب مصادف بود باسالروز ولادت پنجمین اخترتابناک ت وولایت حضرت محمد باقر(ع) این ولادت راتبریک وتهنیت عرض می نمودند .

همچنین سوم ماه رجب مصادف باسالروزشهادت دهمین اخترتابناک ت وولایت حضرت علی النقی (ع) رابه شیعیان ودوستداران آن حضرت تسلیت عرض می نمودند .

سوم رجب مصادف بارحلت حضرت آیت الله ولی فقیه دراستان مازندران می باشد نام ایشان راکه همزمان باتولدا هادی (ع) بوده نام گذاری شده ورحلت ایشان هم باشهادت آن حضرت همزمان گردیده است.

12فروردین راد یش داریم که سالروز تأسیس نظام مقدس ایران درسال 58 که مردم با2/98درصد رأی آری دادند تااین نظام پرافتخار درکشور ی تشکیل گردیدواین روز راروز نام گذاری د یادونام ی عزیز راگرامیداشتند.

13فروردین که به نام روزطبیعت نام گذاری شده است ، این روزرادراصل روزقدردانی ازنعمتهای الهی است ، خدای متعال این همه نعمت رابه ماارزانی داده است باید قدرنعمتهای الهی رابدانیم ودراین روزواردگناه ومعصیت نگردیم که خداوند نعمتهایش راازمادریغ خواهدکرد.

مطلب بعدی درخصوص سفرریاست جمهوربه کشورروسیه بوده است که سفربسیارمهمی بوده است که دست آوردهای خوبی هم درمورداقتصادی ، فرهنگی و وهمچنین درمبارزه باتروریست داشتیم .

مطلب آ هم درآستانه قرارداشتن انتخابات می باشد ، ایشان به مردم توصیه د درانتخابات افرادکه بعنوان آنها باید فردی دلسوز توانمند وآگاه به مسائل بوده راانتخاب نمایند .برچسب ها : حجت ال عابدی فیروزجایی :روز 13 فروردین روز قدردانی از نعمتهای الهیست خدای ناکرده دچار معصیت و گناه نشوند که خداوند این نعمت را از ما کم خواهد کرد. - متعال ,خدای ,حضرت ,الهی ,یعنی ,دعوت ,خدای متعال ,وولایت حضرت ,حضرت , ت وولایت ,عابدی فیروزجایی ,اخترتابناک ت وولایت ,ال عابدی فیروزجایی
حجت ال عابدی فیروزجایی :روز 13 فروردین روز قدردانی از نعمتهای الهیست خدای ناکرده دچار معصیت و گناه نشوند که خداوند این نعمت را از ما کم خواهد کرد.
حجت ال عابدی فیروزجایی :این دستآوردهای عظیم و بزرگ را که ایران ی ب کرده جوانان عزیز و دانشمندان ما و انی که بدون تکیه برجهان خارج و دنیای خارج توانستند به فن آوری هسته ای برسند.

پست ' حجت ال عابدی فیروزجایی :این دستآوردهای عظیم و بزرگ را که ایران ی ب کرده جوانان عزیز و دانشمندان ما و انی که بدون تکیه برجهان خارج و دنیای خارج توانستند به فن آوری هسته ای برسند. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال عابدی فیروزجایی :این دستآوردهای عظیم و بزرگ را که ایران ی ب کرده جوانان عزیز و دانشمندان ما و انی که بدون تکیه برجهان خارج و دنیای خارج توانستند به فن آوری هسته ای برسند. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال عابدی فیروزجایی :این دستآوردهای عظیم و بزرگ را که ایران ی ب کرده جوانان عزیز و دانشمندان ما و انی که بدون تکیه برجهان خارج و دنیای خارج توانستند به فن آوری هسته ای برسند.

به گزارش دفتر رودپی شمال ساری، مورخه 18فروردین به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی در مصلی فرح آباد برگزار گردید.

خطبه اول : ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،ماه رجب ماه تقواست ماه تقرب به درگاه الهی ، ماهی که خدای متعال آنرابه نام ماه خودنامید .وخودهم متکفّل جزای خیرهمة بندگان هستند، ماه رجب ماه دعاست ، دعاهای فراوانی واردشده دراین ماه شریف اعمال فراوانی وجوددارداما دعاوسیله مؤمن است ، سلاح مؤمن است ، دعاراهی برای نزدیک شدن به قرب الهی است ، خدای متعال این سلاح رادراختیارهمه ی بندگانش قرارداده واین ماه راهم به عنوان ماه بافضیلت که درهفته گذشته که به نسبت به فضیلت این ماه مسائلی راخدمت عزیزان عرضه داشتیم ، اما می خواهیم دراین خطبه مختصردررابطه بادعا خدمت عزیزان مسائلی راعرضه بداریم .

خطیب رودپی شمال شهرستان ساری ، گفت دعاعوامل استجابت فراوانی دار ی ممکن است همه دعابه اجابت نرسد ، چه عواملی برای استجابت دعا وجودداردوراههای مختلفی وجوددارداگرمااین عوامل راتوجه کنیم به استجابت دعا نزدیک هست که حدود 18عامل درروایات واردشده که به بخشی ازآنهااشاره د .

عوامل استجابت دعاعبارتند از: 1-ایمان به خدا 2-حسن ظنّ واعتمادبه خدا 3-حضورقلب 4-توسل به ائمه و ، بزرگان دین ، علما وصلحا 5-تکراروپافشاری دردعا 6-صلوات قبل ازدعا 7-دلش تگی ومنقلب شدن وگریه دردعاست 8-توجه به زمان استجابت دعاداشته باشیم ( موقع اذان، حتّی اذان گفتن که اذان خودش مشکل گشاست ، بعدازهر ی ، قبل ازغروب آفتاب ، سحرگاه ، شب در وتر، هنگام نزول باران ، هنگام قرائت قرآن ، وقت اذان ، موقع ریخته شدن خون شهید ، شب قدروهمانند آن مثل شب عیدفطر، شب عیدقربان ، شب وروزعرفه که به استجابت دعابسیارمؤثراست )

خطبه دوم :

درخطبه دوم به چندمناسبت اشاره د ابتدابه ماه رجب که دهم ماه رجب مصادف است باولادت نهم حضرت محمدتقی (ع) ایشان ضمن عرض تبریک وتهنیت بمناسبت ولادت این اما م بزرگوارو جوان و ی که توانست درآن زمان شیعه راازگرداب خلفای عباسی ، مأمون ، معتصم عباسی بوجودآورده بودند نجات بدهد .

19فروردین هرسال یادآورشهادت عالم مجاهد وبزرگوارحضرت آیت ا...سیدمحمدباقرصدروخواهرگرامیش بدست رژیم بعثی صدام سفّاک معدوم هست که درسال 59 بشهادت رسیدند ایشان به تعبیری مطهری دوم جهان است وکتابهای فراوانی درزمینه های مختلف نوشتند ایشان همراه وانقلاب ی بودند ، درزندان به اوگفتند یک جمله برعلیه انقلاب و بنویس شمارااززندان آزادمی کنیم گفت این راه من وعقیده من است ، باداین فقیه عالیقدرراگرامیداشتند .

20فروردین سال72سالروز شهادت هنرمندمتعهد وسیدشهیدان اهل قلم شهیدسیدمرتضی آوینی رضوان الله تعالی علیه است این روز راروزهنر ی نامیدند .

20فروردین راروزفن آوری هسته ای می باشد این دستآوردعظیم وبزرگ راکه ایران ی ب کرده جوانان عزیزودانشمندان ما و انی که بدون تکیه برجهان خارج ودنیای خارج توانستند به فن آوری هسته ای برسند این روز راویادتمام ی هسته ای راگرامیداشتند.

20فروردین سال59مادیدیم که یکطرفه رابطه باایران راقطع کرده فرمودند مااین رابه فال نیک می گیریم وجشن می گیریم که رابطه اش راباماقطع کرده است بعدفرمودند : رابطه با رابطه گرگ ومیش است .ازآنروزیکه رابطه مابا قطع گردید وتحریم اقتصادی کرده توانستیم روی پای خود بایستیم .

21فروردین سال58سالروزتأسیس بنیادمسکن انقلاب ی ازتد ربلندحضرت (ره) برای بی س ناهان مسکن ساخته بشودکه کارهای بسیارخوبی انجام داده است .

21فروردین سالروز شهادت سرافراز سپهبدصیاد درسال 1378 می باشد یادوخاطره این شهید والامقام راگرامیداشتند .

12رجب راد یش داریم مصادف باسالروز ولادت مولی الموحدین مؤمنان حضرت علی (ع) وبعنوان روزپدروهمچنین ایام اعتکاف راتبریک وتهنیت گفتند وبیان داشتند که انشاءالله ازفیوضات این روزها بهره کافی ببریم.

حجت ال عابدی فیروزجایی به وضعیت منطقه اشاره د وگفتند انفجارشیمیایی درمنطقه ادلب کارتروریست هابوده واین رااستکباربهانه قرارداده وباتشکیل جلسه درشورای امنیت باعث محکوم ت شدند .

سفرنخست وزی انگلیس پیراستعماردرمنطقه راشاهدبودیم وبازهم یاوه گویی های این نخست جهت اختلاف انگیزی بین کشورهای منطقه وتهدیددانستن ایران درمنطقه راتوسط ایشان شنیدیم که جزیاوه گویی چیزی بیش نیست.

یاوه گویی های اردوغان تمامی نداردگاهی ازاوقات بااروپاوگاهی هم باتوهین هایی برعلیه ایران ودخ ایران در وعراق وبعضی ازکشورهارا عنوان می کند .برچسب ها : حجت ال عابدی فیروزجایی :این دستآوردهای عظیم و بزرگ را که ایران ی ب کرده جوانان عزیز و دانشمندان ما و انی که بدون تکیه برجهان خارج و دنیای خارج توانستند به فن آوری هسته ای برسند. - استجابت , ,کرده ,ایشان , ی ,هسته ,آوری هسته ,خارج توانستند ,برجهان خارج ,ال عابدی ,تکیه برجهان ,ال عابدی فیروزجایی
حجت ال عابدی فیروزجایی :این دستآوردهای عظیم و بزرگ را که ایران ی ب کرده جوانان عزیز و دانشمندان ما و انی که بدون تکیه برجهان خارج و دنیای خارج توانستند به فن آوری هسته ای برسند.
حجت ال محمد عابدی : انتخابات امسال بسیار مهم و سرنوشت ساز برای امت ماست و باید انی حضور پیداکنند که شرایط لازم راداشته باشند.

پست ' حجت ال محمد عابدی : انتخابات امسال بسیار مهم و سرنوشت ساز برای امت ماست و باید انی حضور پیداکنند که شرایط لازم راداشته باشند. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمد عابدی : انتخابات امسال بسیار مهم و سرنوشت ساز برای امت ماست و باید انی حضور پیداکنند که شرایط لازم راداشته باشند. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمد عابدی : انتخابات امسال بسیار مهم و سرنوشت ساز برای امت ماست و باید انی حضور پیداکنند که شرایط لازم راداشته باشند.

به گزارش دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 25 فروردین 96 به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ، ضمن دعوت ازهمه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،به دنباله بحث گذشته پیرامون دعاپرداخت وگفت :نحوه رسیدن وتقرب به خدا وجلوگیری ازراه نفوذ خصوصاً درماه بابرکتی چون ماه رجب المرجب دعاست .

ایشان بعضی ازچیزهایی که باعث استجابت دعامی شود رااین گونه بیان کرد،روزهای خاص و خاص ، مکانهای خاص ،دعادربعضی ازمکانهاتأکیدبیشتری شده اماکن مشرّفه هستند، اماکنی که خدای متعال به آن اماکن نظری خاص داردمثل مسجدالحرام یازیرناودان طلای خانه خدابادرحجراسماعیل ، همچنین درمسجدمدینه ومسجدکوفه ، درحرم اهل بیت (ع)خصوصاًزیرقبّه حضرت عبدالله الحسین (ع) که اینهامکان خاصی هستند ، اگردراین مکانهادعاکنند دعاحتماًبه هدف اجابت میرسد البته موانع رابایدبرطرف کردکه به آنجانرسیدیم . یکی دیگرازچیزهایی که باعث استجابت دعاست صدقه دادن است ، صدقه دادن درزندگی انسان بسیاربسیارمؤثراست.انسان اگرتوجه د ودرراه خدابرای ب رضای خداونزدیک شدن دعاواستجابت دعاصدقه بسیارمؤثراست .درقبل ازدعا مقداری صدقه بدهید اگراندک هم باشد اشکالی ندارد، یاحتی اگ ول هم نباشدمثلا گره ای ازبرادردینی مان بازگشایی ومشکلش رامی توانیم باوساطت حل کنیم وباحرف زدن برطرف کنیم ، اصلاح ذات البین اینهارامی توانیم صدقه محسوب کنیم .

حجت ال عابدی فیروزجایی به حدیثی از صادق (ع) اشاره د که فرمودند: هرگاه پدرم یعنی باقر(ع) حاجتی داشتند موقع زوال یعنی همین موقع هنگام اذان ظهر اول صدقه می دادند بعدعطر استعمال می کردوبه مسجدمی رفت وحاجت خودرا می طلبید. باقر(ع) ی که به خدانزدیکتراست امّاراه استجابت دعاراهم به مامی آموزدوهم خودعمل می کرد. یکی دیگرازعمل های استجابت دعابلند دستهاهنگام دعاست خدای متعال به حضرت موسی (ع) می فرمایند یاموسی همانند بندگان محتاج که بسوی مولای خودشان می روند ودستهارابالا می آورندودست نیاز دراز می کنند شماهم هنگام دعادستتان رابال اور وبه سوی خدا جاکن وتضرّع کن من خدادعاهایت رابه اجابت می رسانم .یکی دیگراز چیزهایی که باعث استجابت دعامی شود حضوردرجمع مؤمنین دعا است ، حتی درجمع مؤ منین نشستن وفردی دعا خودآن جمع هم باعث استجابت دعاست ودعابه هدف اجابت نزدیک می شود.دیگرازچیزهایی باعث استجابت دعامی شودبصورت جمع دعا است .یاهمه دعا وآمین بگویند.

درسیره اهل بیت (ع) آمده که اهل وعیال راجمع می د ودسته جمعی دعامی د ، یایکی دعامی کرد وبقیه اآمین می گفتند نه برای خوددعا بلکه برای دیگران هم دعامی د.

حضرت مجتبی (ع) می فرمایند :من می دیدم مادرم ازسرشب تاصبح دعامی کند ، می خواند دعامی کند امّا دعابرای مانمی کند همه اش دعابرای دیگران ، عرضه داشتند مادرجان چرابرای مادعانکردی ، فرمود الدّارثمّ الجاراول همسایه بعدخانه واین هدف اجابت نزدیکتراست .

دیگر ازچیزهایی که دعارابه استجابت می رساند دعای پدرومادراست ، پدرومادربرای فرزندان دعاکنند برای سلامتی وعاقبت بخیری آنها برای رونق کارآنها دین ودنیای آنها هرچه صلاح است دعاکنند .استغفار د یشگاه خداوالبته اقراربه گناه ، ستایش خداوند ازدیگرموارداستجابت دعامی باشد.

خطبه دوم :خطیب رودپی شمال شهرستان ساری درخطبه دوم به مناسبتها ورویدادها ی منطقه اشاره د وگفتند:13رجب ولادت مولی الموحدین مؤمنان وروزپدرراپشت سرگذاشتیم وهمچنین ایام اعتکاف راکه الحمدلله درمنطقه مادرمساجد خصوصاٌ ازقشرجوانان ونوجوانان بسیارخوب ظاهرشدند ودرادامه برای توفیقشان دعا د.

روز24فروردین هم مصادف بارحلت جانگدازبانوی بزرگ حضرت زینب کبری (س)بوده که عرض تسلیت گفتند.

ایشان دررابطه باانتخابات مجلس شورای ی شهروروستاوریاست جمهوری بیان داشتند انتخابات امسال بسیارمهم است وسرنوشت ساز برای امت ما ازآنجائیکه ثبت نام شوراها بپایان رسیده واماثبت ریاست جمهوری ادامه دارد ثبت نام کنندگان زیادی حضو یدا د اماباید انی حضو یداکنند که شرایط لازم راداشته باشند ، ممکن است افرادی که شرکت د تأییدصلاحیت نشوند اماانسانهای خوبی باشند .

ایشان به چندنکته مهم اشاره د وبیان داشتند هم مردم وهم مسئولین 1-مشارکت همه جانبه داشته باشند وشرکت نمایند ، حالابه چه ی که موردانتخابش است محترم است وصندوق رأی پشتوانه نظام است.2-رقابت دوستانه نه ت یب گرانه درکشور ی بایداخلاق وآداب ی رعایت بشود. 3-امنیت ، مسئولین محترم بایدبه امنیت توجه ند هم امنیت فیزیکی وهم روحی وروانی رابایدتوجه کنند .4-انتخابات آگاهانه بصیرانه به انتخاب اصلح که بسیارمهم است توجه کنند .

به سخنان معظم انقلاب درجمع نیروهای مسلح اشاره د که فرمودند :برنامه دشمن اینست که القاکند نمیشود ،ومردم هم بگویند نمیشودحالا شمابه ماوابسته باشید. به سخنان نوروزی معظم اشاره د که فرموداقتصادمقاومتی یعنی می شود مامی توانیم روی پای خودمان بایستیم به جوانان تکیه وبه نیروهای خودتکیه واین کشوررابه آنجائیکه باید باشدبرسانیم .

29فروردین روز ایران رابه تمام یان سرافراز تبریک گفتند .به اوضاع منطقه وهمچنین به اروپاوبازتحریم ده ساله برای ایران به بهانه بیان د .

د ایان به اعتراضات مردم فرح اباددرخصوص برداشتن سرعت گیر توسط راهداری وتصادفاتی تاکنون منجرکشته شدن تعدادی ازاین مردم فرح آبادشده اشاره د وبه دادستان وراهداری وپلیس دراین خصوص تذکراتی دادند که این امرموجب نگرانی مردم فرح ابادشده است. ازمسئولین درخواست د که به این امرمهم رسیدگی کنند .برچسب ها : حجت ال محمد عابدی : انتخابات امسال بسیار مهم و سرنوشت ساز برای امت ماست و باید انی حضور پیداکنند که شرایط لازم راداشته باشند. - دعامی ,استجابت ,اشاره ,باعث ,صدقه , ,اشاره د ,باعث استجابت ,استجابت دعامی , باقر ,دعامی د ,باعث استجابت دعامی ,لازم راداشته باشند ,باعث استجابت دع
حجت ال محمد عابدی : انتخابات امسال بسیار مهم و سرنوشت ساز برای امت ماست و باید انی حضور پیداکنند که شرایط لازم راداشته باشند.
حجت ال عابدی فیروزجایی :ننگ و لعنت بر یی

پست ' حجت ال عابدی فیروزجایی :ننگ و لعنت بر یی ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال عابدی فیروزجایی :ننگ و لعنت بر یی ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال عابدی فیروزجایی :ننگ و لعنت بر یی

به گزارش روابط عمومی دفتر منطقه رودپی (شمال شهرستان ساری) ، مورخه 1 اردیبهشت 96 درمصلی فرح آباد به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی برگزارگردید.

خطبه اول :

خطیب ضمن دعوت همه گزاران وخودش رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، درخصوص دعاوعوامل استجابت دعاازآیات وروایات که درهفته گذشته بمناسبت ماه شریف رجب بیان کرده بود ،امادراین خطبه درموردعوامل وموانع استجابت دعاومسائل مربوط به آن رابرای گزاران مطرح نمودند .

یکی ازموانع استجابت دعا ظلم است ، ظلم سرمنشأهای فراوانی دارد یکی ازآن سرمنشأها ظلم زبان است که عامل برای ظلم است . گاهی ازاوقات ظلم به دیگران اززبان سرچشمه می گیرد ، چه کاری می تواند انجام دهد؟چه خیری ازاوبرمی خیزد؟وچه شرّی ازاوبرمی خیزد؟ایشان حدیثی از محمدباقر(ع) راخدمت گزاران عرضه داشت که آن حضرت فرمودند: هماناآگاه باشید این لسان ویازبان است که کلیه خیرهاوشرّ هااست اگرجایی قفل باشد، اگردری بسته باشد قفلی به آن زده باشند این قفل باید بازباشد .دربیانی دیگرازمعصوم (ع) که فرموده: اگرهمه شهررادریک جاجمع کنند کلیدقفل آن شهر دروغ است ، این دروغ است ، ازکجابرمی خیزد ؟اززبان دروغ برمی خیزد ، (ع) می فرمایند همانا این زبان مفتاح کل خیر وکل شر است .بعد می فرماید: برای اینکه ماازاین زبان خوب استفاده دستورچیست؟یابن رسول الله حضرت باقر(ع) می فرماید:سزاواراست برای مؤمنین برای انسان مؤمن ومتّقی انسانی که تقوی داردختم برلسان بزند. باقر(ع) می فرماید :برای مؤمن سزاواراست برزبانش مهری بزند، یعنی زبانش بسته باشد همینطوربازنشود ومهرداشته باشد.درادامه می فرمایدانسان مهرمی زند یعنی درجای حفاظت شده ای نگه می دارد، همینطوررهایش نمی کند ، این زبان برای مامفتاح می شودبرای خیر یاشرّمؤمن ومتّقی باید مواظب باشد ، حالااین زبان به استجابت دعامی رسد آنهاچه چیزهایی است؟دهان باب اله است ، این دهان راخدابرای آستانه الهی قرارداده ، وقتی که می خواهیم واردبشویم ووارددرگاه اهی بشویم باچه؟ بابسم الله الرحمن الرحیم .دهان باب الله است ودرگاه الهی است این درب الهی نباید چیزهایی دیگردران واردشود زیرازبان مخزن کوه نوراست ، اگرمایک جایی رامدنظرقراربدهیم اشیایی مثل کوه نوراست ، این زبانست که آنجا این انوارالهی رانگهداری ند ، هرزشتی وه لشتی ، هرناخوشایندی ازاوبیرون نیاید وهرحرف ناسزاوناگواری ویا ی ازاوبیرون نیاید این این مخزن کوه نوراست .اگرخوب نگهداری نکنیم توی این مخزن انواع واقسام آلودگی هاواردمی شود واین الودگی هاباعث نابودی ودوری ازرسیدن به خواسته های الهی می شود.

خطبه دوم :

25 رجب سالروز شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) می باشد ایشان به محضرمولایمان حضرت بقیه الله وهمه امت ی تسلیت گفت.

27 رجب مبعث نبی مکرم که رخ دادبزرگ جهان بشریت است ، ی جملات زیبایی دراین زمینه فرمودند : هدف بعثت دوتاست هدف اجتماعی وهدف فردی .اماهدف اجتماعی عد اجتماعی است آن بعثت که بوجودآمده عد اجتماعی تحت لوای شریعت ودین مبین وتوجه به خدای متعال ، این عد اجتماعی رابوجود می اید .هدف فردی تزکیه انسانست ، انسان خودش راتزکیه کند خودش رابسازد .

پیشاپیش مبعث رسول اکرم راتبریک گفتند .ایشان درخصوص شوراههای ی وتأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری مطالبی بیان داشتند.

9فروردین روزشورا ، به سخنان معظم انقلاب دربین فرماندهان اشاره نمودند که فرمود : درباب اقتصاد، معیشت همه مردم کارمندان ت ، نیروهای مسلح تأکید داشتند .درادامه سخنان معظم که فرمودند مسئولان نباید ازتشر ابرقدرتها بترسند این عقب نشینی یعنی دروازه راباز بروی آنها ونباید ازتشرانها بترسند اگرنترسیدند این رابحساب ملت نیاورند بحساب خودشان بیاورند .

حجت ال عابدی روز رابه غیورمردان تبریک گفتند .برچسب ها : حجت ال عابدی فیروزجایی :ننگ و لعنت بر یی - الهی ,زبان ,اجتماعی ,حضرت ,الله , ,عد اجتماعی ,سخنان معظم ,ال عابدی ,ازاوبیرون نیاید ,فرماید برای
حجت ال عابدی فیروزجایی :ننگ و لعنت بر یی
حجت ال عابدی فیروزجایی : به عضویت در آمدن عربستان در کمیته حمایت از ن بیشتر به یک شوخی شبیه است چون در عربستان زن حتی اجازه رانندگی و گرفتن گواهینامه رانندگی را ندارد.

پست ' حجت ال عابدی فیروزجایی : به عضویت در آمدن عربستان در کمیته حمایت از ن بیشتر به یک شوخی شبیه است چون در عربستان زن حتی اجازه رانندگی و گرفتن گواهینامه رانندگی را ندارد. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال عابدی فیروزجایی : به عضویت در آمدن عربستان در کمیته حمایت از ن بیشتر به یک شوخی شبیه است چون در عربستان زن حتی اجازه رانندگی و گرفتن گواهینامه رانندگی را ندارد. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال عابدی فیروزجایی : به عضویت در آمدن عربستان در کمیته حمایت از ن بیشتر به یک شوخی شبیه است چون در عربستان زن حتی اجازه رانندگی و گرفتن گواهینامه رانندگی را ندارد.

بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال ساری ، مورخه 1396/2/8در مصلی فرح آباد به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی برگزارگردید.

خطبه اول :خطیب ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، گفت:رسیدن به قرب الهی واعمال وکارها جزء ازرسیدن تقوابدست نمی آید.ایشان به بحث گذشته اشاره کرد که درآن بمناسبت ماه رجب که ماه دعاست وراههای رسیدن به استجابت دعاوبعضی ازچیزها که باعث عدم استجابت دعاست که یکی ازآنها ظلم ویکی ازعوامل ظلم زبان است اشاره کرد وبیان داشت که زبان می تواند باب الله باشد وی تواند باب وغضب الهی باشد.

یکی از عواملی که باعث به استجابت نرسیدن دعامی شود وزبان درآن نقش بسزایی داردبحث غیبت است .بحثی که درشرع بسیار مذموم شناخته شده است

خدای متعال درقرآن مجید درآیات مختلف اشارات فراوان دارد ازجمله درسوره مبارکه حجرات می فرماید : یاایهاالذین آمنوااجتنبوا کثیراًمن الظّن ای انی که ایمان آوردید اجتناب کنیدازبسیارازظنّ وگمانی که برای شمابوجود می آیدبه آنهاتوجه نکنید.انّ بعض الظّن اثمٌ زیرا ای ازگمانهادرحدگناه است وبه برادردینی مان داشته باشیم ولاتجسّسوا همچنین تجسّس نکنید،درزندگی دیگران که چه می کند؟ویاچه کاری انجام می دهد؟ درادامه ایه می فرماید: ولایغتب بعضکم بعضاً همدیگرراغیبت نکنید.پشت سرهم بدگویی نکنید،درمذمت غیبت می فرماید: ایحبّ آیادوست دارید؟احدکم ان یأکل لحم اخیه ، آیادوست داریدیکی ازشماهالحم یعنی گوشت برادردینیان راانهم درحالی برادرنعوذبالله مرده باشد میتاًدرحالی برادرتان مرده باشد وکرهتموه بدتان می اید اگراینکارراانجام بدهید واتّقوالله خدای متعال می فرماید تقواپیشه کنید ، چرا؟انّ الله توّابٌ رحیم اگرتقواپیشه کنیدریا، اگردست بردارید اگرغیبت نکنید ، اگ شت سربدگویی نکنید اگرچیزی دراوباشد پشت سربگویید غیبت است اگرچیزی دراونباشد بگویید تهمت است.

خطبه دوم که به چند مناسبت اشاره شد ، حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درخصوص حلول ماه شعبان وفرارسیدن ولادت های باسعادت حضرت حسین وروزپاسدار، ولادت علمدارصحرای کربلاحضرت ابوالفضل (ع)وروزجانباز وولادت باسعادت سجاد(ع) رابه همة شیعیان ودوستداران اهل بیت عصمت وطهارت تبریک گفت. سپس به رویداد11اردیبهشت روزکارگراین قشراززحمتکشان جامعه که درصنف های مختلف درحال تلاش وکوشش هستندراتبریک گفت وازمسئولین و تمردان درجهت توجه ورفاه آنها خواستارشدند وانتظارداشتند که نگذارند کارخانجات وجاهایی که منبع درآمد این افرادزحمتکش تعطیل بشود وآنها درنزدخانواده های خودسرافکنده بشوند .

12اردیبهشت سالروزشهادت مرتضی مطهری وروزمعلم رابه این نیروهای پرتلاش وزحمتکش درعرصه تعلیم وتربیت تبریک گفتند واین معلمان انی هستند که برای نسل نووحتی برای بچه هایی که دردورترین نقاط وصعب العبورخودشان رابرای تعلیم آنها میرسانند تاخدمتی به این جامعه کرده باشند وازمسئولین تقاضای توجه به این قشرازعزیزان راخواستارشد.

9اردیبهشت روزشوراههاراتبریک گفتندوسالروزشهادت خلبان شهید شیرودی راگرامیداشتند .

29اردیبهشت رابه همه عزیزان جهت شرکت درانتخابات رامتذکرشدند وبیان داشتند که درانتخاب افرادشایسته ، مؤمن وانقل ، افرادی که بی منت ، بانشاط ، توانارا برگزینند تابتوانند برای خدمت به مردم انجام وظیفه کنند .

شهادت ناجوانمردانه 9تن ازنیروهای مزداران رابه ملت ایران وخانواد محترمشان تسلیت گفتند .

به عضویت درآمدن عربستان درکمیته حمایت از ن راکه بیشتربه یک شوخی شبیه است اشاره د وگفتد درعربستان زن حتی اجازه رانندگی وگرفتن گواهینامه رانندگی رانداردچطورمی توانند به این عضویت دربیایند که موجب خشم مردم جهان درآمده است.برچسب ها : حجت ال عابدی فیروزجایی : به عضویت در آمدن عربستان در کمیته حمایت از ن بیشتر به یک شوخی شبیه است چون در عربستان زن حتی اجازه رانندگی و گرفتن گواهینامه رانندگی را ندارد. - اشاره ,فرماید ,نکنید ,رانندگی ,رابه ,عضویت ,اجازه رانندگی ,گواهینامه رانندگی ,شوخی شبیه ,مرده باشد ,خدای متعال
حجت ال عابدی فیروزجایی : به عضویت در آمدن عربستان در کمیته حمایت از ن بیشتر به یک شوخی شبیه است چون در عربستان زن حتی اجازه رانندگی و گرفتن گواهینامه رانندگی را ندارد.
سومین بازدید حجه ال والمسلمین حاج آقا انتظاری مسئول دفتر نمایندگی دفتر شورای سیاستگذاری استان مازندران و حاج مهدی مستشرق رابط ستادهای استان مازندران از ستاد برگزاری فرح آباد

پست ' سومین بازدید حجه ال والمسلمین حاج آقا انتظاری مسئول دفتر نمایندگی دفتر شورای سیاستگذاری استان مازندران و حاج مهدی مستشرق رابط ستادهای استان مازندران از ستاد برگزاری فرح آباد ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست سومین بازدید حجه ال والمسلمین حاج آقا انتظاری مسئول دفتر نمایندگی دفتر شورای سیاستگذاری استان مازندران و حاج مهدی مستشرق رابط ستادهای استان مازندران از ستاد برگزاری فرح آباد ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

سومین بازدید حجه ال والمسلمین حاج آقا انتظاری مسئول دفتر نمایندگی دفتر شورای سیاستگذاری استان مازندران و حاج مهدی مستشرق رابط ستادهای استان مازندران از ستاد برگزاری فرح آباد

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال ساری سومین بازدید حجه ال والمسلمین حاج آقا انتظاری مسئول دفتر نمایندگی دفتر شورای سیاستگذاری استان مازندران و حاج مهدی مستشرق رابط ستادهای استان مازندران در تاریخ 20/ 2/ 96 از ستاد برگزاری فرح آباد با حضور و اعضای ستاد در محل دفتر محترم فرح آباد برگزار گردید .برچسب ها : سومین بازدید حجه ال والمسلمین حاج آقا انتظاری مسئول دفتر نمایندگی دفتر شورای سیاستگذاری استان مازندران و حاج مهدی مستشرق رابط ستادهای استان مازندران از ستاد برگزاری فرح آباد - ,دفتر , ,مازندران ,استان ,آباد ,استان مازندران , , ,مهدی مستشرق ,رابط ستادهای , استان مازندران ,سیاستگذاری استان مازندران ,شورای سیاستگذاری استا
سومین بازدید حجه ال والمسلمین حاج آقا انتظاری مسئول دفتر نمایندگی دفتر شورای سیاستگذاری استان مازندران و حاج مهدی مستشرق رابط ستادهای استان مازندران از ستاد برگزاری فرح آباد
سی و پنجمین جلسه ماهانه جامعه ت منطقه رودپی ساری در تاریخ 20/ 2/ 96 با حضور منطقه حجت ال عابدی در پلاژ فرهنگیان برگزار گردید.

پست ' سی و پنجمین جلسه ماهانه جامعه ت منطقه رودپی ساری در تاریخ 20/ 2/ 96 با حضور منطقه حجت ال عابدی در پلاژ فرهنگیان برگزار گردید. ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست سی و پنجمین جلسه ماهانه جامعه ت منطقه رودپی ساری در تاریخ 20/ 2/ 96 با حضور منطقه حجت ال عابدی در پلاژ فرهنگیان برگزار گردید. ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

سی و پنجمین جلسه ماهانه جامعه ت منطقه رودپی ساری در تاریخ 20/ 2/ 96 با حضور منطقه حجت ال عابدی در پلاژ فرهنگیان برگزار گردید.

سی و پنجمین جلسه ماهانه جامعه ت منطقه رودپی ساری در تاریخ 20/ 2/ 96 با حضور منطقه حجت ال عابدی در پلاژ فرهنگیان برگزار گردید.

پیش نمایش

پیش نمایشبرچسب ها : سی و پنجمین جلسه ماهانه جامعه ت منطقه رودپی ساری در تاریخ 20/ 2/ 96 با حضور منطقه حجت ال عابدی در پلاژ فرهنگیان برگزار گردید. - منطقه , ,حضور ,پلاژ فرهنگیان ,فرهنگیان برگزار ,برگزار گردید ,پلاژ فرهنگیان برگزار ,فرهنگیان برگزار گردید , ت منطقه رودپی ,جامعه ت منطقه
سی و پنجمین جلسه ماهانه جامعه ت منطقه رودپی ساری در تاریخ 20/ 2/ 96 با حضور منطقه حجت ال عابدی در پلاژ فرهنگیان برگزار گردید.
جشن نیمه شعبان

پست ' جشن نیمه شعبان ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست جشن نیمه شعبان ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

جشن نیمه شعبان

پیش نمایش

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، جشن نیمه شعبان در مورخه 22/2/96 در مسجد المؤمنین با حضور رودپی شمال شهرستان ساری و گزاران و همراه با سخنرانی و مداحی برگزار گردید ، و به تعدادی ازشرکت کنندگان دراین جشن جوایزی اهداء گردید.

پیش نمایشبرچسب ها : جشن نیمه شعبان - شهرستان ساری ,نیمه شعبان ,شمال شهرستان ,رودپی شمال , رودپی
جشن نیمه شعبان
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : هفته آینده هفته سرنوشت سازی است برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنید .

پست ' حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : هفته آینده هفته سرنوشت سازی است برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنید . ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : هفته آینده هفته سرنوشت سازی است برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنید . ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : هفته آینده هفته سرنوشت سازی است برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنید .

بسمه تعالی

به گزارش روابط دفتر رودپی شمال شهرستان ساری مورخه 22/2/96به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت خودش وهمه گزاران رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،گفت خدای متعال برای اینکه ما انسانهابه درجه اعلای جایگاهمان برسیم بتوانیم خلیفه اللهی رادرروی زمین کاملاً اجرا مارادعوت به پذیرش اوامرونواهیش فرمودند این ترقّی وتعالی ماکه همان دست یافتن به واجبات الهی وعمل به واجبات الهی وپرهیز ازمنهیات ومحرمات الهی است این می شود تقوا .

حجت ال عابدی فیروزجایی ، دراین خطبه به بحث مناسبت سالروزولادت باسعات منجی عالم بشریت حضرتبقیه الله الاعظم ارواحناله الفداست ایشان ضمن عرض تبریک بمناسبت نیمه شعبان بحضورآنحضرت وثانیاً آغازحکومت ی اعم ازشیعه وسنی بلکه به همة موحدین وهمه انی که پیروادیان الهی هستند خصوصاً حضورمستضعفین درهمه عالم بویژه حضوربرادران وخواهران گزارتبریک گفتند.درادامه گفتند خدای متعال وعده دادند ، وعدة خداوند تخلّف ناپذیراست که زمین پرازعدل وقسط بشود واگربراثرفسادانسانهاوبراثرطغیان انسانهاآنهایک زمانی این زمین تبدیل به جوروظلم شده مسلماًوعده الهی فراخواهدرسیدوحکومت الهی ب امی شودوآنهم بدست ی که خدای متعال وعده اش راداد ،ونریدوان نمن علی الذین استضعفوفی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثین ، مااراده کردیم اراده مابراین است اراده خدایعنی تحقق می گیرد حتمی است حتمی حقق است تخلف ناپذیراست .وعده الهی که حجتش برروی زمین که همیشه باشد ازبدوخلقت انسان تاانقراض این عالم حجت الهی برروی زمین مستقراست ، چه حجتی که مردم اورامی بینند ومی شناسندچون پیمبران وجانشینان پیمبر، چه حجتی که امروز د س غیبت است دربین مردم حضورداردامااورانمیبینیم ومااورانمی شناسیم این حجت الهی حتماًبایدبرروی زمین باشداگرنباشدزمین بتباهی کشیده می شود.

خطیب رودپی شمال شهرستان ساری درادامه گفت:مامعتقدیم که این حجت الهی درچنین روزی درسال255ه.ق درسامرا درخانه حجت حق حضرت حسن عسکری (ع) متولدشده و5 سال درزمان پدربزرگوارش باپدرزندگی کردوبعدازشهادت پدرجانشین آنحضرت شده وقریب به 70سال غیبت صغری آنحضرت بوده وبعداراده الهی براین تحقق گرفته که آنحضرت یک غیبت کبری راداشته باشدواین غیبت به اراده الهی بوده است.

ایشان برای ظهورآنحضرت به اعتکاف ظهوریه اشاره د وگفتند سه روزاعتکاف که درماه رجب داریم باید درماه شعبان هم داشته باشیم 13و14و15 شعبان یک مسئله بسیارزیبا وقشنگ خواهدبود.

خطبه دوم : به رویدادمهم تاریخ که امروزمصادف است بانیمه شعبان روزولادت باسعادت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناله الفدابعنوان روزمستضعفین نام گذاری شده واین روزراتبریک وتهنیت عرض نمودند.وهمچنین این روزبعنوان روزسربازان گمنام عصر نام گذاری شده نام گذاری شده تبریک گفتند.

به سالروز شهادت قهرمانان مان وم عان حرم درخان طومان راپشت سر گذاشتیم یادوخاطره این ی گرانقدرراگرامی داشتند .

به حادثه ناگواروتلخ آزادشهر اشاره د وگفتند انفجاردراین معدن موجب ازدست رفتن جان تعدادی ازعزیزان شده تعدادی ازکارگران زحمتکش شده یاداین عزیزان راگرامیداشتند وبرایشان ازدرگاه خداوند علودرجات راخواستارشدند.

ایشان به انتخابات اشاره د وگفتند هفته آینده هفته سرنوشت سازاست برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنند ایشان به چندمعیاردرانتخاب اصلح اشاره د ازجمله پیرو باشد، استکبارستیز باشد، ساده زیست باشد ودردمردم رابفهمد، قوی وکارآمدباشد، خستگی ناپذیرودارای همت جهادی باشد، پایبندبه اقتصادمقاوتی باشد، نگاهش برای پیشرفت بیرون مرزها نباشدایشان شوراهها رایک پارلمان کوچک درمحلات و ادانست وبرای انتخاب شوراهها گفت افرادی راانتخاب کنند که خدمتگذارمردم باشند جزخدمتگذاری هدفی نداشته باشند .

به23 اردیبهشت سالروزلغوکاپیتولاسیون اشاره د درادامه به سند آموزشی یونسکو وسند اشاره د وبه بیانات ی اشاره نمودند.

د ایان به همکاری با ت سعودی درخصوص بمباران به یمن اشاره دکه 15الی 16 بارحمله هوایی وبمباران د .وهمچنین به کنفرانس ی یی که باحضورترامپ درعربستان اشاره د.بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات رودپی شمال شهرستان ساری مورخه 22/2/96به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت خودش وهمه گزاران رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،گفت خدای متعال برای اینکه ما انسانهابه درجه اعلای جایگاهمان برسیم بتوانیم خلیفه اللهی رادرروی زمین کاملاً اجرا مارادعوت به پذیرش اوامرونواهیش فرمودند این ترقّی وتعالی ماکه همان دست یافتن به واجبات الهی وعمل به واجبات الهی وپرهیز ازمنهیات ومحرمات الهی است این می شود تقوا .

حجت ال عابدی فیروزجایی ، دراین خطبه به بحث مناسبت سالروزولادت باسعات منجی عالم بشریت حضرتبقیه الله الاعظم ارواحناله الفداست ایشان ضمن عرض تبریک بمناسبت نیمه شعبان بحضورآنحضرت وثانیاً آغازحکومت ی اعم ازشیعه وسنی بلکه به همة موحدین وهمه انی که پیروادیان الهی هستند خصوصاً حضورمستضعفین درهمه عالم بویژه حضوربرادران وخواهران گزارتبریک گفتند.درادامه گفتند خدای متعال وعده دادند ، وعدة خداوند تخلّف ناپذیراست که زمین پرازعدل وقسط بشود واگربراثرفسادانسانهاوبراثرطغیان انسانهاآنهایک زمانی این زمین تبدیل به جوروظلم شده مسلماًوعده الهی فراخواهدرسیدوحکومت الهی ب امی شودوآنهم بدست ی که خدای متعال وعده اش راداد ،ونریدوان نمن علی الذین استضعفوفی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثین ، مااراده کردیم اراده مابراین است اراده خدایعنی تحقق می گیرد حتمی است حتمی حقق است تخلف ناپذیراست .وعده الهی که حجتش برروی زمین که همیشه باشد ازبدوخلقت انسان تاانقراض این عالم حجت الهی برروی زمین مستقراست ، چه حجتی که مردم اورامی بینند ومی شناسندچون پیمبران وجانشینان پیمبر، چه حجتی که امروز د س غیبت است دربین مردم حضورداردامااورانمیبینیم ومااورانمی شناسیم این حجت الهی حتماًبایدبرروی زمین باشداگرنباشدزمین بتباهی کشیده می شود.

خطیب رودپی شمال شهرستان ساری درادامه گفت:مامعتقدیم که این حجت الهی درچنین روزی درسال255ه.ق درسامرا درخانه حجت حق حضرت حسن عسکری (ع) متولدشده و5 سال درزمان پدربزرگوارش باپدرزندگی کردوبعدازشهادت پدرجانشین آنحضرت شده وقریب به 70سال غیبت صغری آنحضرت بوده وبعداراده الهی براین تحقق گرفته که آنحضرت یک غیبت کبری راداشته باشدواین غیبت به اراده الهی بوده است.

ایشان برای ظهورآنحضرت به اعتکاف ظهوریه اشاره د وگفتند سه روزاعتکاف که درماه رجب داریم باید درماه شعبان هم داشته باشیم 13و14و15 شعبان یک مسئله بسیارزیبا وقشنگ خواهدبود.

خطبه دوم : به رویدادمهم تاریخ که امروزمصادف است بانیمه شعبان روزولادت باسعادت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناله الفدابعنوان روزمستضعفین نام گذاری شده واین روزراتبریک وتهنیت عرض نمودند.وهمچنین این روزبعنوان روزسربازان گمنام عصر نام گذاری شده نام گذاری شده تبریک گفتند.

به سالروز شهادت قهرمانان مان وم عان حرم درخان طومان راپشت سر گذاشتیم یادوخاطره این ی گرانقدرراگرامی داشتند .

به حادثه ناگواروتلخ آزادشهر اشاره د وگفتند انفجاردراین معدن موجب ازدست رفتن جان تعدادی ازعزیزان شده تعدادی ازکارگران زحمتکش شده یاداین عزیزان راگرامیداشتند وبرایشان ازدرگاه خداوند علودرجات راخواستارشدند.

ایشان به انتخابات اشاره د وگفتند هفته آینده هفته سرنوشت سازاست برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنند ایشان به چندمعیاردرانتخاب اصلح اشاره د ازجمله پیرو باشد، استکبارستیز باشد، ساده زیست باشد ودردمردم رابفهمد، قوی وکارآمدباشد، خستگی ناپذیرودارای همت جهادی باشد، پایبندبه اقتصادمقاوتی باشد، نگاهش برای پیشرفت بیرون مرزها نباشدایشان شوراهها رایک پارلمان کوچک درمحلات و ادانست وبرای انتخاب شوراهها گفت افرادی راانتخاب کنند که خدمتگذارمردم باشند جزخدمتگذاری هدفی نداشته باشند .

به23 اردیبهشت سالروزلغوکاپیتولاسیون اشاره د درادامه به سند آموزشی یونسکو وسند اشاره د وبه بیانات ی اشاره نمودند.

د ایان به همکاری با ت سعودی درخصوص بمباران به یمن اشاره دکه 15الی 16 بارحمله هوایی وبمباران د .وهمچنین به کنفرانس ی یی که باحضورترامپ درعربستان اشاره د.بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات رودپی شمال شهرستان ساری مورخه 22/2/96به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت خودش وهمه گزاران رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،گفت خدای متعال برای اینکه ما انسانهابه درجه اعلای جایگاهمان برسیم بتوانیم خلیفه اللهی رادرروی زمین کاملاً اجرا مارادعوت به پذیرش اوامرونواهیش فرمودند این ترقّی وتعالی ماکه همان دست یافتن به واجبات الهی وعمل به واجبات الهی وپرهیز ازمنهیات ومحرمات الهی است این می شود تقوا .

حجت ال عابدی فیروزجایی ، دراین خطبه به بحث مناسبت سالروزولادت باسعات منجی عالم بشریت حضرتبقیه الله الاعظم ارواحناله الفداست ایشان ضمن عرض تبریک بمناسبت نیمه شعبان بحضورآنحضرت وثانیاً آغازحکومت ی اعم ازشیعه وسنی بلکه به همة موحدین وهمه انی که پیروادیان الهی هستند خصوصاً حضورمستضعفین درهمه عالم بویژه حضوربرادران وخواهران گزارتبریک گفتند.درادامه گفتند خدای متعال وعده دادند ، وعدة خداوند تخلّف ناپذیراست که زمین پرازعدل وقسط بشود واگربراثرفسادانسانهاوبراثرطغیان انسانهاآنهایک زمانی این زمین تبدیل به جوروظلم شده مسلماًوعده الهی فراخواهدرسیدوحکومت الهی ب امی شودوآنهم بدست ی که خدای متعال وعده اش راداد ،ونریدوان نمن علی الذین استضعفوفی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثین ، مااراده کردیم اراده مابراین است اراده خدایعنی تحقق می گیرد حتمی است حتمی حقق است تخلف ناپذیراست .وعده الهی که حجتش برروی زمین که همیشه باشد ازبدوخلقت انسان تاانقراض این عالم حجت الهی برروی زمین مستقراست ، چه حجتی که مردم اورامی بینند ومی شناسندچون پیمبران وجانشینان پیمبر، چه حجتی که امروز د س غیبت است دربین مردم حضورداردامااورانمیبینیم ومااورانمی شناسیم این حجت الهی حتماًبایدبرروی زمین باشداگرنباشدزمین بتباهی کشیده می شود.

خطیب رودپی شمال شهرستان ساری درادامه گفت:مامعتقدیم که این حجت الهی درچنین روزی درسال255ه.ق درسامرا درخانه حجت حق حضرت حسن عسکری (ع) متولدشده و5 سال درزمان پدربزرگوارش باپدرزندگی کردوبعدازشهادت پدرجانشین آنحضرت شده وقریب به 70سال غیبت صغری آنحضرت بوده وبعداراده الهی براین تحقق گرفته که آنحضرت یک غیبت کبری راداشته باشدواین غیبت به اراده الهی بوده است.

ایشان برای ظهورآنحضرت به اعتکاف ظهوریه اشاره د وگفتند سه روزاعتکاف که درماه رجب داریم باید درماه شعبان هم داشته باشیم 13و14و15 شعبان یک مسئله بسیارزیبا وقشنگ خواهدبود.

خطبه دوم : به رویدادمهم تاریخ که امروزمصادف است بانیمه شعبان روزولادت باسعادت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناله الفدابعنوان روزمستضعفین نام گذاری شده واین روزراتبریک وتهنیت عرض نمودند.وهمچنین این روزبعنوان روزسربازان گمنام عصر نام گذاری شده نام گذاری شده تبریک گفتند.

به سالروز شهادت قهرمانان مان وم عان حرم درخان طومان راپشت سر گذاشتیم یادوخاطره این ی گرانقدرراگرامی داشتند .

به حادثه ناگواروتلخ آزادشهر اشاره د وگفتند انفجاردراین معدن موجب ازدست رفتن جان تعدادی ازعزیزان شده تعدادی ازکارگران زحمتکش شده یاداین عزیزان راگرامیداشتند وبرایشان ازدرگاه خداوند علودرجات راخواستارشدند.

ایشان به انتخابات اشاره د وگفتند هفته آینده هفته سرنوشت سازاست برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنند ایشان به چندمعیاردرانتخاب اصلح اشاره د ازجمله پیرو باشد، استکبارستیز باشد، ساده زیست باشد ودردمردم رابفهمد، قوی وکارآمدباشد، خستگی ناپذیرودارای همت جهادی باشد، پایبندبه اقتصادمقاوتی باشد، نگاهش برای پیشرفت بیرون مرزها نباشدایشان شوراهها رایک پارلمان کوچک درمحلات و ادانست وبرای انتخاب شوراهها گفت افرادی راانتخاب کنند که خدمتگذارمردم باشند جزخدمتگذاری هدفی نداشته باشند .

به23 اردیبهشت سالروزلغوکاپیتولاسیون اشاره د درادامه به سند آموزشی یونسکو وسند اشاره د وبه بیانات ی اشاره نمودند.

د ایان به همکاری با ت سعودی درخصوص بمباران به یمن اشاره دکه 15الی 16 بارحمله هوایی وبمباران د .وهمچنین به کنفرانس ی یی که باحضورترامپ درعربستان اشاره د.برچسب ها : حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : هفته آینده هفته سرنوشت سازی است برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنید . - الهی ,اشاره ,زمین ,باشد، ,شعبان ,غیبت ,اشاره د ,خدای متعال , د وگفتند ,عابدی فیروزجایی ,الله الاعظم ,اشاره د وگفتند ,الله الاعظم ارواحناله ,برای ا
حجت ال محمد عابدی فیروزجایی : هفته آینده هفته سرنوشت سازی است برای انتخاب بایداصلح راانتخاب کنید .
سخنان حضرت آیت الله انقلاب ی درباره انتخابات

پست ' سخنان حضرت آیت الله انقلاب ی درباره انتخابات ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست سخنان حضرت آیت الله انقلاب ی درباره انتخابات ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

سخنان حضرت آیت الله انقلاب ی درباره انتخابات

حضرت آیت الله انقلاب ی هم زمان با نزدیک شدن به ایام انتخابات دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری و پنجمین دوره ی شوراهای ی شهر و روستا، مطالب، نکات و توصیه هایی را درباره ی انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه بیان نموده اند.
به همین مناسبت برش هایی از بیانات انقلاب درباره ی انتخابات را که در دیدارهای اخیر مطرح شده است در قالب ع منتشر شده است .برچسب ها : سخنان حضرت آیت الله انقلاب ی درباره انتخابات - انتخابات , ی ,انقلاب , , انقلاب ,انقلاب ی ,درباره ی انتخابات , ,آیت الله , انقلاب ی ,حضرت آیت الله
سخنان حضرت آیت الله انقلاب ی درباره انتخابات
حجت ال عابدی فیروزجایی: انتخابات نماد مردم سالاری دینی در کشور ماست مردم با تمام واراده خودشان با پای خودشان و با نیت خودشان و با تصمیم خودشان به پای صندوق رأی آمدند

پست ' حجت ال عابدی فیروزجایی: انتخابات نماد مردم سالاری دینی در کشور ماست مردم با تمام واراده خودشان با پای خودشان و با نیت خودشان و با تصمیم خودشان به پای صندوق رأی آمدند ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست حجت ال عابدی فیروزجایی: انتخابات نماد مردم سالاری دینی در کشور ماست مردم با تمام واراده خودشان با پای خودشان و با نیت خودشان و با تصمیم خودشان به پای صندوق رأی آمدند ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

حجت ال عابدی فیروزجایی: انتخابات نماد مردم سالاری دینی در کشور ماست مردم با تمام واراده خودشان با پای خودشان و با نیت خودشان و با تصمیم خودشان به پای صندوق رأی آمدند

به گزارش رابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 29اردیبهشت 96 به ت حجت ال محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب ضمن دعوت همه گزاران وخودش رابه تقوای الهی ،بمناسبت چهارمین سال دررودپی شمال شهرستان ساری ، درباب اهمیت ازنبی مکرم بیان داشت که آن حضرت فرمود:برتوبادبه همانا حج مسکینان است انیکه نمی توانند خانه خدارازیارت کنندبسوی بروند . چون مامی خواهیم تقرب بجوییم ، تقواوقتی گفته می شود یعنی خداقبول کند انّما یتقبل الله من المتّقین خدای متعال ازمتّقین قبول کند ، یعنی هرچه رامی خواهیم انجام بدهیم ، حج نه بخاطر تظاهر هست نه بخاطر ریاهست ونه بخاطر نشان دادن خودهست بلکه ب رضایت خداست.

حجت ال عابدی درادامه بیان داشت یک وقتی واجب می شود ، یک وقتی مستحب می شود، یک وقتی بعنوان فریضه واجب،مناسک حج یک وقتی بعنوان عمره ومستحب هردوبرای ب رضای خداونداست .حالاکه دنبال رضای خداهستیم فراوان است که م یت خداوند رابجای آوریم ،

ایشان درادامه بیان داشتند که 27اردیبهشت سال1392 اولین سال تأسیس درمنطقه بود، این باعث شد تا شمابرادران وخواهران ومردم فهیم این منطقه تاالآن باحضورشما استمرا یداکرده ، امیدواریم که انشاءالله باحضورشماوحضورمردم وآحادمردم خصوصاً نسل نوانشاءالله باشوربیشتری وباحضوربیشتری این ادامه پیداکند.

خطیب به ادامه مطالبی که درهفته گذشته عرضه داشته بودوآن دررابطه باآفت زبان ،زبان یک جایگاه بسیارخوبی دارد ، زبان می تواند باب الله ، باب الجنّه ، باب ال ، باب الجهنّم باشد.ایشان درادامه به بحث غیبت اشاره کرده بودند دراین خطبه گفتندغیبت انواع مختلفی دارد گاهی ازاوقات بازبان هست یعنی من میدانم ومطلع هستم وآن اطلاعات خودم رابرای دیگران نقل کنم وازدیگری بصورت پشت سرگویی مطلب رابگویم وآن مطلب اورامورداذیت قراربدهد شأن وجایگاه وآبروی اوراببرد ، برادردینی من نه آنچه راکه اونگفته تهمت است .پس غیبت انواع مختلفی دارد گاهی ممکن است غیبت زبانی باشد گاهی بااشاره باشدبااشاره چشم ، گاهی بااشاره دست این غیبت انجام بگیرد.گاهی غیبت بخاطرتعصب ماست حتی نسبت به بزرگان ماتعصبی راداریم نسبت به قوم ، قبیله ، نسبت به دوستان ما یک بغضی دراین زمینه داریم می خواهیم این رابال اوریم ودیگران راپایین ببریم گاهی حتی ممکن است من تقلیدخودرابالا ببریم مرجع تقلیددیگری راخدای نخواسته تحقیر .

خطبه دوم :

روز28 اردبهشت روزموزه وروزمیراث فرهنگی ،دربعضی ازجاهابرای خودشان جایی رابرای دست آوردهایی ازگذشته داشته باشند یاسرمایه های گذشته دارنداین هارادرجاهایی قرارمی دهندکه بعنوان موزه ویک نهادی رابعنوان محافظت ازمیراث فرهنگی ،درکشورمان ازگذشتة دورتابحال ماچیزهای فراوانی داشتیم وداریم بایدحفظ بشودامّا مهم آنچیزیست که مااز داریم که این ازبزرگترین میراث فرهنگی ماست آن دست آوردعظیمی راکه مااز داریم این رابایدامروزحفظ مااز مان وقرآنمان وازائمه مان ازنهج البلاغه مان ازصحیفه سجادیه مان ازکلام ائمه اطهاراحادیث فراوانی ازائمه اطهاربایدحفاظت .

29اردیبهشت سالروز درگذشت محمدبن علی بن شهرآشوب مازندرانی بوده که صاحب کتاب مناقب می باشد که عالم بزرگوار اززحمات زیادی رادررابطه بامناقب اهل بیت کشیدند که قبرشان درحلب است یادوخاطره این عالم بزرگوارراگرامی داشتند.

دهه بهداشت مساجد ونیکوداشت مساجد هستیم بخاطر قرارداشتن درآستانه ماه مبارک رمضان هستیم مردم وهیئت امناء همه توجه کنند .ومساجدراآماده کنند برای حضوروورود درماه مبارک رمضان خصوصاً درمساجد همانطوریکه مساجد وخانه هاراآماده می کنیم خانه های دلمان راهم برای حضورد یشگاه پروردگارمتعال آماده .

روزاول دادروزبهره وری وبهینه سازی مصرف می باشد استفاده لازم ازبهره وری درکشورمان می باشد دربهره وری کشور کمی ضعف وجوددارد وهمچنین بهینه سازی مصرفمان آنچنانی که باید باشد نیست ، هم درمصرف انرژی برق آب وگاز وحتی درمصرف خوراکی مان باید الگوی مصرفمان الگوی دینی باشد اسراف مادرغذا درسال 15میلیون گرسنه راسیرخواهدکرد.

سوم دادروزآزادسازی مشهر وروزایثار ومقاومت یادوخاطره همة رزمندگانمان راگرامی داشتند .

خطیب 29اردیبهشت اشاره د روزانتخابات ، انتخاباتی نمادمردم سالاری دینی درکشورماست مردم با تمام واراده خودشان باپای خودشان وبانیت خودشان وباتصمیم خودشان به پای صندوق رأی آمدند وبه هر ی که مورد علاقه ومورد تشخیص شان هست رأی دادند ازهمه ک داهاوازرأی دهندگان وهیئت اجرایی وامنیتی تقدیروتشکّر د.

د ایان به سفرترامپ به عربستان که می خواهند متأسّفانه هراسی وایران هراسی رادرمنطقه ایجادکننداشاره د وگفتند جالب اینجاست که ترامپ سفرخودراطوری برنامه ریزی کرداول به عربستان بعدبه وبعدبه ایتالیا واتیکان این حربه ای است که برعلیه انجام داد.ایشان گفتنداول من با م بعدبه حکام عربها اعلام می کند که اگربامن هستید باید با باشید وازآنجا پیام رابه واتیکان ببرد وبه یان بگوید بله من باشماهستم می خواهد بدنیابفهماند که ماضددین نیستیم.برچسب ها : حجت ال عابدی فیروزجایی: انتخابات نماد مردم سالاری دینی در کشور ماست مردم با تمام واراده خودشان با پای خودشان و با نیت خودشان و با تصمیم خودشان به پای صندوق رأی آمدند - خودشان , ,گاهی ,غیبت ,مردم ,بخاطر ,خطیب ,مااز داریم ,گاهی بااشاره ,دارد گاهی ,مبارک رمضان ,تمام واراده خودشان
حجت ال عابدی فیروزجایی: انتخابات نماد مردم سالاری دینی در کشور ماست مردم با تمام واراده خودشان با پای خودشان و با نیت خودشان و با تصمیم خودشان به پای صندوق رأی آمدند
مطالبات انقلاب از رییس ت دوازدهم

پست ' مطالبات انقلاب از رییس ت دوازدهم ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست مطالبات انقلاب از رییس ت دوازدهم ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

مطالبات انقلاب از رییس ت دوازدهم

انقلاب ی در پی حضور پرشکوه و حماسی مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه پیام تشکر و قدردانی صادر، و در ادامه به نکات مهمی تأکید د. ایشان در بخشی از این پیام خطاب به ت دوازدهم مرقوم د: «به رئیس جمهور محترم و همه ی انی که در ت آینده شرکت خواهند داشت سفارش و تأکید میکنم که کار و تلاش پرانگیزه و شیده و جوانانه را برای برطرف مشکلات کشور در پیش گیرند و لحظه ئی از این خط مستقیم غفلت نکنند. رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، در نظر گرفتن اولویتها، برخورد با فساد و با آسیبهای اجتماعی، باید در صدر برنامه ها قرار گیرد.»؛ «عزت ملّی و رعایت حکمت در ارتباطات جهانی و اهتمام به اقتدار بین المللی نیز از جمله ی اولویتهای مدیریت انقل و ی است.»برچسب ها : مطالبات انقلاب از رییس ت دوازدهم - ت , ت دوازدهم , انقلاب
مطالبات انقلاب از رییس ت دوازدهم
برگزاری همایش ائمه استان مازندران در نکا

پست ' برگزاری همایش ائمه استان مازندران در نکا ' به صورت خودکار از وبلاگ (دفتر شهر فرح آباد(رودپی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 24 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای پست برگزاری همایش ائمه استان مازندران در نکا ندارد.

درخواست حذف وبلاگ

برگزاری همایش ائمه استان مازندران در نکا

به گزارش روابط عمومی دفتر شمال شهر ساری (فرح آباد ) اولین اجلاسیه ائمه استان مازندران در سال 96 تحت عنوان ( نقش ائمه و فرهنگ سازی در عرصه تولید و اشتغال ) به میزبانی محترم نکا در تاریخ 1/ 3 / 1396 در مصلی ( ره ) شهرستان نکا برگزار گردید.برچسب ها : برگزاری همایش ائمه استان مازندران در نکا - ,ائمه , ,ائمه ,استان مازندران , استان , , استان مازندران
برگزاری همایش ائمه استان مازندران در نکا
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24 میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24 2016