آیا طبل جنگ به صدا در می آید؟

دانفورد در بروکینگز

روسای ستاد و اخیرا در یکی از کشورهای اروپایی به طور محرمانه با یکدیگر دیدار کرده و محور گفت وگوهای این دو بر افزایش نفوذ منطقه ای ایران متمرکز بود.

  به نقل از رو مه رای الیوم، در اوج تنش در جبهه شمالی و جنوبی و اخبار متعدد در مورد احتمال رویارویی نظامی جدید بین حزب الله لبنان و ، منابع امنیتی بلندپایه فاش در تل آویو فاش د که گادی ایزنکوت رئیس ستاد روز گذشته در یکی از کشورهای اروپایی با ژنرال ژوزف دانفورد رئیس ستاد دیدار کرد.

محور گفت وگو بین این دو در خصوص نقش رو به رشد ایران در منطقه وبرنامه ریزی برای تشکیل پایگاه هوایی و زمینی در خاک متمرکز بود.