تا حالا؛

یک استکان چای بسیار

شیرینِ گرمِ تلخِ سرد

را نوش جان کرده ای؟!

:):

to understand me