۴ تیپ با قدرت و شدت، مشغول کار آواربرداری، امداد رسانی و بیرون آوردن مجروحین از زیر آوار ها در منطقه س ل ذهاب هستند. اولویت نیروهای حاضر در مناطق ز له زده، امدادرسانی و نجات افراد زیر آوار است که در این راستا همه نیروها بسیج شده اند و هر فرد مجروحی که از زیر آوار بیرون آمده است، به بیمارستان ها انتقال داده شده است و هنوز نیز آواربرداری ادامه دارد. عکاس: سید محمود انصاری، علیرضا وثیق انصاری/ تسنیم، سید مصلح پیرخضرائیان،بهمن زارعی/ ایرنا، مجید عسگری پور/ مهر