من تشکر می کنم از همه انی که بخاطر فعالیت و فداکاریم در راه قرض الحسنه و خیریه درراه فرهنگ و ورزش عاشق من شده اند من تشکر می کنم از همه انی که بخاطر علم و ادب و عرفان عاشق من شده اند اینها ماندگار و جاوید خواهند بود

من تشکر می کنم از همه انی که بخاطر چراغ صخا عاشق من شده اند و با سردی و گرمی هایش سوخته و ساخته اند در کمبودها و در نقاط ضعف و قوتش یارو یاور من بوده اند و بخاطر خداوند صبر و شکر جمیل داشته اند

و می دانستند و مطمئن بودند که خداوند یارویاور نیکوکاران و فداکاران می باشد

من بخاطر همین عاشقان در جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها بی نهایت همت و تلاش اصرار و پافشاری

همه آنهائی که مرا عاشقانه دوست دارند انی هستند که عاشق فعالیت و فداکاری هستند عاشق صلح و دوستی هستند عاشق خداوند می باشند و فقط به خاطر خدا دوستم دارند و عاشق من هستند

چون مرا در راه خدا از همه پرتلاش تر دیده اند مرا از همه بیشتر و بهتر عاشق خدا دیده اند

عشق فراوان من به فرهنگ و ورزش آنها را عاشق من کرده است عشق به قرض الحسنه و خیریه آنها را عاشق من کرده است عشق به صداقت و ایمان آنها را عاشق من کرده است و این همیشگی و جاوید خواهد ماند

برای خشنودی عاشقان خودم سی سال شبی دو سه ساعت بیشتر نخو دم تا سربلند شوم و همه را خوشحال کنم


ujq0_11.jpg