برادران یوسف با آن مظلوم بی گناه چه د دیدید خدا چگونه تلافی و جبران کرد یوسف نگران نبود خدا درست کرد شما هم نگران نباشید خدا درست می کند و از انی که نقش براردان یوسف را در زندگیتان بازی می کنند فقط به خداوند پناه ببرید و صبر و شکر جمیل کنید حتی اگر سالها طول کشید حتی اگر به اعتبار و آبرویتان لطمه خورد و صدمه خورد باز نگران نباشید خداوند خودش همه را یکجا تلافی می کند

ابولهب با محمد امین چه کرد نگران نبود چون می دانست خداوند به موقع به حساب هرزورگوئی خواهد رسید شما هم نگران نباشید انیکه نقش ابولهبها را درزندگیتان بازی می کنند باید بترسند باید نگران باشند

انی که نقش برادران یوسف رادرزندگیتان بازی می کنند باید بی نهایت ترس و وحشت داشته باشند چون روزبروز به خشم و غضب پروردگار نزدیکتر می شوند و هیچ راه فراری هم نخواهند داشت خداست بهترین حامی و پشتیبان نیکوکاران و عاشقان

انی که از فرط بخل و کینه و حسادت زبانشان نمی چرخد به گفتن تشویق و ترغیب و تقویت نیکوکاران آنها پشیمان می شوند انی که در حمایت و همکاری از فداکاران ضعیف هستند و یااصلا نیستند باید از خداوند خج بکشند که وعده حمایت و همکاری به نیکوکاران را داده است

یاری دوستان خدا یاری فداکاران و عاشقان خدا نصیب و روزی دلهای دریا و قلبهای شیر می شود دلهای سیاه و چشمهای شور کی و کجا لایق و شایسته حمایت و عنایت و همکاری با فداکاران بوده اند که این زمان باشند

دلهای دریا و قلبهای شیر را آگه کنید انی که یک جو رحم و غیرت و خج داشته باشند حتما به تائب خواهند گفت نگران نباش خدادرست می کند نگران نباش درستش می کنیم این حرف از برای فداکاران فقط در شان دلهای دریا و قلبهای شیر است

انی که برضد نیکوکاران و فداکاران هستند انی که غیبت و تهمت و سرزنش و گلایه و قضاوتهای نادرستشان برعلیه عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری واضح و آشکار است مطمئن باشیم دلشان سیاه و چشمانشان شور است

اینها به تقلید از برادران یوسف آن بخیلان و آن هوسبازان برعلیه مظلومان نقش بازی می کنند و خودشان را به دام جهل و غفلت و بی خبری و روسیاهی گرفتار می کنند نه به خدا آسیبی می رسانند نه به بندگان مظلوم و معصوم خدا چون خداوند قدرت صبر و شکر جمیل برهرگونه جوروجفائی را به عاشقان و فداکاران خواهد داد

نگران نباش درستش می کنیم این وعده خداست قول پروردگار است که محقق و حتمیست

داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانیم (تائب)

ی که در راه فرهنگ و ورزش در راه قرض الحسنه و خیریه بی نهایت همت و فعالیت و فداکاری کرده است نباید نگران باشد چون خدا فرموده درستش می کنیم پس درستش می کند و خیر و برکت فراوانی عطا می نماید که چشمها حیران بمانند همه متحیر بشوند حتی فرشتگان حیران می شوند وعده خداوند بالاتر از این حرفهاست و قدمهای محکم در راه فرهنگ و ورزش را بسیار دوست دارد

این جمله در حد و اندازه صخاست خدمتی که همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید نگران نباش درستش می کنیم تو را همچون گل می بویم که بخاطر خدا از گفتن این جمله دریغ نورزیدی (تائب)

image result for ‫نگران نباش درستش می کنیم‬‎

image result for ‫نگران نباش درستش می کنیم‬‎