دلم می سوزد اینها را که گفتم خیالی نیست بریکتاپرستان (تائب)

یک انسان عاشق طبیعت دوست فعال و فداکار و بسیاری از این قبیل یک نعمت بزرگ برای همه محسوب می شود که حمایت و همکاریش برهمگان واجب و ا امیست چون تعلق به همه دارد و برای همه سودمند و باارزش است

همه باید پی به این مهم ببریم و عاشقانه و خداپسندانه قدروارزش یک فداکار را بدانیم هرصدسال باید بگذرد که یک فداکار بدنیا بیاید

سید هاشمی یکی یه دونه است والسلام و خداوند را شکر که قدرو ارزشش را همه به خوبی می فهمند و می دانند و من خداوند را شکر می کنم که مورد تائید یک چنین انسان عاشقی هستم و می توانم بواسطه این انسان عاشق موفق و سربلند شوم و همه را خشنود سازم

ما بدنیا آمدیم توفیق فداکاری حاصل شده است چراغی روشن کرده ایم و در قالب قرض الحسنه و خیریه صخا که علاج همه دردهای روستاست اصرار و پافشاری خواهیم داشت تا روزی که بمیریم و از این دنیا برویم اگر موفق به تقویت و پرنور ش شدیم که خداوند را شکر می کنیم اگر هم نشدیم باز هم نزد خداوند سربلندیم که در راه فرهنگ و ورزش همت و تلاش بی وقفه و بی اندازه خود را کرده ایم

امثال ما بی نیاز و بی ریا و بی بهانه فعالیت و فداکاری می کنیم چون خداوند به لطف خودش بی نیازمان کرده است و اعتبار و آبرو به ما بخشیده است اما این اعتبار و آبرو را که موقعیتی ایده آل است ج و هزینه قرض داران و دردمندان جامعه مخصوصا سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم می نمائیم

و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی ورزیم چون عاشق خداوند هستیم و فقط به خداوند فکر می کنیم و برای او تلاش داریم

دعا و آرزو می کنیم تا در این راه ارزشمند موفق و سربلند شویم و در کوه و بیابان در قلل بلند ارتفاعات سجده شکر می گذاریم و از همه کمبودها و نقاط ضعف هم با خداوند درددل می نمائیم بعد از همه خستگیها به خداوند پناه می بریم و با او صحبت می کنیم

همه می دانیم که یکتاپرستان به لطف خداوند بی نیاز هستند چون تنها آرزویشان خداست و هیچ آرزوئی ندارند که دل به این دنیا داشته باشند پس وظیفه همه است که با حمایت و همکاری خداپسندانه سربلندشان نمایند

image result for ‫صخا‬‎

s16l_10.jpg