انسان ایده پرداز و یک ایده خوب به همه تعلق دارد حمایت و همکاریش برهمگان واجب است تقویت و پرنور ش مهم و واجب است تا جامعه پررنگ گردد تا همه خوشحال و شاد شوند همکاری با فداکاران ارزش و ثواب فراوانی دارد و نزد خداوند ارزشمند است

یاری فداکاران برمی گردد به آیات خداوند که همه را به یاری خودش می خواند تفسیرش همان حمایت و همکاری با فداکاران است وگرنه خداوند نیازی به یاری ندارد خودش بهترین یاری دهنده است اما از آنجا که بهترین م ع نیکوکاران است

از همه می خواهد به نیکوکاران توجه و عنایت داشته باشند چون یاری دادن آنها را یاری خودش می داند و می نامد

تا این اندازه نیکوکاران و عاشقان مهم هستند که خداوند خودش برایشان تبلیغ و تشویق و ترغیب می کند و هر خداوند را در این تبلیغ و تشویق نیکوکاران یاری کند یاری کننده خداوند نام می گیرد و این افتخار بزرگی برای هرانسانی خواهد بود

پس به نام و به یاد پروردگار از نیکوکاران حمایت کنیم تا مشمول آیات رحمت پروردگار قرار بگیریم

ارزش حمایت و همکاری با دوستان خدا به حدی بزرگ و با عظمت است که اندازه اش به دست خداست خشنودی پروردگار قیمت ندارد و این مهم در حمایت و همکاری با فداکاران حاصل می شود

صخا یک ایده ناب برای روستاهاست که سالها در ابرسج امتحان و آزمایش خودش را پس می دهد باید این ایده را در همین ابرسج محکم کنیم تا قوی و محکم در همه روستاها قوت و جان بگیرد که در یک چشم به هم زدن هرروستائی را گلستان می کند

ایده های ناب صخا بسیار است و از همه مهمتر تقویت و پرنور شدن فرهنگ و ورزش مخصوصا کوهنوردی و عشق به طبیعت که باعث جذب و جلب راحت گردشگران و عاشقان طبیعت خواهد شد که برای هرروستائی پرخیر و برکت می باشند

من سی سال روی این ایده ناب و ارزشمند فعالیت و فداکاری می کنم حتی اگر لازم باشد سی سال دیگر هم صبر و شکر جمیل خواهم کرد تا نظر دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های بزرگ دنیارا برای گسترش این ایده به روستاهای دنیا جذب و جلب نمایم

من به تبلیغ و تشویق و ترغیب خودم ادامه می دهم و می دانم که بزودی موفق و سربلند و سرافراز خواهم شد چون خشنودی سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم دعا و آرزوی همه بزرگان دنیاست و هدف صخا همین مهم است داستان صخا کم کم به گوش ابرمردان دنیا می رسد تا خوب و قشنگ از هرطرف حمایت و تقویت و پرنورش نمایند

image result for ‫صخا‬‎

image result for ‫صخا‬‎

image result for ‫صخا‬‎