بایدجواب بدهند انی که به انسانهای بزرگ بی توجه بودند و اذیت و آزارشان د اما چگونه می توانند جواب یک عمر سختی و محنتی را که آنها در اوج بی گناهی کشیده اند را بدهند همان بهتر که به خداوند واگذار شوند

روزها و شبهائی که هرثانیه اش هزاران سال می گذشت قابل تلافی و جبران نمی باشد نمی توانند جواب بدهند اما می توانند درس عبرتی باشند برای امثال خودشان تا آیندگان دست از غرور و خودخواهی بردارند چون غرور و غرض و مرض جهنم است

و مغروران و مغرضان هرثانیه در این آتش جهنم می سوزند

انی که یک عمر از بی گناهان و فداکاران و انسانهای لایق و شایسته علیرغم توانائی غافل و بی تفاوت بودند چگونه می توانند جبران و تلافی کنند

همان بهتر که مزد و پاداش مظلومان را در اوج صداقت و ایمان و فداکاری که بدست ناجوانمردان سالها لگدکوب و پایمال شدند را خداوند بدهد و سربلند و سرافرازشان کند تا آنها که بد د و شریک بدها شدند تا آ عمر زیر بار و خج خداوند باشند و هرگز غم و غصه و خج رهایشان نکند

طعم شیرین زندگی برآنها تلخ و زهر شود به سزای آنکه لبخند خداوند را برانسانهای ساده و بی ریا تلخ و زهر د

مظلومان و بی گناهان و فداکاران به لطف و عنایت خداوند هیچگاه شک و شبهه ای نداشتند و فقط در اوج بحرانها و سختی ها خداوند را شکر د و برهرچه که پیش آمدسجده د و صبر جمیل داشتند تا اینکه دستهای غیب خداوند یاریشان کرد

جوانمردان در برابر مشکلات مسیرشان را به سمت و سوی قوی شدن تغییر دادند با فرهنگ و ورزش خود را قوی نمودند و در انتظار کمک و پشتیبانی خداوند لحظه شماری د و فقط خداوند را صدا زدند و یاری خواستند و دراین راه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند

انیکه نمی دانستند اذیت و آزار جوانمردان و فداکاران تمام کوشش و سعیشان را در راه خداوند باطل می کند چون همین گناه بزرگ نابخشودنی است و خداوند اصلا بخاطر همین گناه بزرگ توجه و عنایتی به هیچ کار خیر و ثوابشان نخواهد داشت و همه توفیقات از آنها سلب خواهد شد

related image