باید دربین باسوادان انی باشند که دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های بزرگ را تحریک و تشویق و ترغیب به حمایت و همکاری با فداکاران نمایند به توجه و عنایت از فداکاران نمایند

باید در بین دانشمندان و ثروتمندان انی باشند که دربرابر یک دنیا غربت و معصومیت و مظلومیت فداکاران و جوانمردان یارو یاورشان باشند

باید در بین دانشمندان و ثروتمندان انی باشند که دلشان برای فداکاران بسوزد تا چراغ فرهنگ و ورزش و چراغ انسانیت و شرافت تقویت و پرنور گردد

باید باشند اما چرا نیست می توانیم از خانواده های خودمان شروع کنیم می توانیم از روستا ها و یا ای خودمان شروع کنیم و فداکاران را تقویت و پرنور کنیم این فرهنگ خوبیست این کمک بزرگی به انسانیت و شرافت است به صلح و دوستیست

این فرهنگ زیبا ارزش و ثواب فراوانی دارد چون کمک بزرگی به سعادت و خوشبختیست

بیائیم در حمایت و همکاری با فداکاران از دانشمندان و ثروتمندان وستاره های بزرگ خواهش کنیم و خداوند را بدین وسیله خشنود گردانیم بیائیم با این کار خودمان بهترین و زیباترین کار ممکن را به نمایش بگذاریم و این فرهنگ را جا بیندازیم

فرهنگ حمایت و همکاری از فداکاران اصل و ریشه صلح و دوستیست اصل و ریشه خوشبختی و سعادت است

با حمایت و همکاری تنها یک دانشمند و یا یک ثروتمند از فداکاران یک دنیا سوء تفاهم و سوء ظن برطرف می گردد یک دنیا غیبت و تهمت و سرزنش از بین می رود یک دنیا بدبختی و جهل و شقاوت و سنگدلی از بین می رود و نابود می شود جای تاریکی ها را نور می گیرد

وقتی یک فداکار تقویت و پرنور شود همه تاریکی ها از بین می رود وقتی یک فداکار تابان و درخشان شود یک دنیا تاریکی و جهل و گمراهی و عقب ماندگی از بین خواهد رفت و این گام بلندیست برای خوشبختی و سعادت همه مخصوصا نوجوانان معصوم و سالخوردگان مظلوم

related image

related image

related image

related image