انی که با از خود گذشتن به خداوند رسیده اند لایق و شایسته احترام هستند با احترام و ارزش قائل شدن برایشان خودمان را بزرگ کنیم

انی که با فرهنگ و ورزش و فعالیت و فداکاری به بزرگی و عظمت رسیده اند باید مورد توجه و عنایت دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها قرار بگیرند با تشویق و ترغیب و تقویت بزرگان به پیشرفت و رشد و شکوفائی جامعه کمک کنیم به خشنودی دل و دیده های معصومان و مظلومان کمک کنیم

یادمان باشد تقویت بزرگان تقویت جامعه خواهد بود

دانش و قدرت و ثروتی که در تقویت بزرگان بکار گرفته نشود نزد خداوند هیچ ارزشی ندارد غیبت و تهمت و سرزنش و سوء تفاهم و سوء ظن ها را در مورد انسانهای فداکار و جوانمرد جدی بگیریم تا باعث تحقیر و ت یب و تضعیف آنان نشود که به ضرر همه است یکروز می فهمیم که دیگر دیر شده است ضربه هایش را می خوریم و همه آسیب می بینند و ما لعن و نفرین می شویم که چرا حواسمان به فداکاران نبوده است

تائب س رست صخا این چراغ روشن که می تواند در یک چشم به هم زدن روستایمان را گلستان کند بخاطر ضدهمکاریها و عدم حمایت و همکاریهای ناعادلانه سالها نتوانسته است با همه توانائیهایش به هدف والا و ارزشمندی که حق این چراغ عرفانی و ست برسد

این چراغ با این اوج صداقت و ایمان و جوانمردی روشن شد و چراغ سبزهایش را با وامهای بدون چک و سفته و بدون کارمزد درحدود سی سال پیش جوانمردانه با هزاران آیا و امید روشن کرد اما آیا همان انی که استفاده د امروز حامی و پشتیبان صخا هستند

آیا مثل مرغ بریان حضرت موسی بهانه سیر و عدس و پیاز گرفته می شود یا نه اگر می شود که مشکل همینجاست اگر نمی شود پس چرا در یک چشم به هم زدن روستایمان گلستان نمی شود مگر موسی با هزاران دعا و آرزوی خیر و خوب مرغ بریان نازل نکرد پس چرا خیر و برکتش رفت چون صبر و شکر جمیل و توجه و عنایت مهم و واجب و ا امیست پس خواهشمندیم احترام فداکاران را با حمایت و همکاری نگه داریم تا خدا خیر و برکتمان را افزون کند

به احترام فداکاران که با هزاران دعا و آرزو چراغی روشن می کنند صبر و شکر جمیل کنیم و در تبلیغ و تشویق و تقویت این چراغ کوتاهی نکنیم تا هم روستایمان گلستان شود هم توجهات بانفوذان و انسانهای توانا بسیار زیاد شود

من با صخا می توانم پای دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها را به ابرسج باز کنم و آنها را تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری نمایم تا اشتغال زیاد شود اما اول توجه و حمایت و همکاری می خواهم حتی به اندازه پول یک ما تقویت حساب و افتتاح حساب در صخا می خواهم تا بتوانم دعایم را مستجاب شده ببینم و به آرزویم که گلستان شدن روستاست برسم صبر و شکر برفداکاری همچون تائب با صخا واجب و ا امیست اگر دلمان اشتغال و کار برای نوجوانان و جوانان می خواهد اگر دلمان برای روستایمان می سوزد

خودم را نشان دادم اکنون نوبت شماست

اگر امروز کوهنوردان بزرگ به ابرسج توجه و عنایت دارند حاصل سی سال بی خو تائب با صخاست

اگر امروز تائب در دل دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های معروف و مشهور و محبوب جای گرفته است بخاطر سی سال بی خو و مطالعه و بررسی در احوال بزرگان جهان مخصوصا کارآفرینان برجسته دنیاست

اگر امروز انسانهای بسیار بزرگی در ابرسج حضورگرمشان را احساس می کنیم و می شنویم و آهنگ اشتغا ائی زده شده است و در مجموع چند ماهی تحولاتی بوجود آمده است حاصل سی سال عشق و صداقت و ایمان و صبر و شکر جمیل تائب برمصیبت ها و بلاهای فراوانیست که آبها را صاف کرده است تا قمری ها و قناریها هم به اینجا بیایند اگر آبها طول و گل آلود باشند کلاغ هم برای آب خوردن نمی آید

پس احترام ی را که در اوج جوانی با ریاضتهای عرفانی و و جان شکار برایتان چراغ روشن کرده است را با حمایت و همکاری در خوروشان بدانید تا خداوند خیر و برکت فراوان نازل کند توجه و عنایت کنید تا خیر ببینید

اگر امروز پای عاشقان طبیعت به ابرسج باز شده است و هیچ غریبه ای احساس غربت نمی کند بخاطر تائب است و فداکاریهایش در زمینه فرهنگ و ورزش این روستا که از سالها پیش استارت خورده است

image result for ‫بزرگ دیگران‬‎

image result for ‫بزرگ دیگران‬‎

image result for ‫بزرگ دیگران‬‎

related image

related image

image result for ‫بزرگ دیگران‬‎