عزیزان فرهنگ و ورزش معجزه می کند مخصوصا کوهنوردی که معجزات زیادی را در خودش دارد این خاصیت کوهنوردی است انسان می تواند با عشق به کوهنوردی و با سحرخیزی خودش را در دل بندگان توانای خداوند جای دهد همه عاشقت می شوند

این خاصیت کوه خاصیت هوای سحرگاهان است قدرت جذب و جلب تو را بالا می برد هیبت و شوکت می دهد و همه عاشق قدرت و شوکت و عظمت هستند کوه و سحرگاهان به انسان عظمت می دهند درهای جدید را برویت باز می کنند انسانهای جدید مونس و غمخوارت می شوند

و بسیاری از معجزات دیگری که کم کم به آن پی خواهی برد و همچنین مردم پی می برند اما باید ادامه بدهی و خودت را ثبت ودرج نمائی عاشق سحرگاهان و کوههای با عظمت و بزرگ باشی آنها تو را معروف می کنند کوهها بهترین رفیقان انسان هستند بهترین معرفان شما به دنیا می باشند

خودمان را با کوه در اوج سحرگاهان به دنیا معرفی کنیم

سحرگاهان و کوهها هرانسانی را دریادل می نمایند قلبش را شیر می کنند و اینها به انسان قدرت و ثروت و عظمت می بخشد

و بسیاری از معجزات و کرامات دیگری که آنها را می توانید در کوهنوردان برجسته دنیا مطالعه و بررسی کنید

کوه انسان را نیک پندار و نیک گفتار و نیک کردار می کند

سحرگاهان انسان را نیک پندار و نیک گفتار و نیک کردار می نماید این خاصیت هوای صبح و کوهنوردی است انسان بزرگ و توانا می شود

من هرچه اعتبار و آبرو دارم از سحرگاهان و کوهنوردی بدست آوردم کوه انسان را مطیع خداوند می کند سجده های شکر در کوه زیاد می شود یاد و نام خداوند در کوه و هنگام سحرگاهان در دلت در وجودت جاری می شوند

یاد و نام خدا انسان را با اعتبار و با آبرو می کند و این در کوه و هنگام سحرگاهان اتفاق می افتد