معاون اول رییس جمهور با ابراز تاسف از اینکه بیشتر خانه های ت یب شده در ز له شب گذشته متعلق به…