من خودم را یک شخص نمی دانم بلکه یک گروه یعنی همان اصلاح طلبان می دانم.