رییس دانشکده جغرافیای تهران با تاکید بر اینکه در زاگرس ز له هایی با بزر ۷.۲ و یا ۷.۳…