مردم بوکان در مجلس شورای ی با اشاره به اتفاقات صورت گرفته در مسیر ارسال محموله های…