، رییس جمهور برای بازدید از مناطق ز له زده و نظارت و بررسی بر روند امداد رسانی به ز له…